Ruimtelijke koers

De Ruimtelijke Koers, laatste stand van zaken

De afgelopen tijd - sinds 2019 - is intensief met inwoners gesproken over de Ruimtelijke Koers. Na communicatie, participatie, zienswijzen en rondetafelgesprekken (RTG’s) heeft de gemeenteraad op 19, 20 en 21 januari drie avonden gedebatteerd over de concept Ruimtelijke Koers 2040.

De raad heeft alle insprekers bij de RTG’s in oktober, november, december 2020 gehoord en geluisterd naar reacties in Houten. Daarop hebben diverse raadsleden voorstellen ingediend om het concept Ruimtelijke Koers aan te scherpen. Alle aangenomen moties en amendementen (aanpassingen) kun je hier vinden.

Voorgenomen besluit

De uitkomst van deze debatten is een ‘voorgenomen besluit’ over de Ruimtelijke Koers. Er is dus nog geen definitief besluit genomen. Dat kan pas na het raadplegend referendum.

Het voorgenomen besluit omvat:

  1. De opgave om 4.800 woningen in Houten bij te bouwen en daarmee te voldoen aan de woningbehoefte in Houten. Hierdoor moet meer variatie van soorten woningen ontstaan. Zodat ook starters, doorstromers, senioren, en andere woningzoekenden een woning kunnen vinden;
  2. het ontwikkelen van de gebieden Centrum, de Koppeling en de Molenzoom;
  3. De leegstand van kantoren, winkels en bedrijfspanden tegen te gaan. Dat doen door ze om te vormen naar een aantrekkelijke en duurzame mix van wonen, groen, horeca en voorzieningen. Zo versterken we de economie in het centrum. Daarnaast moeten extra verbeteringen in groen, water, fietsnetwerken worden gedaan. Dat geldt ook voor de bestaande wijken van Houten;
  4. Behouden en versterken van de groene gebieden tussen Houten en Utrecht en Nieuwegein voor natuur en recreatie.

Houten Noordwest en Oost

Het besluit over de ontwikkeling van Houten Noordwest is aangehouden. Voor dit gebied moet aanvullend onderzoek worden gedaan. Ook moet verder onderzocht worden wat de alternatieve mogelijkheden zijn voor woningbouw en een landschapspark in Houten Oost. Daarin betrekt de gemeente ook het duurzame gedachtegoed van het Manifest Houtense Koers en andere suggesties. De gemeenteraad wil over deze onderzoeken graag voor de zomer van 2021 een besluit nemen. Dat is na het referendum.

Het raadplegend referendum en daarna

Het referendum vindt op 17 maart 2021 plaats. De vraag die gesteld wordt aan de inwoners is ‘Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?’ Als de uitslag van het referendum bekend is, debatteert de gemeenteraad over die uitslag. Pas daarna volgt een daadwerkelijk besluit over de Koers. De datum voor het debat over de uitslag van het referendum is 30 maart 2021.

Wat is de Ruimtelijke Koers?

De Ruimtelijke Koers is een visiedocument. Het geeft richting aan wat, waar en hoe we in Houten tot 2040 woningen willen bouwen. En hoe we Houten op veel terreinen mooier willen maken. Deze koers is onze ambitie. Het is geen concreet plan maar geeft richting aan keuzes die we met ontwikkelaars en inwoners gaan maken.  De Koers is gemaakt met de inbreng van veel inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en experts.  Dit participatieproces is met ongeveer 3000 mensen gedaan. Door het verloop van dit proces en de grote betrokkenheid van allerlei partijen heeft de gemeente Houten het vertrouwen dat we met deze Ruimtelijke Koers samen vooruit kunnen naar 2040. De ambitie van de Koers is een compacter en groener Houten waar meer woonruimte is voor o.a. starters en senioren.

Vragen?

Heeft u vragen over de Ruimtelijke Koers Houten 2040? Bel dan naar de gemeente en vraag naar Remko Stinissen of Dominique Smeets via (030) 63 92 611. U kunt zich hier aanmelden om op de hoogte te blijven.

Naar het overzicht