Blijven bouwen, vertraging voorkomen

Binnen de gemeente Houten is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor met name starters, jongeren en senioren. Op dit moment is er geen ruimtelijk kader om bouwplannen vorm te kunnen geven. Daarom heeft de raad in 2021 in een motie gevraagd om te onderzoeken hoe de gemeente toch kan blijven bouwen.

Op 23 november jl heeft de gemeenteraad van Houten het raadsvoorstel ‘Blijven bouwen, vertraging voorkomen’ aangenomen.  Daardoor kunnen er in Houten de komende jaren circa 500 woningen gebouwd worden.  Dit kan op de volgende zeven plekken:

  • locatie De Slinger (bibliotheek en politiebureau),
  • Voormalig gemeentehuis (Standerdmolen),
  • De Molen 37 (De Molen),
  • Kantoor Viveste (Dorpsstraat),
  • Luno (nabij Kokermolen),
  •  Molenzoom Zuid-Oost (nabij Walmolen),
  • Loerik 6 (nabij Hofspoor).

Naar aanleiding van de motie is er een bijpraatavond met de raad georganiseerd. Tijdens deze avond is er gesproken over welke criteria van belang zijn om een selectie te maken uit locaties en projecten. Daarbij bleek dat de raad snelheid, betaalbare woningen voor genoemde doelgroepen, participatie en ruimtelijke kwaliteit essentieel vindt. Op basis van deze criteria is aan de raad een voorstel gedaan voor de zeven locaties. Nadat tijdens het Ronde tafel Gesprek van 9 november ook omwonenden en andere direct betrokkenen hun mening hebben gedeeld, heeft de raad op 23 november ingestemd met de voorgestelde locaties.

De bewonersgroep Molenzoom is alvast zelf aan de slag gegaan met een visie voor de herinrichting van de Molenzoom. De titel hiervan is ‘Binnendorp Molenzoom’ (pdf, 2 MB). Het doel van dit document is om, samen met alle partijen die een rol spelen, tot een gedeelde visie te komen.

Uitwerking procesaanpak

In de komende periode gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van een aanpak voor deze zeven projecten. De gemeente verwacht in maart 2022 de aanpak klaar te hebben. Over de uitwerking per locatie wordt gesproken en gewerkt met de locatie-eigenaren/projectontwikkelaars, omwonenden en andere direct betrokkenen. Daarna wordt er in overleg met alle betrokkenen een start gemaakt met de uitwerking per locatie.  Sommige locaties zijn namelijk (deels) in eigendom van de gemeente en andere locaties zijn in eigendom van particulieren.

1