Inwonerspeiling ruimtelijke ontwikkelingen Houten

In deze inwonerspeiling is een inventarisatie en analyse gemaakt van de belangrijkste argumenten van de voor- en tegenstemmers van het referendum van de Ruimtelijke Koers. Voor dit onderzoek konden inwoners uit Houten een vragenlijst invullen. Daarnaast is er met een aantal mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, nog uitgebreid gesproken. In totaal hebben ruim 1.500 mensen van alle leeftijden, zowel voor- als tegenstemmers en inwoners uit verschillende buurten, de vragenlijst ingevuld.

De drie hoofdvragen uit de vragenlijst waren:

  1. Wat waren de motieven en redenen van inwoners om vóór of tegen het visiedocument Ruimtelijke Koers 2040 te stemmen?
  2. Hoe beoordelen inwoners de inhoud van het visiedocument Ruimtelijke Koers 2040?
  3. Hoe zien inwoners de rol van de gemeente bij het opstellen van de visie en wat vonden zij van het voorafgaande proces?

Mensen die vóór hebben gestemd, hebben dit vooral gedaan omdat er volgens hen veel behoefte is aan nieuwe, betaalbare woningen voor diverse leeftijdsgroepen. Zij vinden dat de Ruimtelijke Koers duidelijk aan gaf dat de gemeente niet wilde bouwen in de groene gebieden. Door de voorstemmer werd vooral de Molenzoom genoemd als geschikte locatie voor nieuwe huizen.

Voor de tegenstemmers was met name de weerstand tegen hoogbouw en de keuze voor bepaalde bouwlocaties reden om tegen te stemmen. Vooral de mensen die het niet eens waren met de Ruimtelijke Koers voelden zich te weinig gehoord door de gemeente. Voor hen was het dus niet alleen de inhoud van de visie waarom ze tegenstemden, maar ook de manier waarop deze visie tot stand is gekomen.

Uit de verdiepende gesprekken die er gevoerd zijn, bleek dat woorden zoals woningnood, groen en hoogbouw de onderwerpen waren die het beeld over de visie bepaalden.

Het hele onderzoek is beschikbaar als download (pdf, 1 MB).

1