Onderzoek mogelijkheden gebiedsontwikkeling Houten-Noordwest en Houten-Oost

Nadat de gemeenteraad  de Ruimtelijke Koers had afgewezen, heeft zij het college in maart 2021 gevraagd om een onderzoek te doen naar het bouwen van woningen in Houten-Noordwest en Houten-Oost.

Het onderzoek geeft antwoord op de vragen die de gemeenteraad heeft gesteld aan het college in motie 105 (pdf, 112 KB). Het onderzoek heeft 1 van de onderzochte scenario’s over Houten Oost samen met de opstellers van het Manifest Houtense Koers uitgevoerd.

Er zijn vier hoofdscenario’s onderzocht:

  • Scenario 1 gaat uit van het bouwen van 2.200 nieuwe woningen in Noordwest.
  • In scenario 2 is onderzocht hoe ditzelfde aantal nieuwe woningen (dus 2.200) in Oost gebouwd kan worden.
  • In scenario 3 gaat het om het bouwen van 3.200 woningen in Oost. Dit scenario is gebaseerd op het Manifest Houtense Koers. De leden van het Manifest hebben dit scenario samen met de gemeente uitgewerkt.
  • In scenario 4 is onderzocht wat er gebeurt als we een aantal woningen in Oost gaan bouwen en een aantal in Noordwest.

In de scenario’s wordt aangenomen dat er behalve woningen in Noordwest en/of Oost ook woningen worden gebouwd in de bestaande kern Houten.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel in Noordwest als in Oost goede wijken te bouwen zijn. Er zijn echter voor beide wijken nog veel onzekerheden die om nader onderzoek vragen. Zie de bijlagen van het hele onderzoek.

De gemeente heeft zich bij dit onderzoek laten adviseren door landschapsarchitect en stedenbouwkundig bureau OKRA, verkeersadviesbureau Goudappel en bureau Stadkwadraat  (voor de financiële kennis over gebiedsontwikkeling).

Met de initiatiefnemers van het Manifest heeft de gemeente tweewekelijks een overleg gehad. Tijdens deze overleggen heeft de gemeente samen met een afvaardiging van het Manifest een zo exact mogelijke interpretatie van het Manifest in scenario 3 uitgewerkt.

Bijlagen