Mobiliteitsplan

Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk

Terugkoppeling bewonersavond maatregelen Provincialeweg Schalkwijk

Op 4 maart 2021 spraken we met de inwoners van Schalkwijk over de voorgenomen maatregelen aan de Provincialeweg. U gaf ons tijdens en na de bijeenkomst meerdere vragen en suggesties mee voor de verdere uitwerking. In dit bericht informeren we u graag over wat er de afgelopen twee maanden is gebeurd en hoe we verder gaan.

Op basis van uw vragen en suggesties hebben wij de maatregelen verder aangevuld en verwerkt in het ontwerp (pdf, 1.91 MB). Lees hier ook de reactienota (pdf, 384 KB). Daarin hebben we beschreven wat er nu mogelijk is, wat er nu niet mogelijk is (maar in enkele gevallen mogelijk later wel) en waarom dat zo is.

Tijdens de bewonersavond vroeg u om meer aandacht voor de verblijfsfunctie/woonfunctie van de weg en specifiek vroeg u extra aandacht voor de voetganger. Een belangrijke verbetering die we hebben toegevoegd is de looproute tussen Pand Pannekoek en het spoor. Door de aanleg van een trottoir ontstaat een veiliger looproute (zie het eerste deel van 2b in de reactienota).

Door een andere aanpassing, het toepassen van strookjes elementenverharding langs de huizen, springt de verblijfs/woonfunctie van de weg er meer uit en de verkeersfunctie minder (zie het tweede deel van 2b in de reactienota).

Overige (kleinere) aanpassingen zijn bijvoorbeeld optimalisaties aan bebording en belijning.

Als onderdeel van de voorgenomen maatregelen bespraken we op 4 maart ook de inzet van een spaarcamera. Dit is een snelheidsmeter, waarmee gedurende een aantal weken gespaard kan worden voor een gezamenlijk spaardoel. Met de provincie Utrecht, die eigenaar is van de spaarcamera, stemmen we af over wanneer de spaarcamera in Schalkwijk kan staan. Waarschijnlijk is dat aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dat is namelijk een goed moment om extra aandacht te vragen voor de snelheid van het autoverkeer en daarmee ook voor de veiligheid van de fietsers en voetgangers. Voor het spaardoel hebben we verschillende opties afgewogen. Het resultaat is dat we als spaardoel graag de activiteiten in het kader van de Tour de Schalkwijk ondersteunen (dit zal dan editie 2022 zijn).

Hoe gaan we nu verder? Vanuit de gemeente zal de uitvoering van de maatregelen verder worden voorbereid en aanbesteed. Dit is erop gericht dat de maatregelen nog dit jaar worden uitgevoerd. Via de Schalkwijkse Berichten houden wij u daarvan uiteraard op de hoogte.

Motie Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk

In 2019 stemde de gemeenteraad unaniem in met de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027. De visie brengt in beeld hoe we de verkeerssituatie op het Eiland de komende jaren kunnen verbeteren én hoe we ontwikkelingen mogelijk maken. Daarbij ligt de focus op het versterken van het fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer, het verbreden van de weg op de Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk. Alle plannen zijn in één oogopslag te zien in een infographic. (pdf, 837 KB) 

De mobiliteitsvisie is gebaseerd op de ontwikkelingen zoals vastgelegd in de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk. Verder houdt de mobiliteitsvisie rekening met het voorgestelde intensievere gebruik van recreatiegebied ’t Waal en de herontwikkeling van Fort Honswijk. De visie is tot stand gekomen in een intensief participatieproces met bewoners en ondernemers van het eiland.

Bij de raadsbehandeling zijn twee moties aangenomen

Bij de uitwerking van de visie wordt de inhoud van deze twee moties betrokken. De raad heeft € 1.000.000 beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met de uitvoering van de visie. 

Naar het overzicht