Ik ben zorgaanbieder Wmo

Onderaannnemerschap Wmo

In deze bijlage (pdf, 141 KB) treft u, hoofdaanbieder, de werkinstructie aan hoe u een aanvraag indient om akkoord te krijgen op een partij die u in onderaanneming wilt contracteren.

Nieuwsbrief RBL januari 2024 (pdf, 291 KB)

Handreiking proces aanvragen/wijzigen AGB-code voor berichtenverkeer iJw/iWmo (pdf, 615 KB)

Aanbestedingsdocumenten Wmo Individuele Begeleiding (IB) 2022

Aanbestedingsdocumenten Huishoudelijke Ondersteuning 2020

Aanbestedingsdocumenten Wmo Begeleiding Groep 2015

Graag vraagt de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) uw aandacht voor de financiële afsluiting van het boekjaar 2023 voor de Wmo. De RBL maakt hiervoor gebruik van het Landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Wmo 2023.

Er zijn in 2023 drie momenten waarop wij, middels het Verantwoordingsformat 2023 Wmo, informatie van u vragen.

 1. Wij verzoeken u uiterlijk vóór 1 februari 2024, per gemeente, op productniveau een voorlopige inschatting van de omzet over 2023 aan te leveren. Deze informatie hebben de regiogemeenten nodig om hun voorlopige jaarafsluiting te maken. Voor het doorgeven van de omzetschattingen hanteert u het format Verantwoordingsformat 2023 Wmo (zie bijlage).
 2. U levert bij de RBL alleen het ingevulde Excelbestand aan, de voorlopig inschatting hoeft niet ondertekend te worden!
 3. Vervolgens vragen wij u uiterlijk vóór 1 maart 2024, conform het landelijke protocol, per gemeente de concept opgave van uw productie(omzet) aan te leveren, wederom op productniveau. Ook hiervoor vragen wij u nadrukkelijk het format Verantwoordingsformat 2023 Wmo te hanteren (zie bijlage).
  U levert bij de RBL alleen het ingevulde Excelbestand aan, de voorlopig inschatting hoeft niet ondertekend te worden!
 4. Afsluitend vragen wij u om, conform het landelijke protocol, uiterlijk vóór 1 april 2024 uw definitieve verantwoording 2023 aan te leveren.
  U levert bij de RBL het ingevulde Excelbestand aan, plus een ondertekende versie (bijvoorbeeld in PDF), plus de controleverklaring van de accountant.

Wanneer levert u een Bestuurdersverklaring aan of een Accountantsverklaring?

Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio Lekstroom tot en met € 50.000,- gebeurt dit middels een zogenaamde Bestuurdersverklaring (zie brief Bestuurdersverklaring Wmo in de bijlage).

Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio Lekstroom vanaf € 50.000 gebeurt dit middels een Financiële Productieverantwoording, voorzien van een controleverklaring van een gecertificeerde accountant.

N.B: Hoewel in de toelichting bij het landelijke protocol een adviesgrens van
€ 125.000 wordt genoemd, hebben de colleges van B&W van de Lekstroomgemeente besloten om vast te houden aan het
grensbedrag van € 50.000. Deze beslissing was nodig voor de RBL als organisatie om ook zelf aan de eisen van de jaarlijkse verantwoording te kunnen voldoen.

Eventuele meerkosten (naar aanleiding van de continuering van de zorg tijden corona epidemie)

De financiële verantwoording in het Sociaal Domein (Wmo en Wmo) ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in de jaren voor de coronacrisis. VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA (beroepsorganisatie van accountants) en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben gezamenlijk een aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de corona-compensatie 2022, voor de regio Lekstroom betreft het hier uitsluitend de meerkostenregeling.

Uitgangspunt bij deze aanpak is de balans tussen behoeften van zorgfinanciers (gemeenten) aan informatie en de mogelijkheden van zorgaanbieders om daar redelijkerwijs aan te voldoen. Daarmee wordt de verantwoording over het jaar 2023 uitvoerbaar gehouden en worden onnodige administratieve lasten voorkomen.

Leveranciers die zich in 2023 beroepen op eventueel gemaakte meerkosten (bijv. hulpmiddelen) verantwoorden dit middels de Bijlage-corona-compensatie-Wlz_Zvw_Wmo_Jw_FZ-2022.

U vindt het Verantwoordingsformat 2023 Wmo, het landelijke accountantsprotocol 2023 en de bijbehorende Bijlage-corona-compensatie-Wlz_Zvw_Wmo_Jw_FZ-2022 ook via onderstaande weblink van het i-Sociaal Domein:

Bestanden · Administratieve en financiële processen en verantwoording · Ketenbureau i-Sociaal Domein

Als u vragen heeft over de Verantwoording 2023, vragen wij u contact op te nemen met de Regionale Backoffice Lekstroom via het e-mailadres: verantwoording@regiolekstroom.nl

Mocht u problemen ondervinden met declaraties dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze administratie via het e-mailadres: administratiewmo@regiolekstroom.nl

18 april 2024

Verslag overlegtafel Wmo HO (pdf, 459 KB)

16 april 2024

Verslag overlegtafel Wmo BG (pdf, 373 KB)

Verslag overlegtafel Wmo IB (pdf, 423 KB)

7 november 2023

Agenda overlegtafel Wmo BG en KV (pdf, 20 KB)

Verslag overlegtafel Wmo BG en KV (pdf, 28 KB)

Addendum deelovereenkomst Wmo BG (pdf, 125 KB)

6 november 2023

Verslag overlegtafel Wmo IB (pdf, 92 KB)

Brief indexering Wmo IB (pdf, 39 KB)

2 november 2023

Agenda overlegtafel Wmo HO (pdf, 20 KB)

Verslag overlegtafel Wmo HO (pdf, 84 KB)

Brief indexering Wmo HO (pdf, 88 KB)

6 juni 2023

Agenda Overlegtafel Wmo BG (pdf, 19 KB)

23 mei 2023

Agenda Overlegtafel Wmo IB (pdf, 56 KB)

Verslag Overlegtafel Wmo IB (pdf, 136 KB)

Terugkoppeling Zorgmarkt (pdf, 269 KB)

15 mei 2023

Verslag bijeenkomst kostprijsonderzoek Wmo HO (pdf, 76 KB)

19 december 2022

Verslag extra Overlegtafel Wmo HO (pdf, 189 KB)

15 november 2022

Verslag overlegtafel Wmo HO (pdf, 157 KB)

14 november 2022

Verslag overlegtafel Wmo BG/IB (pdf, 203 KB)

14 juni 2022

Verslag overlegtafel Wmo HO (pdf, 110 KB)

24 mei 2022

Verslag overlegtafel Wmo (pdf, 129 KB)

14 oktober 2021

Verslag overlegtafel Wmo (pdf, 163 KB)

Addendum deelovereenkomst Wmo 2022 (pdf, 128 KB)

Tarieven Wmo 2022 (pdf, 79 KB)

17 juni 2021

Verslag overlegtafel Wmo (pdf, 113 KB)

24 september 2020

Agenda (pdf, 140 KB)

Presentatie digitale overlegtafel Wmo (pdf, 1 MB)

Verslag digitale overlegtafel (pdf, 163 KB)

Verslag lastenverlichting (pdf, 101 KB)

Bijlage lastenverlichting (pdf, 431 KB)

Tarievenlijst (pdf, 184 KB)

Addendum deelovereenkomst Jeugdhulp en Wmo 2021 (pdf, 191 KB)

11 februari 2020

Agenda (pdf, 85 KB)

Verslag (pdf, 278 KB)

Presentatie (pdf, 789 KB)

19 november 2019

Agenda (pdf, 91 KB)

Verslag (pdf, 275 KB)

1 oktober 2019

Agenda (pdf, 119 KB)

Verslag (pdf, 164 KB)

17 september 2019

Agenda (pdf, 117 KB)

Verslag (pdf, 141 KB)

26 juni 2019

Agenda (pdf, 116 KB)

Presentatie marktconsultatie inkoop W (pdf, 464 KB)mo

Addendum

Begeleidende brief voorstel aanbieders en addendum (pdf, 183 KB)

Addendum deelovereenkomst Jeugdhulp Wmo 2020 (pdf, 95 KB)

Bijlage op addendum (pdf, 158 KB)

Agenda's en verslagen 2019

15 oktober 2018

30 januari 2018

Addendum

Agenda's en verslagen 2018

6 december 2017

1 november 2017

Agenda's en verslagen 2017

22 november 2016

Agenda's en verslagen 2016

De deelovereenkomst voor de zogenaamde overgangsklanten loopt 31/12/2015 af. De deelovereenkomst voor nieuwe cliënten is afgesloten voor vijf jaar met uitzondering van de tarieven en de financieringsvorm.

Tijdens de fysieke overlegtafel op 30 september 2015 is afgesproken, dat de prijzen zoals deze gelden voor 2015 ook voor 2016 zullen gelden. Zie verslag (pdf, 175 KB). De financieringsvorm blijft ongewijzigd en de SROI verplichting zal nog niet ingaan per 2016. Midden december 2015 is aan alle contractpartijen het addendum (pdf, 144 KB) gestuurd behorend bij de deelovereenkomst nieuwe klanten. In dit overzicht (pdf, 222 KB) staan de benodigde CAK-codes.

Er is tijdens de overlegtafel op 30 september ook afgesproken, dat er in 2016 een aantal inhoudelijke overlegtafels zullen worden georganiseerd om samen de benodigde transformatie steeds meer vorm te geven. Per inhoudelijk overlegtafel zal gekeken worden, welke partijen hiervoor het beste kunnen

Partijen die aan de Fysieke overlegtafel hebben deelgenomen

De volgende partijen hebben deelgenomen aan de fysieke overlegtafel: Lister, Stichting Vitras/CMD, Reinaerde, Zorgspectrum, Stichting Altrecht, Stichting Boogh, Abrona, Axioncontinu, Rivas, Syndion en Vereniging van Zorgboerderijen (regio Utrecht).

Agenda's en verslagen 2015

Wmo Ten behoeve van de zorginkoop voor 2015 hadden de Lekstroomgemeenten (Houten, Nieuwegein, Lopik, Vianen en IJsselstein) welzijns-, zorgorganisaties en vertegenwoordigers van de Wmo-raden uitgenodigd voor deelname aan de zogenaamde Fysieke Overlegtafels. De overige zorgaanbieders waren digitaal aangesloten. Op deze wijze zijn de Lekstroomgemeenten tot concrete afspraken voor de nieuwe Wmo gekomen. In onderstaande paragrafen de overeenkomsten die tot stand zijn gekomen.

Deelovereenkomst voor Overgangsklanten t.b.v. 2015

De deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding overgangsrecht (pdf, 1 MB) is op 4 november 2014 vastgesteld door de colleges van de individuele Lekstroomgemeenten. Zie ook het persbericht (pdf, 597 KB), dat op 7 november 2014 is uitgegaan. Deze overeenkomst is inmiddels door de zorgaanbieders, die begeleiding bieden aan cliënten die vallen onder het overgangsrecht Wmo 2015, ondertekend. Op dit overzicht (pdf, 73 KB) staan alle zorgaanbieders die de overeenkomst hebben getekend.

Opmerking bij deelovereenkomst overgangsklanten: (18/11/2014)

In de Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding Overgangsrecht in de Wet maatschappelijke ondersteuning, staat in Bijlage 2, artikel 5.1.2. onder voetnootnr. 4, dat Gemeenten vóór 15 november a.s. een opgave doen aan aanbieders van de gemiddelde maandelijkse omvang van de geleverde begeleiding in 2014 op cliëntniveau. Op basis daarvan zouden gemeente en aanbieders een bedrag per cliënt per product afspreken. Op basis van een analyse van de overgedragen gegevensbestanden blijkt dat dit een te complexe opgave is, die bovendien met teveel onzekerheden omgeven is. Daarom is besloten daar vanaf te zien. In plaats daarvan analyseren de Lekstroomgemeenten op het niveau van de aanbieders de gemiddelde geleverde begeleiding  in 2014. Aan de hand van de ingediende facturen zullen de Lekstroomgemeenten het zorggebruik in 2015 monitoren. Op basis daarvan, kan er bij (grote) afwijking in 2015 t.o.v. 2014 met de betreffende aanbieder in gesprek worden gegaan om verdere afspraken hierover te maken.

Basisovereenkomst

De colleges van de Lekstroomgemeenten (Houten, Nieuwegein, Vianen, Lopik, IJsselstein) hebben de basisovereenkomst AWBZ/Wmo vastgesteld. Zie persbericht (pdf, 223 KB) van 22 juli 2014.

Ondertekening van de basisovereenkomst betekent overigens niet dat u automatisch in aanmerking komt voor levering. Daarvoor dient u te voldoen aan bepaalde voorwaarden die worden vastgelegd in de deelovereenkomst(en). Deze zijn te vinden bij de vergaderstukken van de fysieke overlegtafels en onder het kopje ‘stukken in ontwikkeling’.

Partijen die aan de Fysieke overlegtafel hebben deelgenomen

De volgende partijen hebben deelgenomen aan de fysieke overlegtafel: Lister, Stichting Vitras/CMD, Reinaerde, Zorgspectrum, Stichting Altrecht, Stichting Boogh, Abrona, Axioncontinu, Rivas, Syndion en Vereniging van Zorgboerderijen (regio Utrecht).

Agenda's en verslagen fysieke overlegtafel

27 mei 2014

17 juni 2014

1 juli 2014

22 juli 2014

26 augustus 2014

 • De op 26 augustus 2014 geplande fysieke overlegtafel gaat NIET door. Er wordt na de fysieke overlegtafel van 16 september 2014 nog een nieuwe fysieke overlegtafel gepland te weten op 23 september 2014.

16 september 2014

7 oktober 2014

2 december 2014

Contractstukken vorige jaren

 • Addendum 2019
 • Addendum 2018
 • Addendum 2017
 • Addendum 2016
 • Addendum 2015