Inkooptrajecten

Na de aanbesteding Jeugdhulp Ambulant en Jeugdhulp in Onderwijs waarvan op 1 augustus jl. de overeenkomsten zijn ingegaan, is gebleken dat er onvoldoende dekking cg. aanbod is op het product 43B11 Logeren én 50B32 Schoolvervangende (dag)behandeling groep. De gemeenten kiezen er derhalve voor dit product middels deze aanbestedingsprocedure opnieuw open te zetten in de verwachting nieuwe partijen te kunnen contracteren. De uiterlijke inschrijfdatum is 28 juni 2024, 12:00 uur.

De aanbesteding Jeugdhulp in Onderwijstijd is gepubliceerd op TenderNed (TN469379)!
De aanbesteding Ambulant is gepubliceerd op TenderNed (TN469421)

 

FAQ segment Gezinsvormen (pdf, 124 KB)
FAQ segmenten Jeugdhulp in Onderwijstijd, Ambulant, Crisis en Forensisch (pdf, 158 KB)

De Regionale Backoffice is  verantwoordelijk voor een aantal inkooptrajecten.  Dit zijn opdrachten die projectmatig worden aangepakt.

In 2020 zijn we gestart met het inkooptraject Jeugdhulp. Dit traject is aangegaan in gezamenlijkheid met beleid, Sociaal teams en inkoop van de lekstroomgemeenten en de zorgaanbieders van zorg en ondersteuning en onze maatschappelijke partners. Het traject heeft nu zijn afsluitende fase bereikt.

Definitieve gunning aanbieders Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp in Onderwijstijd, Jeugdhulp Crisis en forensische ambulante Jeugdhulp!

Na een aantal bewogen maanden die in het teken hebben gestaan van de publicatie, inschrijving, beoordeling en gunnen van de aanbestedingen Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp in Onderwijstijd, Crisishulp en Ambulante forensische jeugdhulp, kunnen wij met trots aangeven dat de aanbestedingen afgesloten worden met het definitief gunnen van een aantal aanbieders op de diverse segmenten. Vol vertrouwen gaan we met deze aanbieders de komende jaren bouwen aan een goede jeugdhulpverlening in de regio Lekstroom.

In deze Nieuwsbrief staat kort per segment het proces welke we hebben doorgelopen en de gegunde aanbieders.

De contractering van de aanbieders op de segmenten gaat middels een raamovereenkomst. Het is niet mogelijk voor niet gecontracteerde aanbieders om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst tussentijds toe te treden.

Het project Inkoop Jeugd Wmo 2022 kent verschillende fasen. De Verkenning (fase 1) en Vertaling en Verdieping (fase 2) doorlopen de gemeenten nadrukkelijk samen met maatschappelijk partners, aanbieders van zorg en ondersteuning en (vertegenwoordigers van) ervaringsdeskundigen . De uitkomsten van de verschillende fasen vindt u onder Voortgang project.

Fase 1 – Verkennen

De vragen die we samen beantwoorden:

 1. Welke ambities hebben we voor het doorontwikkelen van Jeugdhulp en Wmo?
 2. Hoe ziet best passende hulp eruit?
 3. Hoe maken we samen van kwalitatief goede hulp de best passende hulp?
 4. Hoe kunnen we (Lekstroomgemeenten en aanbieders) ervoor zorgen dat we onze basisvoorzieningen beter benutten?

Fase 2  -Verdiepen en vertalen

Draait om het vinden van antwoorden op deze vraag:

 • Wat moeten we (gemeenten, maatschappelijk partners en aanbieders) organiseren en afspreken om de basisvoorzieningen beter te benutten en best passende hulp te bieden? regelen?

Fase 3 - Kiezen

In deze fase wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de Werkwijze, Model voor sturing en Bekostigingssystematiek. Er wordt bepaald wanneer wat wordt ingekocht.

Fase 4 - Implementeren

Als de keuzes gemaakt zijn ten aanzien van de Werkwijze, Model voor sturing en bekostigingssystematiek, kunnen we starten met de inkoopprocedure. In fase 4 vindt de implementatie van de gekozen werkwijze en model plaats.

Het traject inkoop Wmo is afgesloten. Ook de implementatie is afgerond Voor informatie over Wmo verwijzen wij naar de webpagina https://www.houten.nl/regionale-backoffice-lekstroom.

Voor de voortgang van inkoop Jeugdhulp verwijzen wij naar de kop Voortgang Jeugdhulp. Hier vindt u de meest recente informatie.

Update project Inkoop Jeugdhulp (maart 2022)

Update Project Inkoop Jeugdhulp – Wmo (februari 2022)

Update Project Inkoop Jeugdhulp – Wmo (december 2021)

Update project  Inkoop Jeugdhulp - Wmo 4 (juli 2021)

Fase 3, Kiezen

Fase 2, Verdiepen en vertalen

Fase 1, Verkennen

Update december 2022

Update oktober 2022

Verslag consultatie bijeenkomst inkoop jeugdhulp Lekstroom (pdf, 564 KB)

Update september 2022

Nieuwsbrief Inkoop Jeugdhulp september 2022 (pdf, 197 KB)

Update augustus 2022

Verslag consultatiesessie forensische jeugdhulp (pdf, 177 KB)

Update juli 2022

De werkgroep Jeugdhulp geeft een korte update over de voorbereidingen van de inkoop voor de verschillende segmenten Jeugdhulp.

Na de zomervakantie (september 2022) wordt er een nieuwsbrief uitgebracht met meer informatie.

Segment Gezinsvormen

Binnen het segment Gezinsvormen wordt zo duurzaam en effectief mogelijk integrale zorg geboden aan kwetsbare gezinnen waarvan jeugdigen (tijdelijk) verblijven in een gezinsachtige setting anders dan thuis. De ontwikkelopdracht voor het segment Gezinsvormen behelst zowel:

 1. het daadwerkelijk bieden van (deeltijd) verblijf in een gezinsvorm inclusief alle benodigde hulp tijdens dat verblijf.
 2. het realiseren van de transformatiedoelstellingen voor dit segment: het voorkomen van verblijf in een gezinsvorm en het verkorten en versterken van verblijf in een gezinsachtige setting. De regio en de geselecteerde deelnemer hebben het voornemen om middels een transformatieplan, met bijbehorend transformatiebudget, een extra ‘boost’ te geven aan het bereiken van deze transformatiedoelstellingen.

Na de selectie zijn we met één geselecteerde deelnemer in dialoog gegaan om in gezamenlijkheid te komen tot een nadere uitwerking en concretisering van de opdracht Gezinsvormen. Deze geselecteerde deelnemer is een samenwerking van de organisaties Stichting Timon, Stichting de Rading, Stichting Leger des Heils en Stichting Youké (ook wel genoemd ‘de Combinatie’). We streven naar ingang van het contract voor het segment Gezinsvormen per 1 juli 2023.

Segment Crisis

In juni is een feedbackbijeenkomst gehouden met gecontracteerde crisiszorgaanbieders om te reflecteren op de gesignaleerde knelpunten en ontwikkelopgaven. Klik hier voor het verslag. Na de zomer start het kostprijsonderzoek en worden de inkoopdocumenten geschreven. Net als voor de andere segmenten geldt dat publicatie van de inkoopdocumenten is voorzien in januari 2023, met als ingangsdatum van nieuwe contracten 1 juli 2023. Daarbij wordt samen met Zuid Oost Utrecht een Sas-procedure voorgestaan, waarin een innovatieopgave (“integrale crisisdienst”) wordt verwerkt.

Segment Forensisch

De marktconsultatie door een extern bureau is afgerond. Deze wordt verwerkt in het beleidsinhoudelijke inkoopkader. Na de zomer start het kostprijsonderzoek en worden de inkoopdocumenten geschreven. Net als voor de andere segmenten geldt dat publicatie van de inkoopdocumenten is voorzien in januari 2023, met als ingangsdatum van nieuwe contracten 1 juli 2023. Daarbij wordt samen met Zuid Oost Utrecht en Gooi- en Vechtstreek een Sas-procedure voorgestaan.

Segment ambulant

De aanbestedingsprocedure is tijdelijk geschorst.

In de eerste Nota van Inlichtingen van de aanbesteding ambulante jeugdhulp zijn veel vragen over het kostprijsonderzoek gesteld. Regio Lekstroom heeft daarom besloten om een onafhankelijke toets uit te voeren op de tarieven.

In verband met de tijd die daarmee gemoeid is en bovendien de wens om dit proces zorgvuldig te laten verlopen heeft de regio geen andere keuze dan de beoogde startdatum van de overeenkomst uit te stellen tot 1 juli 2023 en de uiterste inschrijfdatum te verplaatsen.

Meer informatie over deze aanbesteding kunt u vinden op TenderNed.

Bijeenkomst Crisis (juni 2022)

Update Project Inkoop Jeugdhulp (mei 2022)

Consultatiebijeenkomst 24 maart 2022

Bijeenkomst kostprijsonderzoek 31 maart 2022

Inkoopkader

Extra informatie Inkoop Jeugdhulp segment Gezinsvormen (januari 2022)

Update december

Update Project Inkoop Jeugdhulp – Wmo (oktober 2021)

Alle colleges van de Lekstroomgemeenten hebben de inkoopstrategie Jeugdhulp 2022 aangenomen. Om u op de hoogte te brengen van deze definitieve inkoopstrategie en de vervolgstappen die we aan het maken zijn ter uitwerking van de inkoopstrategie hebben we een presentatie/ filmopname gemaakt. Onderstaand vindt u definitieve inkoopstrategie Jeugdhulp 2022, de PowerPoint Presentatie en de filmopname over de inkoopstrategie. 

Fase 3, Kiezen

Op 4 juni is de concept inkoopstrategie Jeugdhulp aan Aanbieders gepresenteerd. Na de presentatie heeft men de mogelijkheid gekregen om hier feedback op te geven en vragen te stellen. Mede aan de hand van de feedback die verkregen is tijdens deze bijeenkomst wordt de komende periode de inkoopstrategie definitief opgesteld.

Op de schriftelijke consultatie van april 2021 hebben 48 organisaties gereageerd. In deze verslagen geven wij u een samenvatting van de reacties en de verwerking daarvan.

Met een beperkt aantal aanbieders zijn op 17 mei de eerste denkbeelden getoetst over het segment Ambulant, zodat we 4 juni in bredere setting een zinvolle opzet kunnen voorleggen en bespreken. De belangrijkste vraag voor deze sessie is hoe we kunnen zorgen dat de inkoop onze transformatiedoelen ondersteunt.

Fase 2, Verdiepen en vertalen

 • Projectupdate 3a – Jeugdhulp (pdf, 296 KB). Belangrijkste punten bijeenkomst inkoop Jeugdhulp 18 februari 2021.
   
 • Verslag digitale bijeenkomst inkoop Jeugdhulp 2022 (pdf, 950 KB)
  Tijdens deze bijeenkomst zijn in 6 deelsessies (innovatieve) ideeën verkend om verder invulling te geven aan de transformatiedoelen uit de ‘Praatplaat Ambities en doelen’. Deelsessies: normaliseren en de-medicaliseren, Normaliseren en de-medicaliseren, Perspectief / Toekomstgericht werken (16-23), Hulp dichter bij huis, Voorzieningen niveau,  Eigenaarschap en regie/ houding en gedrag, Ontschot werken.

Fase 1, Verkennen

Het traject inkoop Wmo is afgesloten. Ook de implementatie is afgerond Voor informatie over Wmo verwijzen wij naar de webpagina https://www.houten.nl/regionale-backoffice-lekstroom. Op deze pagina wordt geen nieuwe informatie meer vermeld.

Gegunde partijen Wmo IB

Op vrijdag 1 april 2022 heeft de Regionale Backoffice Lekstroom de Aanbesteding Wmo Individuele Begeleiding regio Lekstroom gepubliceerd op TenderNed. Middels deze aanbesteding is bekend gemaakt dat het indienen van een inschrijving mogelijk was tot uiterlijk maandag 23 mei 2022 vóór 12:00 uur. Tussentijds toetreden is niet mogelijk. Na beoordeling van de inschrijvingen zijn op 8 juli 2022, 33 partijen definitief gegund.  Onderstaand vindt u een opsomming van de 33 gegunde aanbieders. Het nieuwe contract met deze aanbieders gaat per 1 oktober 2022 in.

 • Actief Huiszorg B.V.
 • Altijd iemand in de buurt B.V.
 • ASVZ
 • Baantraject B.V.
 • Bij Bram B.V.19-05-22
 • Boba Groep B.V.
 • DDN Coaching & Begeleiding in zorg V.O.F.
 • De Zorgcoach
 • EFM Support Team B.V.
 • Eleos christelijke GGZ, St.
 • GB Autisme
 • Impegno Begeleiding B.V.
 • Jayda B.V.
 • Nedahuis B.V.
 • Nieuwland Opleidingen B.V.
 • Plushome B.V.
 • Professionals in NAH B.V.
 • Profila Zorggroep
 • Reinaerde
 • Stichting Abrona
 • Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht
 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Stichting Ibass
 • Stichting Kwintes
 • Stichting Lelie zorggroep
 • Stichting OOK Begeleiding
 • Stichting Syndion
 • Stichting Timon
 • Stichting WIJ 3.0
 • Stichting Zorgspectrum
 • STYX Coaching & Training
 • Tzorg
 • Werk & Begeleiding Flevoland en Gooi B.V.

Bijeenkomst Wmo 24 februari 2022

Extra informatie inkoop Wmo Individuele begeleiding, Concept Maandtarieven

Wmo update december

Update project  Inkoop Jeugdhulp - Wmo 4 (juli 2021)

Fase 3, Kiezen

Overleg mei 2021

Aan de hand van een presentatie over de concept inkoopstrategie heeft er een open gesprek met de aanbieders plaatsgevonden. Uit twee sessies is waardevolle feedback over de inkoopstrategie gehaald. De feedback, opmerkingen en adviezen zijn puntsgewijs in het verslag verwerkt.

Fase 2, Verdiepen en vertalen

Fase 1, Verkennen

Jeugdhulp

 • Oktober 2021
  Vragenuur vrijdag 29 oktober
  • Vragenuur segment Gezinsvormen - Vrijdag 29 oktober 9.00 uur tot 10.00 uur
  • Vragenuur segment Onderwijstijd - Vrijdag 29 oktober 10.30 uur tot 11.30 uur
  • Vragenuur segment Ambulant en Crisis - Vrijdag 29 oktober 12.00 uur tot 13.00 uur

   ​​​​
 • 4 juni 2021 
  Bijeenkomst aanbieders over de resultaten van de schriftelijke consultatie (22 april 2021) en presentatie Concept Inkoopstrategie, met de mogelijkheid om hierover vragen te stellen of een reactie te geven. 
   
 • Mei 2021
  Om 4 juni ook voor het onderdeel ambulante hulp een zinvolle opzet te kunnen bespreken heeft een overleg plaatsgevonden, waarvoor een klein aantal aanbieders is uitgenodigd die op dit moment ambulante hulp aanbiedt in de regio Lekstroom. Het overleg had tot doel om eerste denkbeelden te toetsen over het segment Ambulant zodat we in de bredere setting van 4 juni waar alle aanbieders voor worden uitgenodigd een zinvolle opzet kunnen voorleggen en bespreken. 
   
 • April 2021: Schriftelijke Consultatie toegangsmanagement en bekostiging
  Jeugdhulpaanbieders in onze regio hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen met het verzoek om schriftelijk te reageren op de eerste aanzet voor een segmentindeling met bijpassende vorm van toegangsmanagement en bekostiging. Bekijk de presentatie over segmentindeling, toegangsmanagement en bekostiging
   
 • 18 februari 2021: Kleinschalige bijeenkomst (digitaal) met selectie van zorgaanbieders, partners en ervaringsdeskundigen.
  Op uitnodiging. Op de agenda: de reacties op de concept Regiovisie Jeugdhulp en de Praatplaat Doelen en Ambities Doorontwikkeling Jeugdhulp. Plus: verkenning (innovatieve) ideeën om de gewenste doorontwikkeling van Jeugdhulp vorm te geven, relevant voor de inkoopstrategie.
   
 • Januari 2021: Consultatie concept regiovisie Jeugdhulp (schriftelijk)
  Jeugdhulpaanbieders in onze regio hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen met het verzoek om schriftelijk te reageren op de Concept Regiovisie en de concept doelen en ambities doorontwikkeling jeugdhulp.
   
 • Oktober-december 2020 - Diverse verkennende gesprekken binnen regionale projecten met Jeugdhulpaanbieders, partners en scholen
  Werkgroep Onderwijszorgarrangementen
  Binnen het Lerend Netwerk Jeugd
  • Ontwikkelsessies Lekstroom - Instituut Publieke waarden (IPW)
  • Overgang 18-/ 18 +
  • Jeugdhulp met Verblijf (partners samenwerkingsagenda)

Wmo

 • Oktober 2021 Uitnodiging Marktconsultatie aanbieders eerste concepten van inkoopdocumenten Wmo individuele Ondersteuning 2022
 • Uitnodiging Tarievenonderzoek Wmo individuele begeleiding inkoop 2022 (pdf, 113 KB)
   
 • Juni 2021
  • Casusbespreking Wmo individuele begeleiding.
   In een aantal gesprekken met aanbieders wordt de nieuwe productindeling getoetst aan de hand van enkel casussen uit de praktijk. Tijdens de bijeenkomsten in mei hebben de aanbieders aan kunnen geven of zij hier aan deel willen nemen. Op basis van aanmelding en een goede spreiding over verschillende doelgroepen hebben we een selectie gemaakt voor negen aanbieders waar we een afspraak hebben ingepland. Een verslag van deze casusbesprekingen zal in hoofdlijnen en geanonimiseerd op deze webpagina geplaatst worden.
  • Vervolgsessie met organisaties in het voorliggend veld.
   Wij gaan met u in gesprek over de wijze waarop er een ontwikkelingstraject georganiseerd kan worden waarin gemeenten, zorgaanbieders, sociale team en het voorliggend veld gezamenlijk kunnen toewerken naar een optimale samenwerking. Voor deze sessie zullen binnenkort een aantal organisaties uit het voorliggend veld worden uitgenodigd.
    
 • Mei 2021
  • Vervolgsessies aanbieders en partners. Presentatie van de concept inkoopstrategie
    
 • April 2021
  • Sessie met het voorliggend veld. In deze sessie hebben we stil gestaan bij de vraag “hoe kunnen we de verbinding maken en de samenwerking versterken tussen de organisaties in het voorliggend veld en de aanbieders individuele begeleiding”.
    
 • Februari 2021 – verdiepende gesprekken
  • Wat moeten we samen organiseren en afspreken om de basisvoorzieningen daadwerkelijk beter te benutten?
  • Op uitnodiging, voor aanbieders Wmo-begeleiding en maatschappelijk partners
    
 • December 2020 – verkennende gesprekken
  • Voor aanbieders die zich hebben opgegeven, focus op Wmo-begeleiding
  • Eerste verkenning aan de hand van praktijksituaties: hoe kunnen we de basisvoorzieningen beter benutten? Hoe komen we samen van kwalitatief goede hulp naar best passende hulp? Geeft inzicht in wat de deelnemers nodig hebben om dit te kunnen doen.
  • De inbreng van drie verschillende gesprekken is gedeeld met alle Wmo-aanbieders. Ieder kan daarop reageren en aanvullen

Wat willen we bereiken?

 • Ontwikkeling nieuwe inkoopstrategie
 • Voor hulp die het best helpt
 • Integraal, effectief en betaalbaar.
 • Altijd beschikbaar, nu en de in toekomst.

Daarbij gaan we uit van de transformatiedoelen die de regiogemeenten geformuleerd hebben in de Samenwerkingsagenda Sociaal Domein Lekstroom:

 • We stellen het inwonersperspectief centraal
 • We werken integraal en benaderen de leefgebieden in samenhang
 • We bieden maatwerk in plaats van standaard oplossingen
 • We zetten stevig in op preventie
 • We bieden een vangnet voor kwetsbare inwoners die het op eigen kracht niet zelf redden

Waarom samen doorontwikkelen?

Vanaf de voorbereiding op de decentralisaties in het sociaal domein (per 1 januari 2015) werken de Lekstroomgemeenten intensief samen. Dat geldt in het bijzonder voor de inkoop van hulp en ondersteuning voor de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In nauwe samenwerking met onze Jeugdhulp- en Wmo-aanbieders, verwijzers, scholen, maatschappelijk partners en adviesraden zorgen we als regiogemeenten voor de continuïteit van hulp en ondersteuning aan onze inwoners.

Hulp moet beschikbaar en betaalbaar blijven en echt helpen

Onze inwoners kunnen op ons rekenen als ze hulp of ondersteuning nodig hebben. Ook de kwaliteit van de hulp is bijna altijd goed. Maar we hebben uit de afgelopen jaren geleerd dat kwalitatief goede hulp niet altijd hetzelfde is als de hulp die het best helpt. Daarnaast zien we het aantal zorgaanvragen elk jaar stijgen. Werken we samen op de huidige manier door, dan worden Jeugdhulp en Wmo op den duur onbetaalbaar. Tegelijkertijd zien we nog genoeg mogelijkheden om hulp eerder en lichter in te zetten waarmee zware en intensieve vormen van hulp overbodig worden.

Goede redenen om het inkooptraject voor Jeugdhulp en Wmo aan te grijpen om de hulp aan onze inwoners samen verder te ontwikkelen. Beleid, sociale teams en inkoop namens de gemeenten samen met onze maatschappelijk partners en aanbieders van zorg en ondersteuning.

We weten in welke richting we de Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning willen ontwikkelen. Onder het bieden van ‘Hulp die het best past’ verstaan we:

 • Werken aan een resultaat.
 • Denken en doen vanuit het perspectief van de inwoner.
 • Gebruik maken van wat een inwoner (met hulp van zijn netwerk) zelf kan of kan leren.
 • De basisvoorzieningen maximaal gebruiken.
 • Hulp op maat organiseren, ook als die nog niet bestaat.

Over de vraag hoe hulp die het best helpt eruit ziet en hoe we die het beste kunnen organiseren, vragen we beleidsmedewerkers, de sociale teams van de gemeenten, onze maatschappelijk partners, ervaringsdeskundigen en aanbieders van zorg en ondersteuning mee te praten en mee te denken. Bekijk hoe en wanneer u kunt meepraten en meedenken.

Waarom kwalitatief goede hulp niet altijd de best passende hulp is

Deze uitgangspunten komen ergens vandaan. We constateren op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren dat kwalitatief goede hulp niet altijd hetzelfde is als de best passende hulp. We bieden bijvoorbeeld niet altijd de hulp die het best past, omdat we uitgaan van ‘beschikbaar aanbod’ en niet van de best passende oplossing. Of de hulp helpt niet genoeg, doordat verschillende aanbieders hun hulp niet op elkaar afstemmen en niemand de verantwoordelijkheid neemt om dat wél te doen. Soms is de hulp een gewoonte geworden en loopt deze maar door, zonder dat we onszelf nog afvragen wat de inwoner hiermee bereikt. Soms vullen we voor inwoners te veel in wat ze nodig hebben. We denken vanuit een probleem naar een hulpverleningsoplossing. Lang niet altijd overzien we het complete plaatje waarin het probleem zich voordoet. Lang niet altijd kijken we naar de kracht, de talenten van inwoners, naar alle positieve factoren die kunnen helpen het probleem aan te pakken. Soms zetten we hulp in waar inwoners het zelf kunnen, samen met hun netwerk. En veel vaker kunnen we inwoners zelf het roer in handen geven: wat denken zij zelf dat nu nodig is om het probleem aan te pakken.