Contract WMO 2015

WMO Ten behoeve van de zorginkoop voor 2015 hadden de Lekstroomgemeenten (Houten, Nieuwegein, Lopik, Vianen en IJsselstein) welzijns-, zorgorganisaties en vertegenwoordigers van de Wmo-raden uitgenodigd voor deelname aan de zogenaamde Fysieke Overlegtafels. De overige zorgaanbieders waren digitaal aangesloten. Op deze wijze zijn de Lekstroomgemeenten tot concrete afspraken voor de nieuwe Wmo gekomen. In onderstaande paragrafen de overeenkomsten die tot stand zijn gekomen.

Deelovereenkomst voor Overgangsklanten t.b.v. 2015

De deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding overgangsrecht (pdf, 1.09 MB)is op 4 november 2014 vastgesteld door de colleges van de individuele Lekstroomgemeenten. Zie ook het persbericht (pdf, 597 KB), dat op 7 november 2014 is uitgegaan. Deze overeenkomst is inmiddels door de zorgaanbieders, die begeleiding bieden aan cliënten die vallen onder het overgangsrecht WMO 2015, ondertekend. Op dit overzicht (pdf, 73 KB)staan alle zorgaanbieders die de overeenkomst hebben getekend.

Opmerking bij deelovereenkomst overgangsklanten: (18/11/2014)

In de Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding Overgangsrecht in de Wet maatschappelijke ondersteuning, staat in Bijlage 2, artikel 5.1.2. onder voetnootnr. 4, dat Gemeenten vóór 15 november a.s. een opgave doen aan aanbieders van de gemiddelde maandelijkse omvang van de geleverde begeleiding in 2014 op cliëntniveau. Op basis daarvan zouden gemeente en aanbieders een bedrag per cliënt per product afspreken. Op basis van een analyse van de overgedragen gegevensbestanden blijkt dat dit een te complexe opgave is, die bovendien met teveel onzekerheden omgeven is. Daarom is besloten daar vanaf te zien. In plaats daarvan analyseren de Lekstroomgemeenten op het niveau van de aanbieders de gemiddelde geleverde begeleiding  in 2014. Aan de hand van de ingediende facturen zullen de Lekstroomgemeenten het zorggebruik in 2015 monitoren. Op basis daarvan, kan er bij (grote) afwijking in 2015 t.o.v. 2014 met de betreffende aanbieder in gesprek worden gegaan om verdere afspraken hierover te maken.

Basisovereenkomst

De colleges van de Lekstroomgemeenten (Houten, Nieuwegein, Vianen, Lopik, IJsselstein) hebben de basisovereenkomst AWBZ/Wmo vastgesteld. Zie persbericht (pdf, 223 KB)van 22 juli 2014.

Ondertekening van de basisovereenkomst betekent overigens niet dat u automatisch in aanmerking komt voor levering. Daarvoor dient u te voldoen aan bepaalde voorwaarden die worden vastgelegd in de deelovereenkomst(en). Deze zijn te vinden bij de vergaderstukken van de fysieke overlegtafels en onder het kopje ‘stukken in ontwikkeling’.

Partijen die aan de Fysieke overlegtafel hebben deelgenomen

De volgende partijen hebben deelgenomen aan de fysieke overlegtafel: Lister, Stichting Vitras/CMD, Reinaerde, Zorgspectrum, Stichting Altrecht, Stichting Boogh, Abrona, Axioncontinu, Rivas, Syndion en Vereniging van Zorgboerderijen (regio Utrecht).

Agenda's en verslagen fysieke overlegtafel

27 mei 2014

17 juni 2014

1 juli 2014

22 juli 2014

26 augustus 2014

  • De op 26 augustus 2014 geplande fysieke overlegtafel gaat NIET door. Er wordt na de fysieke overlegtafel van 16 september 2014 nog een nieuwe fysieke overlegtafel gepland te weten op 23 september 2014.

16 september 2014

7 oktober 2014

2 december 2014

Contractstukken vorige jaren