Grondwater, grondwaterstanden en oppervlaktewater

Grondwater

Als het grondwaterpeil te veel stijgt, kan uw kelder of tuin onderlopen en overlast ontstaan. Bij een te laag grondwaterpeil droogt de grond uit, met mogelijk schade aan funderingen en muren als gevolg. Waterbeheer moet dat voorkomen.

Melden grondwateroverlast

Wilt u overlast van grondwater melden? Neem dan contact op met de Gemeente telefoon: 030 - 63 92 611

Wie is verantwoordelijk?

Het waterschap zorgt voor de waterpeil in sloten en houdt ze schoon. De gemeente moet ervoor zorgen dat het grondwater op openbare plekken geen schade veroorzaakt en lost problemen op als dat nodig is. Als je vragen of klachten hebt over grondwater, kun je bij de gemeente terecht.

De burger of eigenaar van een perceel moeten zelf zorgen voor goed grondwaterbeheer op hun terrein en hun huizen waterdicht houden zoals voorgeschreven in de bouwvoorschriften.

Grondwaterstanden

Het grondwatermeetnet in Houten houdt bij hoe hoog het grondwater staat op verschillende plekken. Deze informatie helpt de gemeente bij het onderzoeken van wateroverlast en mogelijke oplossingen. Je kunt de grondwaterstanden bekijken op de website water en klimaat. De meetgegevens zijn ook beschikbaar via deGeologische Dienst Nederland. Op de kaarten zie je contourlijnen die gelijke grondwaterstanden aangeven. Met de hoogte van het maaiveld en deze kaarten kun je berekenen hoe hoog het grondwater staat op een specifieke locatie.

Oppervlaktewater

In Houten zijn veel sloten, vijvers en een aantal plassen. Dit noemen we oppervlaktewater. Voor een groot deel van het oppervlaktewater zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud. 

Onderhoud is nodig om het oppervlaktewater schoon en aantrekkelijk te houden, maar ook om te zorgen dat afvoer van het water mogelijk is. Voorbeelden van onderhoud zijn baggeren, maaien, krozen en vuilvissen, het doorspuiten, herstellen of vervangen van duikers en het herstellen of vervangen van beschoeiing.

Baggeren

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de watergangen en van de waterkwaliteit in Houten zijn er de afgelopen jaren natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hiermee gaat de gemeente de komende jaren door.

Zien hoe wij de watergangen beheer? Bekijk hier het filmpje

De watergangen in de gemeente worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden door te baggeren. Baggeren is af en toe nodig omdat zich in de loop van de tijd op de bodem van sloten en grachten een laag bagger verzameld waardoor het water steeds ondieper wordt. Bij warm weer bevat de waterlaag die er boven staat nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte, en overmatige algenbloei en stank kunnen het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Na het baggeren is het water weer voldoende diep.

Zwemwater

De gemeente beheert 3 grotere waterpartijen binnen het stedelijk gebied waarin gerecreëerd kan worden: de Kooikersplas, de Imkersplas en de Rietplas. De Rietplas ter plaatse van het strandje officieel zwemwater. De andere deel van de Rietplas, de Oosterlaakplas, de Kooikersplas en Imkersplas zijn geen officieel zwemwater.

In verband met de status zwemwater wordt de waterkwaliteit van de Rietplas ter plaatse van het strandje regelmatig gecontroleerd op verontreiniging en blauwalg. De andere plassen zijn ingericht om aan te recreëren, maar zijn geen officieel zwemwater. Langs de Lek beheert het Recreatieschap Midden Nederland nog andere recreatiestroken met officieel zwemwater.

Bekijk op de site www.zwemwater.nl waar u in de gemeente Houten veilig kunt zwemmen in open water.

Blauwalg

Ziet u blauwalgen? Cyanobacteriën (ook wel blauwwieren of blauwalgen genoemd) zijn in het water te herkennen als kleine groene bolletjes. Vooral tijdens warm weer kunnen de bacteriën aan het wateroppervlak drijflagen vormen. Een drijflaag kan blauwgroen, heldergroen of roodbruin zijn. In deze drijflagen komen soms hoge concentraties giftige stoffen voor. Ga daarom niet zwemmen in deze drijflagen!

Meld dit dan bij het waterschap, tel. (030) 634 57 00 of bij de gemeente telefoon (030) 639 21 01

Dode of zieke watervogels en vissen in of langs het water

Bij meerdere dode dieren en warm weer (hoger dan 20°C) is haast geboden om in actie te komen, omdat het gevaar groot is dat de sterfte zich uitbreidt als het om de ziekte botulisme gaat. Bel direct naar het waterschap (030) 634 57 00 om uw melding telefonisch door te geven. In het weekend kunt u ook overdag contact opnemen met de Dierenambulance.