Briefadres aanvragen

Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand die u kent. Dat heet een briefadres. Op dat adres ontvangt u uw post. U moet dit aanvragen bij de gemeente. 

Wilt u een afspraak maken? Of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente. (030) 63 92 611

Wat is een briefadres?

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u in een zorginstelling verblijft of door een scheiding niet in uw eigen huis kunt wonen. Post van de overheid ontvangt u dan op het briefadres.

 • U bent dak­loos of thuis­loos.
 • U kunt tij­de­lijk niet in uw ei­gen huis wo­nen, bij­voor­beeld van­we­ge een echt­schei­ding of een breuk in een lan­ge re­la­tie.
 • U moet een kor­te pe­ri­o­de over­brug­gen tus­sen twee wo­nin­gen in.
 • U ver­blijft in een zorg­in­stel­ling (ver­pleeg­huis, ver­zor­gings­huis) of een blijf-van-mijn-lijf­huis.
 • U ver­blijft in een in­stel­ling voor kin­der­be­scher­ming.
 • U zit in een ge­van­ge­nis.
 • U hebt een be­roep waar­voor u rond­reist en daar­om hebt u geen vast adres. U bent bij­voor­beeld bin­nen­vaart­schip­per of cir­cus­ar­tiest.
 • U gaat tij­de­lijk naar het bui­ten­land en wilt een adres in Ne­der­land hou­den. Dit kan al­leen als u kor­ter dan 8 maan­den weg­gaat.

Als briefadres geeft u het adres op van een familielid of kennis die woonachtig is in de gemeente Houten. De briefadresgever moet daar toestemming voor geven, want hij of zij moet er voor zorgen dat post van de overheid bij u terechtkomt.

Goed om te weten:

 • Een brief­adres is al­leen een ad­mi­ni­stra­tief adres. U woont daar niet.
 • Krijgt u een brief­adres om­dat u tij­de­lijk geen woon­adres hebt? Dan moet u er al­les aan doen om uw si­tu­a­tie te ver­be­te­ren en een woon­adres te vin­den.

 • Het moet een be­staand woonadres (geen bedrijfspand) zijn in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Adres­sen en Ge­bou­wen (BAG). Het moet een fy­siek adres zijn. Een post­bus (bij­voor­beeld van Post­NL) kan niet.
 • Er moet ie­mand op het adres wo­nen en daar in­ge­schre­ven staan. Het mag dus geen leeg­staan­de wo­ning zijn.
 • Er mo­gen maxi­maal 2 per­so­nen een brief­adres heb­ben op het­zelf­de adres. Be­hal­ve als het om een ge­zin gaat. Een ge­zin telt als 1 per­soon.

Het verschilt per situatie hoe lang een briefadres geldig is. In eerste instantie als uw aanvraag wordt goedgekeurd is het voor drie maanden, daarna wordt uw situatie opnieuw beoordeeld.

U krijgt binnen 4 weken per post bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Wij sturen de brief naar het adres dat u als briefadres hebt opgegeven. Het kan zijn dat wij u om extra gegevens vragen. Als uw briefadres is toegekend, wordt u met dat adres geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). U wordt dan uitgeschreven van uw oude adres.

Als hoofdbewoner moet u ervoor zorgen dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die een briefadres heeft op uw adres. Daarnaast kan de gemeente u om inlichtingen en documenten vragen die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daar aan mee te werken.

Geen financiële gevolgen

Als hoofdbewoner bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentebelasting, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.