Kadastrale informatie

Kadastrale informatie omvat inlichtingen per kadastraalnummer (of adres) over zakelijk recht (wie is eigenaar van gebouwen en/of grond) en eventueel kaartinformatie (oppervlaktematen). Deze gegevens kunt u bij de gemeente verkrijgen. De kwaliteit van de kaartinformatie is sterk afhankelijk van de wijze van meten. Indien de kadastrale nummers digitaal zijn ingemeten is de nauwkeurigheid groot. Indien dit op analoge wijze is gebeurd zijn de gegevens tot op een halve meter nauwkeurig. Om toch een hogere nauwkeurigheid te verkrijgen kunt u bij het kadaster een verzoek tot inmeting indienen. Aan de landmeetkundige werkzaamheden zijn kosten verbonden.

Voor het aanvragen van diverse vergunningen is meestal een goede situatietekening noodzakelijk. U kunt deze in Utrecht bij het Kadaster krijgen.

De gemeente Houten kan deze situatietekeningen soms ook voor u verzorgen. Voor locaties in Houten Vinex is dit echter vaak nog niet mogelijk, omdat deze locaties nog niet ingemeten zijn door het kadaster.

1