Indieningsvereisten

Bij de gemeente Houten was per 1 maart 2014 een pilot gestart waarbij voor een aantal aanvragen lagere indieningsvereisten werden gesteld.  De evaluatie moet nog plaatsvinden. De marge tussen vergunningsvrij en niet vergunningsvrij bouwen is soms zo klein dat het aantal aan te leveren stukken voor “net niet vergunningsvrije” bouwwerken buitenproportioneel is.

Het doel van het minder opvragen van gegevens is het versnellen van de vergunningverlening en het voorkomen dat aanvragers gegevens, bij wijziging van de bouw, meerdere malen moeten aanleveren. Belangrijk blijft dat bouwwerken altijd moeten voldoen aan het Bouwbesluit, ongeacht of daar gegevens voor aangeleverd worden of niet. Ook vergunningsvrije bouwwerken moeten voldoen aan de regels. Overigens zullen de bij de aanvraag ingediende bescheiden (voor zover relevant) worden getoetst, ook als deze niet op de verkorte lijsten staan vermeld.

Voor de bepaling van de onderwerpen die in aanmerking kunnen komen voor minder indieningsvereisten, is zoveel mogelijk aangesloten op de regels met betrekking tot vergunningsvrij bouwen en de verbouweisen uit het Bouwbesluit.

Het gaat daarbij over de volgende onderwerpen;

U dient bij een dakkapel samengevat de volgende indieningsvereisten in te leveren:

 1. Volledig ingevuld aanvraagformulier omgevingsvergunning;
 2. Tekening waarop de dakkapel is aangegeven in het dakvlak (afstanden ten opzichte van zijkanten, bovenkant en onderkant dakvlak);
 3. Hoogte van de onderkant en de hoogte van de goot van de dakkapel ten opzichte van het maaiveld;
 4. Indien noodzakelijk is de bestaande dakconstructie te wijzigen voor plaatsing van de dakkapel:

Gegevens waaruit blijkt dat de sterkte van de dakconstructie gewaarborgd blijft (uiterlijk 3 weken maar bij voorkeur 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden).

U dient het vergroten van de woning samengevat de volgende indieningsvereisten in te leveren:

 1. Volledig ingevuld aanvraagformulier omgevingsvergunning.
 2. Plattegrond van de betreffende verdieping met duidelijk aangegeven wat de vergroting is, er met een duidelijk onderscheid zijn tussen bestaande toestand en nieuwe toestand.
 3. Opgaven van de nieuwe m3 en m2 gegevens.
 4. Situatie bestaand en nieuw voor de planologische toetsing, er dienen dus voldoende maatvoeringen aanwezig te zijn betreffende de perceelafstanden te opzichte van het bouwwerk.
 5. Een bouwkundige doorsnede met alle hoogte maatvoeringen (peilmaten, plafondhoogte, e.d.).
 6. Getekende hoofdopzet van de constructie. (palenplan indien nodig).
 7. Uiterlijk 3 weken maar bij voorkeur 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden volledige constructieberekeningen voor de uit te voeren werkzaamheden.

 1. Volledig ingevuld aanvraagformulier omgevingsvergunning.
 2. Geveltekening(en)van de nieuwe en indien aanwezig de bestaande situatie met daarop ook de hoogte maatvoeringen ten opzichte van maaiveld en vloerpeil.
 3. Opgaven van de nieuwe m3 en m2 gegevens.
 4. Situatie bestaand en nieuw voor de planologische toetsing, er dienen dus voldoende maatvoeringen aanwezig te zijn betreffende de perceelafstanden te opzichte van het bouwwerk. Ook dient er aangegeven te worden wat het bebouwd oppervlak wordt.
 5. Getekende hoofdopzet van de constructie. (palenplan indien nodig)
 6. Uiterlijk 3 weken maar bij voorkeur 6 weken weken voor aanvang van de werkzaamheden volledige constructieberekeningen voor de uit te voeren werkzaamheden.

 1. Volledig ingevuld aanvraagformulier omgevingsvergunning.
 2. Plattegrond tekening en een aanzicht tekening van de nieuwe toestand.
 3. Situatie bestaand en nieuw voor de planologische toetsing, er dienen dus voldoende maatvoeringen aanwezig te zijn betreffende de perceelafstanden te opzichte van het bouwwerk. Ook dient er aangegeven te worden wat het bebouwd oppervlak wordt.
 4. Getekende hoofdopzet van de constructie. (palenplan indien nodig)
 5. Uiterlijk 3 weken maar bij voorkeur 6 weken weken voor aanvang van de werkzaamheden volledige constructieberekeningen voor de uit te voeren werkzaamheden.

 1. Volledig ingevuld aanvraagformulier omgevingsvergunning.
 2. Plattegrond tekening en een aanzicht tekening van de nieuwe toestand.
 3. Situatie bestaand en nieuw voor de planologische toetsing, er dienen dus voldoende maatvoeringen aanwezig te zijn betreffende de perceelafstanden te opzichte van het bouwwerk. Ook dient er aangegeven te worden wat het bebouwd oppervlak wordt.
 4. Getekende hoofdopzet van de constructie. (palenplan indien nodig)
 5. Uiterlijk 3 weken maar bij voorkeur 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden volledige constructieberekeningen voor de uit te voeren werkzaamheden.