Particuliere grondaankoop

Inwoners vragen bij de gemeente soms of ze een strook gemeentegrond mogen kopen. In beginsel verkopen wij geen gemeentegrond. De ervaringen met grondverkoop in het verleden laten ons zien dat verkoop vaak nadelige effecten heeft op de stedenbouwkundige kwaliteit van de buitenruimte. Ook leidt verkoop vaak tot minder groen terwijl groen juist erg belangrijk is om wateroverlast bij hevige regenbuien en hittestress te helpen voorkomen. Daarnaast wegen de inkomsten uit de verkoop in veel gevallen niet op tegen de kosten die ermee gemoeid zijn.

We verkopen tegenwoordig alleen bij wijze van uitzondering grond aan particulieren als de verkoop een bijdrage levert aan het algemeen belang. Verkoop kan bijvoorbeeld het algemeen belang dienen als er sprake is van een lastig en/of kostbaar te beheren perceel of een achteraf gelegen perceel dat als openbare ruimte nauwelijks een functie heeft. Wij maken deze afwegingen zelf en benaderen dan zelf een mogelijk belangstellende koper.