Watervergunningen aanvragen

Voor veel dingen die u op, bij, of met water wilt doen, moet u toestemming krijgen van de gemeente Houten of het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. U mag niet zomaar afvalwater in het water laten stromen. Dat is tegen de regels omdat het schadelijk kan zijn voor de natuur en de gezondheid. De overheid heeft daarom speciale wetten gemaakt om dit te voorkomen.

Voor het lozen van afvalwater door bedrijven gelden de regels van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Bedrijven die afvalwater willen lozen in het openbare riool, moeten dit aan de gemeente laten weten. Dit geldt ook als ze tijdelijk grondwater willen lozen. Sommige lozingen hoeft u alleen maar te melden, voor andere moet u toestemming vragen. U kunt controleren of u een vergunning nodig heeft via het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunning aanvragen of een melding doen.

Voor het lozen van afvalwater van huishoudens gelden de regels van het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Meestal hoeven huishoudens die hun afvalwater uit woningen laten wegstromen, hier geen speciale melding van te maken of een vergunning voor aan te vragen.

Als uw huis al is aangesloten op het openbare riool, kunt u daar het huishoudelijk afvalwater op laten weglopen. Het openbare riool is bedoeld om huishoudelijk afvalwater op te vangen en weg te voeren. Dit afvalwater mag geen stoffen bevatten die verstoppingen veroorzaken, schade toebrengen aan het openbare riool of schadelijk zijn voor het milieu. Alleen in bijzondere situaties is het nodig om een melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Als u afvalwater wilt lozen dat niet afkomstig is van een bedrijf of huishouden, geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen. Hieronder vallen onder andere de volgende situaties:

  • Afvalwater lozen bij bronbemaling of bodemsanering;
  • Afvalwater lozen bij onderhoud van vaste objecten, zoals een brug;
  • Afvalwater lozen bij baggerwerkzaamheden;
  • Afvalwater lozen bij het wassen van voertuigen van buitenaf.

Let op! Deze lijst is niet compleet. Om te controleren of u uw lozing moet melden, kunt u het Besluit lozen buiten inrichtingen raadplegen. Sommige lozingen hoeft u niet te melden. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe de vergunningcheck op hetOmgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunning aanvragen of een melding doen.

Als uw huis nog niet is aangesloten op het openbare riool, moet u de voorschriften van het Bouwbesluit en/of de Omgevingsvergunning volgen. U kunt één of meerdere aansluitingen aanvragen via riolering@houten.nl. Na uw aanvraag ontvangt u een factuur. Na betaling zal de gemeente de aansluiting voor u verzorgen. 

Als u water wilt gebruiken of als uw werkzaamheden invloed hebben op het watersysteem, heeft u een watervergunning nodig. Deze vergunning geeft u toestemming voor activiteiten bij, op, in, boven, onder of langs waterwegen en waterkeringen.

Situaties waarin een watervergunning nodig is:

  • Bouwen in de buurt van water
  • Aanleggen of bouwen van een steiger
  • Aanleggen van drainage (buizen om water af te voeren)
  • Dichtmaken van een sloot of greppel
  • Ook als u grondwater wilt oppompen (onttrekken) of in de grond wilt laten wegzakken (infiltreren), als u water (afvalwater) op waterwegen wilt lozen, en als u extra verhard oppervlak wilt aanleggen, hebt u een watervergunning nodig.

U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online (OLO). Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met het waterschap voordat u de aanvraag indient. Voor veel activiteiten gelden algemene regels, waarvoor meestal geen watervergunning nodig is. In dat geval hoeft u alleen een melding te doen. Bijvoorbeeld als u grondwater wilt lozen in een waterweg.