Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Forward Farming Fruit (ASV III) aan de Provincialeweg 32 en hoek Waalseweg/Lange Uitweg te Schalkwijk

Burgemeester en wethouders van Houten maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad van Houten op 28 mei 2024 het bestemmingsplan ‘Forward Farming Fruit (ASV III) aan de Provincialeweg 32 en de hoek Waalseweg/Lange Uitweg te Schalkwijk’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 13 juni 2024 tot en met woensdag 24 juli 2024 ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan kunt u inzien.  

De ligging

Het plangebied bestaat uit de volgende locaties:

  1. De locatie aan de Provincialeweg 32 in Schalkwijk is gelegen binnen de grenzen van de kadastrale gemeente Houten, sectie K, perceelnummers 909, 910 en 763. Dit laatste kavel wordt gedeeltelijk gebruikt.
  2. De locatie aan de Waalseweg op de hoek Lange Uitweg in Tull en ‘t Waal, is gelegen binnen de grenzen van de kadastrale gemeente Houten, sectie I, perceelnummers 2062 en 2226. Deze kavels worden gedeeltelijk gebruikt. Het plangebied is gelegen op de hoek Lange Uitweg / Waalseweg.

Het plan

Het doel van de planontwikkeling is om een voorbeeldfunctie te ontwikkelen voor de productie van zachtfruit als vorm van “duurzame fruitteelt”. Hiervoor wordt een innovatieruimte en ontvangst- en educatieruimte en een loods voor opslag/koeling van de dagopbrengst gebouwd en parkeervoorzieningen aangelegd, aan de Provincialeweg 32 te Schalkwijk. Om deze agrarische structuurversterking mogelijk te maken worden aan de Waalseweg 3 vrijstaande (compensatie) woningen ontwikkeld.

Waar en wanneer kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan van donderdag 13 juni 2024 tot en met woensdag 24 juli 2024 (zes weken). Hiervoor maakt u een afspraak via (030) 63 92 611. De openingstijden vindt u via www.houten.nl/open.

Vanaf 13 juni 2024 kunt u de documenten ook inzien via:

Beroep en Voorlopige voorziening

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u als belanghebbende een beroepschrift indienen. Dit kan van 13 juni 2024 tot en met 24 juli 2024 (6 weken).

In uw brief staat de volgende informatie:

  1. Datum waarop u de brief verstuurt,
  2. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer,
  3. Het besluit waarmee u het niet eens bent,
  4. Waarom u het niet eens bent met het besluit,
  5. Uw handtekening.

Spoed

Is het beroepschrift zo spoedeisend dat u de behandeling ervan niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan uit te stellen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u een beroepschrift heeft ingediend.

Waar indienen?

Het beroepschrift dient u in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen betaalt u hier kosten (griffierecht) voor.

Een beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Besluit geldt vanaf

Het vaststellingsbesluit geldt vanaf donderdag 25 juli 2024 tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.