Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Pothuizerweg 4 te Schalkwijk’ (voormalige veevoederfabriek)

Op 1 november 2022 heeft het college besloten in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Pothuizerweg 4 te Schalkwijk’. Het college heeft ook besloten dat wanneer geen zienswijzen kenbaar worden gemaakt het ontwerpwijzigingsplan daags na ter inzagetermijn ongewijzigd is vastgesteld.

Het ontwerp wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen van 10 november tot en met 21 december 2022. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Het plan is daarmee op 22 december 2022 ongewijzigd vastgesteld.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Pothuizerweg 4 te Schalkwijk’

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om de huidige bestemmingen ‘Bedrijven’ en ‘Agrarisch’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid die in het geldende bestemmingsplan ‘Eiland van Schalkwijk’ is opgenomen. Met dit wijzigingsplan is een nieuw plan gemaakt voor de locatie van de voormalige veevoederfabriek. Het nieuwe plan maakt het mogelijk om na sloop van de fabriek 22 woningen te bouwen op deze locatie.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpwijzigingsplan inzien?

Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan vanaf 12 januari tot en met 22 februari 2023. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 030 – 63 92 611. De openingstijden vindt u via www.houten.nl/open .

Vanaf 12 januari 2023 kunt u het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ook inzien via: 

  • www.ruimtelijkeplannen.nl met het plannummer: NL.IMRO.0321.0720POTHUIZERWEG4-VSWP;
  • Of download het pdf bestand via onderstaande link:

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u als belanghebbende een beroepschrift indienen. Dit kan van 12 januari tot en met 22 februari 2023 (6 weken).

  1. U moet wel aantonen dat u tijdig een zienswijze heeft ingediend of dat u daartoe niet in staat bent geweest.
  2. Een beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.
  3. Of via de post: Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In uw brief staat de volgende informatie:

  1. Datum waarop u de brief verstuurt,
  2. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer,
  3. Het besluit waarmee u het niet een bent,
  4. Waarom u het niet eens bent met het besluit,
  5. Uw handtekening.

Besluit geldt vanaf

Het vaststellingsbesluit geldt vanaf 23 februari 2023 tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. van der Meer van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611