Ontwerpbestemmingsplan Trip 3, Schalkwijk

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Houten bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Trip 3, Schalkwijk’ met ingang van donderdag 24 augustus 2023 tot en met woensdag 4 oktober 2023 ter inzage wordt gelegd. Dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Trip 3, Schalkwijk’

Het bestemmingsplan maakt een functiewijziging mogelijk van bestemming ‘Agrarisch’ met de functieaanduiding ‘glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Agrarisch’ met de functieaanduiding ‘fruitteelt’.

De nieuwe eigenaar wil stoppen met glastuinbouw, om vervolgens te beginnen met een fruitteeltbedrijf voor kersen. Daarbij is de wens om het fruit op kleine schaal aan huis te verkopen. Aangezien het bestemmingsplan geen toereikende, relevante wijzigingsbevoegdheid heeft voor deze functiewijziging, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan vanaf donderdag 24 augustus 2023 tot en met woensdag 4 oktober 2023. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 030 – 63 92 611. De openingstijden vindt u op www.houten.nl/open.

Gedurende deze periode kunt u ook het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien via:

  1. www.ruimtelijkeplannen.nl  met het plannummer: NL.IMRO.0321.0800TRIP3-OWBP;
  2. Ook kunt u de stukken vinden onder downloads.

Wilt u uw mening kenbaar maken?

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

  • Uw schriftelijke zienswijze(n) kunt u sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten onder vermelding van ‘zienswijze(n) ontwerpbestemmingsplan Trip 3, Schalkwijk’.
  • Voor uw mondelinge zienswijze(n) kunt u een afspraak maken met mevrouw  Z. Aling (team Ruimtelijke Ontwikkeling). Hiervoor kunt u bellen naar het algemene nummer van de gemeente 030 – 63 92 611.

Vervolg

Na afloop van de inzageperiode worden de eventueel ingediende zienswijzen beoordeeld. Daarna beslist de gemeenteraad over het vaststellen van het bestemmingsplan.