Vastgesteld bestemmingsplan Loerikseweg 54, Houten

Burgemeester en wethouders van Houten maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad van Houten op 18 juni 2024 het bestemmingsplan ‘Loerikseweg 54, Houten’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 4 juli 2024 tot en met woensdag 14 augustus 2024 ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan kunt u inzien.  

Bestemmingsplan ‘Loerikseweg 54, Houten’

Het plangebied is gelegen op het perceel van de voormalige garage aan de Loerikseweg en het achterliggende kavel aan het Koopmanserf. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de garage te transformeren naar vier appartementen en een twee-onder-één-kapwoning aan het Koopmanserf op te richten.

Waar en wanneer kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan vanaf donderdag 4 juli 2024 tot en met woensdag 14 augustus 2024. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 030 - 63 92 611. De openingstijden vindt u op www.houten.nl/open.

Gedurende deze periode kunt u ook het bestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien via:

  1. Ruimtelijkeplannen.nl  met het plannummer: NL.IMRO.0321.0830LOERIKSEWEG54-VSBP;
  2. via downloads

Beroep en Voorlopige voorziening

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u als belanghebbende een beroepschrift indienen. Dit kan van 4 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024 (6 weken).

In uw brief staat de volgende informatie:

  1. Datum waarop u de brief verstuurt,
  2. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer,
  3. Het besluit waarmee u het niet eens bent,
  4. Waarom u het niet eens bent met het besluit,
  5. Uw handtekening.

Spoed

Is het beroepschrift zo spoedeisend dat u de behandeling ervan niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan uit te stellen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u een beroepschrift heeft ingediend.

Waar indienen?

Het beroepschrift dient u in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen betaalt u hier kosten (griffierecht) voor.

Een beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Besluit geldt vanaf

Het vaststellingsbesluit geldt vanaf donderdag 15 augustus 2024 tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.