Vastgesteld bestemmingsplan Verbreding A27 Houten-Hooipolder

Burgemeester en wethouders van Houten maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Houten op 13 december 2022 het bestemmingsplan ‘’Verbreding A27 Houten-Hooipolder’’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 12 januari tot en met woensdag 22 februari 2023 ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan kunt u inzien.  

Bestemmingsplan ‘’Verbreding A27 Houten-Hooipolder’’

Door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is op 20 december 2018  het Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder vastgesteld. Met dit Tracébesluit wordt het toevoegen van extra rij- en spitsstroken aan het deeltraject A27 Houten-Hooipolder mogelijk gemaakt om de doorstroming te verbeteren en de files en het sluipverkeer in de regio te verminderen. Het bestemmingsplan is de planologische uitwerking van het Tracébesluit. Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe of andere zaken mogelijk dan als in het Tracébesluit is bepaald.

In het bestemmingsplan wordt de bestemming ‘Verkeer – Rijkswegen’ opgenomen voor nagenoeg het gehele plangebied. Dit bestemmingsplan betreft alleen de verbreding van de A27 deeltraject Houten-Hooipolder. Voor de verbreding A27/A12 Ring Utrecht wordt een aparte bestemmingsplanprocedure voorbereid.

Waar en wanneer kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan vanaf donderdag 12 januari tot en met woensdag 22 februari 2023 Hiervoor kunt u een afspraak maken via www.houten.nl/inzien of via (030) 63 92 611. De openingstijden vindt u via www.houten.nl/open.

Vanaf donderdag 12 januari 2023 kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ook inzien via: 

Beroep en Voorlopige voorziening

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u als belanghebbende een beroepschrift indienen. Dit kan van 12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023 (6 weken).

In uw brief staat de volgende informatie:

  1. Datum waarop u de brief verstuurt,
  2. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer,
  3. Het besluit waarmee u het niet eens bent,
  4. Waarom u het niet eens bent met het besluit,
  5. Uw handtekening.

Spoed

Is het beroepschrift zo spoedeisend dat u de behandeling ervan niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om de inwerkingtreding van het wijzigingsplan uit te stellen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u een beroepschrift heeft ingediend.

Waar indienen?

Het beroepschrift dient u in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen betaalt u hier kosten (griffierecht) voor.

Een beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Besluit geldt vanaf

Het vaststellingsbesluit geldt vanaf donderdag 23 februari 2023 tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.