Watervergunningen aanvragen

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren hebt u een vergunning nodig van de gemeente Houten of het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Zomaar afvalwater lozen is verboden. Dit kan slecht zijn voor het milieu en de gezondheid. De Rijksoverheid heeft daarom wettelijke regels vastgesteld.

Voor afvalwaterlozingen vanuit bedrijven geldt het Activiteitenbesluit Milieubeheer

Bedrijven die afvalwater lozen op de openbare riolering, moeten dit melden bij de gemeente. Dat geldt ook voor het (tijdelijk) lozen van grondwater. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden, voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan. Doe de vergunningcheck bij het omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunning aanvragen of een melding doen.

Voor afvalwaterlozingen vanuit huishoudens geldt het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Meestal zijn lozingen van huishoudelijk afvalwater uit woningen vrijgesteld van meldingen of vergunningen.

Wanneer uw woning al is aangesloten op de openbare riolering, dan mag u hierop huishoudelijk afvalwater lozen. Het openbaar (vuilwater) riool is voor de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater. In het afvalwater mogen geen dingen of stoffen zitten die verstopping veroorzaken, het openbare riool beschadigen of schadelijk zijn voor het milieu. Alleen in bijzondere gevallen is een melding of vergunning nodig.

Afvalwater lozen anders dan vanuit een bedrijf of huishouden

Voor lozingen anders dan vanuit een bedrijf of huishouden geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen. Hierbij valt te denken aan de volgende lozingen:

  • lozen van grondwater door bronnering of bodemsanering;
  • lozen van afvalwater bij onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (bv. brug);
  • lozen van afvalwater door baggeren;
  • lozen van afvalwater bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen

Let op! Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg het Besluit lozen buiten inrichtingen om na te gaan of uw lozing wel of niet gemeld moet worden. Sommige lozingen hoeft u niet te melden. Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt? Doe de vergunningcheck bij het omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunning aanvragen of een melding doen.

Aansluiten riolering

Bent u nog niet aangesloten op de openbare riolering?

Volg dan de voorschriften van het Bouwbesluit en/of de Omgevingsvergunning en vraag 1 of meerdere aansluitingen aan via riolering@houten.nl. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u dan een factuur. Na betaling daarvan legt de gemeente de aansluiting aan.

U hebt een watervergunning nodig als u gebruik wilt maken van water of uw werkzaamheden invloed hebben op het watersysteem. Een watervergunning geeft u toestemming voor werkzaamheden bij, op, in, boven , onder of langs oppervlaktewater of waterkeringen.

Voorbeelden van situaties waarbij een watervergunning nodig is:

  • Bouwen in/nabij het water
  • Aanleg/ bouw steiger
  • Aanleg drainage (waterafvoer door middel van buizen)
  • Dempen van een watergang/sloot/greppel

Een watervergunning is ook nodig voor verpompen (onttrekken of infiltratie) van grondwater, voor het lozen van (afval)water op oppervlaktewater én voor het aanbrengen van extra verhard oppervlak.

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO). Het is verstandig van te voren contact op te nemen met het waterschap over de aanvraag.

Veel activiteiten vallen onder algemene regels. Dan is vaak geen watervergunning nodig en hoeft u alleen een melding te doen. Een voorbeeld is het lozen van grondwater in een oppervlaktewater.