Woning huren

Woningen onder de huurprijsgrens van € 710,68 (prijspeil 01-01-2017) zijn sociale huurwoningen. In Houten is één woningstichting die deze woningen aanbiedt: Woonin.

Om een woning te kunnen huren in de sociale huursector moet u geregistreerd staan als woningzoekende in de regio Utrecht. Voor registratie moet u 18 jaar of ouder zijn en aan de inschrijfcriteria voldoen. Een inschrijving in Houten kost eenmalig €30 en jaarlijks bij verlenging €9. Bij het inschrijfformulier en verlengingsformulier wordt u gevraagd hiervoor een machtiging in te vullen. U kunt zich inschrijven op de site van Woningnet. U geeft daar ook een wijziging in inkomen of huishoudensituatie door.

Met uw registratienummer kunt u reageren op de aangeboden woningen op www.woningnet.nl. De huurwoningen zijn ingedeeld in "gewone" woningen en woningen voor een specifieke categorie, zoals seniorenwoningen. Toewijzing van huurwoningen gebeurt op grond van wachttijd. Wachttijd wordt opgebouwd door inschrijfduur.

De hoogte van uw inkomen is belangrijk bij het reageren op woningen, wat in de regio Utrecht is uitgewerkt in een huur-inkomentabel. Deze kunt u vinden op de website van Woningnet.

Inkomensgrens sociale huurwoningen

Er geldt een inkomensgrens bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Inkomensgrens sociale huurwoningen.

Urgentie

Onder zeer strikte voorwaarden kunnen woningzoekenden in geval van bijzondere omstandigheden voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dit kan na toekenning van een urgentieverklaring. Meer informatie kunt u vinden op de pagina urgentieverklaring.

Voor het huren van een woning in de vrije sector zijn er binnen Houten een aantal mogelijkheden. Er zijn diverse makelaars die aanbod hebben. U kunt ook op het internet via de gebruikelijke zoekmachines op zoek gaan naar particuliere huurwoningen.

De huurprijs van woningen in de vrije sector ligt meestal boven de huurprijsgrens van €  710,68 per maand. Voor deze woningen hoeft u niet geregistreerd te staan als woningzoekende in de regio.

Woonin heeft in Houten 3 woongroepen voor senioren. Je woont hier zelfstandig, maar niet alleen. Bewoners vinden onderlinge betrokkenheid en nabuurschap (vrijwillige burenhulp) belangrijk en dragen hier actief aan bij. Meestal is er een gezamenlijke ontmoetingsruimte, waarin bewoners activiteiten organiseren voor en met elkaar. Vaak is er ook een (binnen-) tuin die gezamenlijk wordt onderhouden. Bewoners vormen een vereniging die bepaalt wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten. Meer weten? Bekijk de website van Woonin

Het college van B en W heeft op 17-09-2019 nieuwe “Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Houten” definitief vastgesteld.

Deze beleidsregels  (pdf, 307 KB) gaan onder andere over de beoordeling van urgentieaanvragen (voorrang voor sociale huurwoningen). En over het bevorderen van doorstroming naar meer passende sociale huurwoningen in Houten. De regels zijn een uitwerking van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht, versie gemeente Houten, 2019.

Er zijn twee redenen voor het aanpassen van de bestaande beleidsregels uit 2018.

  1. Het verwijderen van de urgentiemogelijkheid voor die iemand langdurig heel krap zou wonen. Deze is niet meer nodig. Een woningzoekende behoudt nu 75% van de inschrijfduur als hij verhuist naar een sociale huurwoning. Dit biedt meer mogelijkheden om binnen afzienbare tijd opnieuw te verhuizen naar een meer passende woning.
  2. Voor bijzondere beroepsgroepen hebben we een urgentiemogelijkheid toegevoegd. Het gaat om personeel voor brandweer, verpleging en zorg en onderwijs, die in Houten (gaan) werken. Zij komen met voorrang in aanmerking voor een sociale huurwoning. Hiermee verwachten we dat vacatures voor deze groepen makkelijker in te vullen zijn.

Met vragen neemt u contact op met de heer C. Strooper van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611.

Wilt u meer weten over de prestatieafspraken tussen Woonin en de huurdersadviesraad en de gemeente? Bekijk het document hier (pdf, 341 KB)

Per juni 2015 is alleen nog een huisvestingsvergunning vereist voor het betrekken van een sociale huurwoning. De uitvoering hiervan is gemandateerd aan woningcorporatie Woonin. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met  de heer Cees Strooper, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.