Jeugd en jongeren

Wat leeftijdsopbouw betreft is Houten een relatief jonge gemeente. In de afgelopen jaren is het aantal jongeren sterk toegenomen. Ruim een derde van de bevolking is jonger dan 20 jaar. 

Omdat je vanaf je 18e volwassen bent en dus ook zélf verantwoordelijk bent voor heel veel zaken, willen wij jou graag op weg helpen. Lees hier wat je eigenlijk allemaal moet doen als je 18 bent.

We hebben in Nederland een Jeugdwet en een Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De Wet maatschappelijke ondersteuning kent u misschien beter als Wmo. Uit deze wetten kun je afleiden hoe gemeentes de jeugdhulp en Wmo-hulp ongeveer moeten regelen. Maar iedere gemeente moet concreet maken hoe ze dat precies regelt. In de verordening en beleidsregels staan alle afspraken en regels over Jeugdhulp en Wmo in Houten. In deze teksten hebben we ze leesbaar opgeschreven.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Houtenbiedt informatie, advies en opvoedondersteuning aan ouders. Het Sociaal Team biedt jeugdhulp en kan verwijzen naar specialistische jeugdhulp, zoals de psycholoog of intensieve hulp in de thuissituatie.

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Wanneer er zorgen zijn kan de professional (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, leerkracht of jeugdarts ) een signaal afgeven inde Verwijsindex.

In Houten zijn verschillende verenigingen voor het jeugd- en jongerenwerk. Voor jongeren is er sociaal-cultureel jongerenwerk, georganiseerd door van Houten&co. Zij organiseren een breed scala aan activiteiten in jongerencentrum Enter en werken met groepen jongeren op straat. Voor informatie en advies kunnen jongeren terecht bij het Jongeren Informatiepunt van Van Houten&co.  

Daarnaast is er Shine, jongerencentrum voor podiumkunsten. Naast lessen in onder andere zang en dans, heeft Shine ook activiteiten gericht op inspraak (jongerenpanel), bewustwording (projecten) en ontmoeting (Cola time).

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Wanneer er zorgen zijn kan de professional (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, leerkracht of jeugdarts ) een signaal afgeven in de Verwijsindex.

De verwijsindex

Jongeren op Gezond Gewicht

JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een lokale aanpak voor een gezonde omgeving en gezonde jeugd. Het streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

In Houten is bewegen en gezond eten en drinken leuk, gezond, makkelijk en heel gewoon! Een gezonde jeugd. Dat is wat we willen!    

Meer weten?  Neem contact op met onze JOGG-regisseur Karelle Villerius via JOGGHouten@houten.nl   Volg ons via https://twitter.com/jogghouten 

 JOGG is samengesteld uit Van Houten&co, Sportpunt Houten en Partou Kinderopvang.

Support JOGG!

JOGG is een landelijke stichting, die gemeenten ondersteunt om zich in te zetten voor een gezonder gewicht onder jongeren. Zowel publieke als private partijen (PPS) werken samen om die gezonde leefstijl te bereiken. Dit kan in de vorm van partnerschap of als supporter.

Partners

 •  Leveren een bijdrage aan JOGG Houten op het gebied van:
  • Kennis, marketing / communicatie, activiteiten of menskracht
  • Financiële ondersteuning tijdens de projectperiode, voor nog verder te bepalen activiteiten. Denk hierbij aan watertappunten, gezonde school/sportkantine, activiteiten op scholen.
  • Uitwisselen van het netwerk; contacten van bedrijven benutten
  • Uitvoering van activiteiten in de wijk / gemeente
  • Verbinden zich voor minimaal 3 jaar, met de optie tot verlenging, aan JOGG Houten
  • Stellen hun netwerk ter beschikking.  
 • Een financiële bijdrage van minimaal € 5.000 per jaar (of een marktwaarde daarvan). De bijdrage besteden we aan communicatiemiddelen, onderzoek, sportactiviteiten in de wijk etc.

Supporters

Van supporters vragen wij incidenteel, op wijkniveau of aan events een bijdrage in de vorm van:         

 • ondersteunende middelen
 • Materialen;
 • Expertise;
 • Een minimale bijdrage van  € 500,- .

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met JOGG Houten via JOGGHouten@houten.nl  

Een schoolreisje, sportactiviteiten, bezoek aan het theater of muziekles. Dit soort activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

Het kan zo zijn dat uw kind dit wil, maar u op dit moment het geld niet kan missen. Houten biedt hiervoor kindregelingen aan. Zo kan uw kind gewoon mee op schoolreis, voetballen bij een vereniging, of muziekles volgen. 

Onderstaand treft u een overzicht. Bent u op zoek naar ondersteuning voor uzelf? Kijk dan op de pagina ondersteuning in Houten.

De gemeente heeft een grote verantwoordelijk en uitgebreide taken als het gaat om jeugd. Wat deze taken zijn en wat de ideeën van de gemeente Houten hierover zijn, is te lezen in het beleidskader jeugd en onderwijs 2016-2018 (pdf, 2 MB)