Burgerinitiatief en referendum

Indienen van een burgerinitiatief

U kunt voorstellen indienen bij de gemeenteraad. Het gaat dan om voorstellen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving en de inrichting van Houten.

Aan het indienen van een burgerinitiatief zijn voorwaarden verbonden:

  • Het voorstel moet gaan over een onderwerp waarover de raad kan beslissen. Twijfelt u of een onderwerp geschikt is voor een burgerinitiatief dan kunt u contact opnemen met de griffier, via het griffiesecretariaat, telefoon (030) 63 92 785;
  • De indiener en ondersteuners van het burgerinitiatiefvoorstel zijn inwoner van Houten en kiesgerechtigd, of Houtenaren van 16/17 jaar die vanaf hun 18de aan de gemeenteraadsverkiezingen mogen deelnemen;
  • Het voorstel moet door tenminste 25 personen ondersteund worden met een handtekening.

Om een burgerinitiatiefvoorstel in te dienen, gebruikt u het formulier Verzoek burgerinitiatiefvoorstel. Ook voor de ondersteuningsverklaringen gebruikt u een standaardformulier: Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel. Voordat u een burgerinitiatiefvoorstel indient, adviseren wij u de Verordening Burgerinitiatief te lezen.

De formulieren 'verzoek burgerinitiatiefvoorstel (pdf, 20 KB)' en 'ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel (pdf, 67 KB)' kunt u downloaden.

Wilt u meer weten over het burgerinitiatief, neem dan contact op met de griffie, tel. (030) 63 92 785.

Referendum

In de Houtense referendumverordening is geregeld dat op initiatief van de raad of inwoners een referendum kan worden gehouden. Een referendum is een ‘volksstemming’. Alle stemgerechtigde burgers mogen zich dan uitspreken over een bepaald politiek onderwerp. Er is meestal één bepaalde stelling, waarop ja of nee (of blanco) gestemd kan worden.

De uitkomst van het referendum is een advies van de stemgerechtigde inwoners van Houten aan de gemeenteraad. Het referendum is dus niet bindend. Uw gemeenteraadsleden zullen de uitkomst van het referendum mee laten wegen in hun besluit.

De procedures rondom het referendum zijn vastgelegd in de Referendumverordening.

Waarover kan het gaan?

Het referendum moet gaan over een onderwerp dat op de agenda van de gemeenteraad staat. Een aantal onderwerpen wordt uitgezonderd, zoals de vaststelling van de begroting en belastingen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Inleidend verzoek referendum

Inwoners kunnen de raad verzoeken een referendum te houden door het indienen van een inleidend verzoek. Dit verzoek moet ondertekend zijn door tenminste 1% van de personen die kiesgerechtigd zijn (in 2024: 391).

Inloggen met DigiD Indienen inleidend verzoek referendum

Definitief verzoek

Wordt het inleidend verzoek gehonoreerd, dan volgt er een definitief verzoek. Dit moet ondertekend zijn door ten minste 7% van de kiesgerechtigden (in 2024: 2737). Uiteindelijk beslist de raad of er echt een referendum komt.

Wilt u een inleidend verzoek indienen? Neem dan contact op met de griffie via mail griffie@Houten.nl of telefonisch: (030) 63 92 785.

Foto Jan van der Valk

Jan van der Valk

Mijn naam is Jan van der Valk. Ik ben geboren op 3 november 1950 in Utrecht. Woonachtig in Houten sinds juni 1985. We woonden voorheen in Vleuten en zijn na een lange zoektocht uiteindelijk in Houten terechtgekomen vanwege de scholen voor onze twee dochters en vanwege de stedenbouwkundige opzet van Houten. Wij wonen sinds 2000 in Houten-zuid. Ik ben 47 jaar ambtenaar van de gemeente Utrecht geweest. Ik was onder andere bestuursadviseur van twee burgemeesters en een wethouder. Tevens was ik voorzitter van de raad van bestuur van Algemene Woningstichting Houten (in 2006 met woningstichting Dr. Schaepman gefuseerd tot woningcorporatie Viveste).

Foto Charlotte Wagenaar

Charlotte Wagenaar

Als onderzoeker houd ik mij bezig met referendumprocessen, verkiezingen en democratische innovaties. Ik promoveer op ontwerpkeuzes voor multi-optie referenda aan de universiteit van Tilburg. Mijn kennis zet ik in de praktijk in als lid van diverse lokale referendumcommissies, waar ik deze uitwissel en samenbreng met de kennis van mede-commissieleden met een andere expertise. Zo komen we samen tot doordachte adviezen voor alle stappen van het referendumproces. Daar komt veel bij kijken: van handtekeningen verzamelen tot advies over de vraagstelling en van subsidieverlening tot toezicht op de informatievoorziening.

Naast mijn werk aan verschillende universiteiten heb ik gewerkt bij de Kiesraad en de afdeling Kiezers buiten Nederland en ben ik internationaal verkiezingswaarnemer voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het interessante aan verkiezingen en referenda is dat er niet één beste model is voor hoe ze ontworpen en gebruikt kunnen worden, maar dat er sprake is van verschillende ontwerpkeuzes met eigen voor- en nadelen. De uitdaging is om op de situatie te reflecteren en te adviseren over de meest passende keuzes.

Foto Marion Verbeek

Marion Veerbeek

Ik werk bij het Team lokale democratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op dit moment houd ik mij bezig met het dossier lokale politieke partijen en maak ik deel uit van het programma Democratie in Actie (een samenwerkingsprogramma van het ministerie van BZK, de VNG en de beroeps- en belangenverenigingen), binnen dit programma specifiek met het onderdeel Quick Scan.

Wat betreft het onderwerp referendum, ik ben al jarenlang verantwoordelijk voor het referendumdossier bij de VNG. De werkzaamheden lopen uiteen van het opstellen van een (herziene) model referendumverordening, overleggen met het Rijk in het geval van een nationaal referendum(wet) tot het adviseren van gemeenten/raadsleden met vragen over hun eigen referendum (verordening). Ik heb mijn kennis over lokale referenda vergroot door sinds een jaar of 15 actief te zijn in referendumcommissies bij gemeenten.

Naast de gemeente Houten ben ik nog lid, en soms voorzitter, van 10 andere gemeentelijke referendumcommissies. Doordat een referenduminitiatief niet vaak voorkomt is dat geen probleem. De meeste referendumcommissies zijn 'slapend'. Ik heb in de afgelopen jaren in 5 gemeenten een heel referendumproces meegemaakt. En een aantal referenduminitiatieven die nooit tot een referendum zijn gekomen (bijvoorbeeld doordat er te weinig handtekeningen werden opgehaald voor een definitief verzoek). Elk referendum is anders, mede doordat elke gemeente en elke verordening anders is.