Burgerinitiatief en Referendum

Indienen van een burgerinitiatief

U kunt voorstellen indienen bij de gemeenteraad. Het gaat dan om voorstellen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving en de inrichting van Houten.

Aan het indienen van een zogenaamd burgerinitiatief zijn voorwaarden verbonden:

  • Het voorstel moet gaan over een onderwerp waarover de raad kan beslissen. Twijfelt u of een onderwerp geschikt is voor een burgerinitiatief dan kunt u contact opnemen met de griffier, via het griffiesecretariaat, telefoon (030) 63 92 785;
  • de indiener en ondersteuners van het burgerinitiatiefvoorstel zijn inwoner van Houten en kiesgerechtigd, of Houtenaren van 16/17 jaar die vanaf hun 18de aan de gemeenteraadsverkiezingen mogen deelnemen;
  • Het voorstel moet door tenminste 25 personen ondersteund worden met een handtekening.

Om een burgerinitiatiefvoorstel in te dienen, gebruikt u het formulier Verzoek burgerinitiatiefvoorstel. Ook voor de ondersteuningsverklaringen gebruikt u een standaardformulier: Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel. Voordat u een burgerinitiatiefvoorstel indient, adviseren wij u de Verordening Burgerinitiatief te lezen.

De formulieren 'Verzoek burgerinitiatiefvoorstel (pdf, 20 KB)' en 'Ondersteuningsverklaringen (pdf, 67 KB) Burgerinitiatiefvoorstel' kunt u downloaden.

Wilt u meer weten over het burgerinitiatief, neem dan contact op met de griffie, telefoon (030) 63 92 785.

Referendum

In de Houtense referendumverordening is geregeld dat op initiatief van de raad of inwoners een referendum kan worden gehouden. Een referendum is een ‘volksstemming’. Alle stemgerechtigde burgers mogen zich dan uitspreken over een bepaald politiek onderwerp. Er is meestal één bepaalde stelling, waarop ja of nee (of blanco) gestemd kan worden.

De uitkomst van het referendum is een advies van de stemgerechtigde inwoners van Houten aan de gemeenteraad. Het referendum is dus niet bindend. Uw gemeenteraadsleden zullen de uitkomst van het referendum mee laten wegen in hun besluit.

De procedures rondom het referendum zijn in 2006 vastgelegd in de Referendumverordening.

Waarover kan het gaan?

Het referendum moet gaan over een onderwerp dat op de agenda van de gemeenteraad staat. Een aantal onderwerpen wordt uitgezonderd, zoals de vaststelling van de begroting en belastingen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Inwoners kunnen de raad verzoeken een referendum te houden door het indienen van een inleidend verzoek. Dit verzoek moet ondertekend zijn door tenminste 0,7% van de kiesgerechtigden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, tot een maximum van 200 mensen.

Wordt het inleidend verzoek gehonoreerd, dan volgt er een definitief verzoek. Dit moet ondertekend zijn door ten minste 7% van de kiesgerechtigden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (met een maximum van 2.250). Uiteindelijk beslist de raad of er echt een referendum komt.

U kunt het formulier voor het verzamelen van handtekeningen voor het inleidend verzoek opvragen bij de griffie. Nadat de gemeenteraad instemt met het inleidend verzoek, kunt u bij de griffie het nieuwe formulier opvragen voor het verzamelen van de nieuwe handtekeningen voor het definitief verzoek tot het houden van een referendum. De griffie kunt u bereiken via griffie@Houten.nl of telefonisch: (030) 63 92 785.

Wanneer is de uitslag geldig?

Het referendum is geldig als tenminste 30% van de kiesgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht. De uitslag wordt berekend op basis van een meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte, geldige stemmen.