Burgerinitiatief en Referendum

Burgerinitiatief

U kunt voorstellen indienen bij de gemeenteraad. Het gaat dan om voorstellen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving en de inrichting van Houten.

Aan het indienen van een zogenaamd burgerinitiatief zijn voorwaarden verbonden:

  • Het voorstel moet gaan over een onderwerp waarover de raad kan beslissen. Twijfelt u of een onderwerp geschikt is voor een burgerinitiatief dan kunt u contact opnemen met de griffier, via het griffiesecretariaat, telefoon (030) 63 92 785;
  • de indiener en ondersteuners van het burgerinitiatiefvoorstel zijn inwoner van Houten en kiesgerechtigd, of Houtenaren van 16/17 jaar die vanaf hun 18de aan de gemeenteraadsverkiezingen mogen deelnemen;
  • Het voorstel moet door tenminste 25 personen ondersteund worden met een handtekening.

Om een burgerinitiatiefvoorstel in te dienen, gebruikt u het formulier Verzoek burgerinitiatiefvoorstel. Ook voor de ondersteuningsverklaringen gebruikt u een standaardformulier: Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel. Voordat u een burgerinitiatiefvoorstel indient, adviseren wij u de Verordening Burgerinitiatief te lezen.

De formulieren 'Verzoek burgerinitiatiefvoorstel (pdf, 20 KB)' en 'Ondersteuningsverklaringen (pdf, 67 KB) Burgerinitiatiefvoorstel' kunt u downloaden. Wilt u meer weten over het burgerinitiatief, neem dan contact op met de griffie, telefoon (030) 63 92 785.

Referendum

In de Houtense referendumverordening is geregeld dat op initiatief van de raad of inwoners een referendum kan worden gehouden over bepaalde voorgenomen besluiten van de raad. Het moet dus gaan om een onderwerp dat op de agenda van de raad staat. Een aantal onderwerpen wordt uitgezonderd, zoals de vaststelling van de begroting en belastingen.

Als inwoners een referendum wensen, dienen zij een inleidend verzoek in dat door ten minste 200 mensen ondertekend moet zijn. Wordt dit verzoek gehonoreerd, dan volgt er een definitief verzoek. Dit moet ondertekend zijn door ten minste 7% van de kiesgerechtigden. Hoeveel handtekeningen dit zijn kunt u opvragen via de griffie. Uiteindelijk beslist de raad of er echt een referendum komt.

Als er een referendum komt dan ligt het om organisatorische en financiële redenen voor de hand om dat zo mogelijk te laten samenvallen met algemene verkiezingen. Dit kan ook voor de opkomst gunstig zijn. Het referendum is alleen geldig bij een opkomstpercentage van minimaal 30% van de kiezers.

Uiteindelijk betrekt de raad de uitkomst van het referendum in zijn definitieve besluitvorming. Omdat het om een niet-bindend referendum gaat – dat is grondwettelijk niet mogelijk -, is de raad echter niet verplicht de uitslag van het referendum over te nemen.

Referendumverordening.

Vragen over het referendum in Houten? Bel met de griffie (030) 63 92 785.