Rekenkamer

De rekenkamer van de gemeente Houten is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad ondersteunt bij haar kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamer wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en waar nodig aanbevelingen doen voor de toekomst. De belangrijkste vragen daarbij zijn:

  • Zijn de doelstellingen en beoogde effecten gerealiseerd? (doeltreffendheid)
  • Zijn de prestaties geleverd met een minimale inzet van middelen? (doelmatigheid)
  • Heeft de gemeente conform geldende wet- en regelgeving gehandeld? (rechtmatigheid)

Organisatie Rekenkamer

De gemeente Houten geeft met ingang van 1 januari 2018 invulling aan de rekenkamerfunctie via het zgn. directeursmodel. De directeur Frank Hordijk is benoemd in de raadsvergadering van 11 februari 2020.

Hoe werkt de Rekenkamer

De rekenkamer heeft overleg met de raadsfracties en bepaalt daarna wat zij gaat onderzoeken. In de verordening kunt u lezen op welke manier de onderzoeken worden uitgevoerd. De rekenkamercommissie voert jaarlijks één of twee onderzoeken uit.

Alle aspecten van het gemeentelijk beleid en de uitvoering kunnen worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek gebruikt de raad voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, het college en zijn eigen functioneren. In de verordening kunt u meer lezen over de inrichting van de rekenkamer van de gemeente Houten.

Suggesties voor onderzoek?

De Rekenkamer Houten houdt bij het opstellen van haar onderzoeksprogramma rekening met suggesties van de gemeenteraad, inwoners en belangengroeperingen van Houten. Om tot een goede keuze te komen, beoordeelt de rekenkamer alle suggesties aan de hand van vooraf opgestelde criteria, zoals maatschappelijk en financieel belang en risico's voor de gemeente. 

Contact

Als u vragen heeft over de rekenkamer of een suggestie wilt doen voor een onderzoeksonderwerp kunt u contact opnemen met de directeur van de rekenkamer, via frank@hordijk.org   of via het secretariaat 0345 - 533 083 of via 06-50 27 06 73. Ook kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Houten griffie@houten.nl.