Welke functies zijn er op een stembureau?

Voorzitter

De voorzitter van het stembureau heeft de verantwoordelijkheid voor wat er in het stemlokaal gebeurt. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:

 • Controle documenten.
  De voorzitter controleert de documenten die de kiezer geeft: stempas, kiezerspas en/of volmachtbewijs.
  Ook controleert de voorzitter het identiteitsbewijs.
 • Invullen proces-verbaal.
  De voorzitter vult het proces-verbaal in. Als er bijzonderheden of klachten van kiezers zijn noteert de voorzitter die ook.
 • Orde bewaren.
  De voorzitter bewaart de orde in het stemlokaal en zorgt voor een ordelijk verloop van de stemming. Bij onregelmatigheden kan de voorzitter in het uiterste geval een kiezer vragen om het stemlokaal te verlaten.
 • Taakuitvoering.
  De voorzitter zorgt ervoor dat alle taken goed worden uitgevoerd (volgens de wet). Ook zorgt de voorzitter dat er een goede overdracht is – bijvoorbeeld bij pauzes.
 • Taakverdeling.
  De voorzitter zorgt dat iedereen zich bewust is van zijn of haar taak en kan eventueel taken van andere stembureauleden overnemen.
 • Doorslaggevende stem.
  De voorzitter heeft de doorslaggevende stem als de leden van het stembureau het onderling niet eens worden over een beslissing. Ook kan de voorzitter de zitting van het stembureau schorsen. Dat gebeurt in overleg met de gemeente.

Stembureaulid

De stembureauleden zorgen voor een goed verloop van de stemming en telling. Een stembureaulid heeft verder de volgende taken:

 • Controle in het ROS.
  Een stembureaulid controleert of het nummer van de stempas of volmacht voorkomt in het register ongeldige stempassen (ROS).
 • Toezicht stembus.
  Een stembureaulid houdt toezicht op de stembus en zorgt bijvoorbeeld dat niemand de stembus openmaakt tijdens de stemming.
 • Hulp bieden.
  Als een kiezer met een lichamelijke beperking om hulp vraagt bij het stemmen, helpt een stembureaulid.
 • Vragen nieuwe stembus.
  Een stembureaulid vraagt om een nieuwe stembus als die vol dreigt te raken.

Teller

De tellers op woensdagavond tellen de stembiljetten op partijniveau onder leiding van de voorzitter. De tellers op donderdag tellen de stembiljetten op kandidaatniveau onder leiding van de telleider. Tellen gebeurt volgens de Craft-Leanmethode.