Vergunningstraject 2022

In juli 2021 vernietigde de Raad van State de vergunning voor Windpark Goyerbrug, die in 2019 was afgegeven. De reden was dat de landelijke regels die de gemeente had gebruikt niet op de goede manier waren gemaakt. Het college van B&W heeft toen bekeken hoe het verder zou gaan met de vergunningsaanvraag. De conclusie was dat de vergunningsaanvraag het beste weer in behandeling kon worden genomen. De stappen van het traject vanaf juli 2021 staan op deze pagina.

Omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug

Besluit Omgevingsvergunning (pdf, 2 MB)

Download hier de documenten die onderdeel zijn van de vergunning van windpark Goyerbrug.

Op 6 en 15 december heeft de gemeenteraad rondetafelgesprekken gehouden. De ingebrachte inspraakreacties en reactie van de gemeente staan op iBabs.

De stukken van de vergadering van de gemeenteraad op 20 december 2022 over Windpark Goyerbrug kunt u hier bekijken.

Van 29 september 2022 tot en met 9 november 2022 hebben de vastgestelde ontwerpplannen ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. In de Nota van beantwoording zienswijzen geeft de gemeente een reactie op de ingediende zienswijzen. De Nota van beantwoording kunt u hier downloaden (pdf, 830 KB)

Het college van B&W heeft de plannen van het windpark beoordeeld. Het heeft ook een voorstel opgesteld voor de regels waaraan het windpark moet gaan voldoen.

Op 6 en 8 september 2022 vonden rondetafelgesprekken over de plannen plaats. Inwoners konden op 6 september hun mening en visie op de plannen geven. Twee dagen later ging de gemeenteraad in gesprek met wethouder Paul van Ruitenbeek over de voorstellen. Download de stukken.

Op 20 en 22 september 2022 vergaderde de gemeenteraad over de plannen en heeft de raad een besluit genomen. Download de stukken voor de raadsvergadering

Het college van burgemeester en wethouders heeft laten onderzoeken of er een alternatief is voor Windpark Goyerbrug. Die oplossing moet net zoveel stroom opwekken als Windpark Goyerbrug. De vergunning moet in 2025 rond kunnen zijn.

De onderzoekers zetten ook de kosten en de risico’s van de andere oplossing op een rij. De kosten en risico’s van doorgaan met Goyerbrug hebben ze ook opnieuw bekeken. 

De gemeente heeft de rapporten inmiddels ontvangen. Het gaat om: 

  1. een advies over mogelijke alternatieven voor Windpark Goyerbrug van Krachtwerk
  2. een rapport over de financiële risico’s van Krachtwerk
  3. een advies over de juridische risico’s en mogelijkheden van AKD Advocaten.

Het advies over de mogelijke alternatieven voor Windpark Goyerbrug is openbaar. De andere twee rapporten (over juridische en financiële risico’s) zijn voorlopig geheim. Hierin staat namelijk informatie die bij openbaarmaking de belangen van de gemeente kunnen schaden.

Het college gaat de komende weken de resultaten van het onderzoek goed bestuderen om tot een zorgvuldig en weloverwogen voorstel over de heroverweging te komen aan de gemeenteraad. Op 22 augustus a.s. bespreekt het college het concept-raadsvoorstel. Het gaat dan om de vraag: gaan we door met Windpark Goyerbrug of zetten we in op een alternatief? En hoe gaan we om met de vergunningsaanvraag? 

Op 22 augustus is er ook een informatieavond over de stand van zaken rondom de heroverweging en de vergunningsaanvraag voor Windpark Goyerbrug. 

Op 23 augustus staat het concept-raadsvoorstel over beide onderwerpen voor besluitvorming op de agenda van het college. Na een besluit kan het voorstel naar de gemeenteraad. 

De gemeente moet van de Raad van State vaart maken met het besluit over de vergunning van Windpark Goyerbrug. Het werk aan de vergunningsaanvraag gaat daarom gewoon door. Voor dit besluit is een inhoudelijke beoordeling belangrijk. Bekijk hier de route (jpg, 616 KB) van het besluit. 

In april 2022 heeft het college van B&W besloten door te gaan met de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug. De gemeente heeft toen tijdens spreekuren vragen beantwoord van inwoners. Later zijn schriftelijk ook nog vragen gesteld.. De vragen en de antwoorden zijn gepubliceerd op de website. Sommige vraagstellers hebben hier geen toestemming voor gegeven. Deze vragen en antwoorden zijn niet gepubliceerd.

Bekijk hier de vragen en antwoorden

Dit zijn de stukken die zijn ingediend door Windpark Goyerbrug. De inhoud kan wijzigen door vragen van of de behandeling door de gemeente.