Privacy verklaring

Privacy Missie

Voor het goed uitvoeren van haar wettelijke taken verwerkt de gemeente Houten persoonsgegevens van inwoners. De gemeente is zich bewust van de waarde van deze persoonsgegevens.

De gemeente Houten behandelt haar inwoners met respect, reden waarom zij zorgvuldig en transparant omgaat met persoonsgegevens. Zorgvuldig, omdat de gemeente ervoor zorgt dat er niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan noodzakelijk, dat ze correct en actueel zijn en goed worden beschermd, niet langer worden bewaard dan nodig, en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ingewonnen. Transparant, omdat de gemeente haar inwoners informeert (b.v. in de privacyverklaring op de website) over welke persoonsgegevens voor welke doelen gebruikt worden.

Transparant en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens draagt bij aan het vertrouwen dat inwoners hebben in de gemeente Houten, en helpt de gemeente bij het neerzetten van een goede dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Houten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt via bijvoorbeeld een formulier op deze website, of telefonisch. Het gaat daarbij o.a. om persoonsgegevens zoals:

 • Naam en adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart, een vergunning, een rijbewijs of paspoort;
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om u een brief te sturen of u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om iets bij u af te leveren, zoals bijvoorbeeld een kliko.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u, zoals medische gegevens. Wij verwerken deze gegevens alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voor de uitvoering van de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De gemeente Houten heeft de werkzaamheden waarbij persoonsgegevens worden gebruikt voor u in kaart gebracht in dit overzicht. Met behulp van dit overzicht kunt u zien welke persoonsgegevens de gemeente gebruikt, voor welke doeleinden, en op basis van welke wettelijke grondslag.

Verzamelen en gebruik van gegevens

Meldt u zich aan in het kader van een onderzoek? Dan stellen wij u een aantal vragen over u zelf zoals uw leeftijd of in welke wijk u woont. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of bepaalde groepen inwoners van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld of ouderen anders antwoorden dan jongeren. Uw e-mailadres hebben wij nodig om u uit te kunnen nodigen voor elk onderzoek. In de onderzoeksrapporten zijn de antwoorden nooit te herleiden tot individuele leden van het Burgerpanel.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De gemeente Houten verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een vitaal belang, of een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn

De gemeente Houten zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Delen met derden

De gemeente Houten verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Houten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Houten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacyrechten:

 1. Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de gemeente Houten van u verwerkt in te zien;
 2. Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de gemeente Houten van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
 3. Recht op gegevenswissing: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;
 4. Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 5. Recht op Overdraagbaarheid: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen;
 6. Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan;
 7. Recht op beperking van de verwerking: het recht om de gemeente Houten te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Toelichting op de rechten van betrokkenen

Recht van Inzage

Veel van  de persoonsgegevens die de gemeente gebruikt voor haar publiekrechtelijke- en wettelijke taken komen uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is een landelijke databank met gegevens van inwoners van Nederland. De gemeente houdt de BRP bij voor haar inwoners. Bijvoorbeeld, als u verhuist, trouwt of een kind krijgt legt de gemeente dit vast. Welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft kunt u inzien op de website www.mijnoverheid.nl. Als u naar Inloggen MijnOverheid gaat kunt u met uw DigID inloggen en onder Persoonlijke Gegevens zien welke persoonsgegevens de gemeente van u kent.

U kunt ook zien met welke organisaties de gemeente gegevens uit de BRP deelt. Dit is te zien op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen, en ze krijgen alleen wat ze nodig hebben.

Wilt u weten welke gegevens verstrekt zijn en bijvoorbeeld ook aan wie, dan kunt u met behulp van dit formulier (pdf, 296 KB) een verzoek om inzage doen bij de gemeente. Het formulier is ook beschikbaar als Word-bestand (docx, 24 KB).

Recht van Rectificatie

Het recht op rectificatie geldt voor de situatie wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of onvolledig zijn. In dat geval kunt u een verzoek tot rectificatie indienen. Wijzigingen of mutaties in de basisregistratie personen (BRP) moeten worden gedaan via het gemeentelijk Digitaal Loket.

Wilt u uw gegevens laten completeren of rectificeren, en het gaat niet om gegevens uit de basisregistratie personen, dan kunt u met behulp van dit formulier (pdf, 296 KB) een verzoek om rectificatie doen bij de gemeente. Het formulier is ook beschikbaar als Word-bestand (docx, 24 KB).

Recht van Gegevenswissing

In sommige gevallen kunt u uw gegevens laten wissen. U kunt hiertoe een verzoek indienen wanneer:

 • Uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden is om deze persoonsgegevens te bewaren;
 • Het doel voor het verwerken van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming en u de toestemming intrekt;
 • U bezwaar heeft tegen de verwerking en de gemeente geen zwaarwegende gronden heeft om uw gegevens te verwerken;
 • De persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt;

In onderstaande gevallen kan een gemeente recht op gegevenswissing weigeren:

 • Bij de uitoefening van het recht vrijheid van meningsuiting, b.v. foto’s bij nieuwsberichten;
 • Bij de uitoefening van wettelijke taken;
 • Voor een juridische procedure.

In sommige gevallen mag een gemeente gegevens langer bewaren dan noodzakelijk is, bijvoorbeeld nadat een vergunning is verstrekt. Hierdoor kan niet aan het verzoek om gegevenswissing worden voldaan. Gemeenten kunnen gegevens langer bewaren:

 1. Bij de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 2. Bij de nakoming van een wettelijke verplichting;
 3. Bij de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 4. Om redenen van algemeen belang op het vlak van volksgezondheid;
 5. Vanwege bewaartermijnen met het oog op de Archiefwet;
 6. Vanwege wetenschappelijk of historisch onderzoek;
 7. Ter wille van onderzoek voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wilt u uw gegevens laten wissen, en dit kan volgens u op basis van bovenstaande informatie, dan kunt u met behulp van dit formulier (pdf, 296 KB) een verzoek om gegevenswissing doen bij de gemeente. Het formulier is ook beschikbaar als Word-bestand (docx, 24 KB)

Recht op Bezwaar

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens bij de gemeente. Wij streven ernaar om u op de hoogte te stellen van dit recht bij elke gelegenheid waar wij u vragen om persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het invullen van een e-formulier op de website van de gemeente Houten.

Wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, dan kunt u een mail sturen naar privacy@houten.nl.

Recht op Overdraagbaarheid van de gegevens

In een beperkt aantal gevallen kunt u de gemeente vragen om uw gegevens op een gestructureerde en leesbare wijze te ontvangen zodat andere gemeenten de gegevens kunnen opnemen.

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor niet-wettelijke taken van gemeenten en waarbij de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 1. Het moet gaan om automatisch verwerkte gegevens (dus geen papieren bestanden);
 2. Er moet sprake zijn van een contract, bijvoorbeeld een juridisch contract;
 3. U moet instemmen met de overdracht.

Wilt u een verzoek doen om uw gegevens te laten overdragen, dan kunt u een mail sturen naar privacy@houten.nl. We zullen vervolgens bekijken of en hoe wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Recht op Beperking van de verwerking

U heeft het recht om de bewerking van uw gegevens te beperken als:

 1. De accuraatheid van uw gegevens in het geding is (voor de periode die nodig is om de accuraatheid te verifiëren);
 2. De verwerking onrechtmatig is en u vraagt om beperking van de bewerking in plaats van het recht op gegevenswissing;
 3. De gemeente uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het oorspronkelijke doel, maar de data nog nodig zijn op basis van andere rechtmatige gronden;
 4. Verificatie in verband met een verzoek om gegevenswissing in behandeling is.

Wilt u een verzoek om beperking van de verwerking van uw gegevens doen op grond van bovenstaande redenen, dan kunt u een mail sturen naar privacy@houten.nl. We zullen vervolgens bekijken of en hoe wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Recht tegen geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling.

U heeft het recht om niet onderworpen te willen worden aan besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waaruit rechtsgevolgen voortkomen of die u op een andere manier aanmerkelijk raakt. Bijvoorbeeld een aanvraag voor een gehandicapten parkeerkaart waarbij de aanvraag volledig automatisch wordt verwerkt (en wel of niet wordt toegekend) zonder uw invloed of die van een ambtenaar. Bij profilering kan gedacht worden aan het opstellen van een profiel aan de hand waarvan gemeenten bepalen of iemand op basis van die gegevens voldoet en mogelijk recht heeft op voorzieningen etc.

Dit recht geldt niet als het besluit:

 1. Noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 2. Is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
 3. Berust op uw toestemming.

Indien u denkt dat u onderworpen wordt aan besluitvorming die uitsluitend is gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en u hiervan aanzienlijke last van ondervindt, dan kunt u een mail sturen naar privacy@houten.nl. We zullen vervolgens bekijken of en hoe wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Procedure voor afhandeling

Voordat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen moeten wij uw identiteit vaststellen.

Als de gemeente Houten uw identiteit niet kan vaststellen aan de hand van de door uw geleverde informatie, of als wij twijfelen aan uw identiteit, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Wij kunnen u in een dergelijk geval vragen naar het gemeentehuis te komen met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart. In andere gevallen nemen wij uw aanvraag in behandeling zodra de aanvraag bij ons is geregistreerd. U krijgt hiervan een bevestiging.

Indien u na tien werkdagen geen bevestiging hebt gehad neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via de contactgegevens op de website van de gemeente.

Zodra wij uw verzoek hebben uitgevoerd, of indien wij vragen hebben over uw verzoek, nemen wij contact met u op.

Voordat wij uw gegevens kunnen overleggen moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). Wij nemen hiervoor contact met u op om een afspraak te maken op het gemeentehuis.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, neem dan contact op via privacy@houten.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er desondanks samen niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.