Een leefbaar Piazza

Aanleiding

Sinds 2019 is de gemeente bezig met plannen om de fietsoverlast op Castellum aan te pakken. Doordat vanwege corona de parkeeroverlast sterk was afgenomen hebben we die plannen tijdelijk in de ijskast gezet. Immers, het was niet duidelijk welk effect corona op de lange termijn op het fietsparkeren zou hebben. Toen eind 2021 duidelijk werd dat de normale drukte weer terugkeerde, zijn we verder gegaan met de plannen. Er ligt nu een ontwerp voor de herinrichting van Piazza. De gemeenteraad besluit in maart over dit voorstel. Dan weten we definitief of de plannen door kunnen gaan.

Participatie

Omdat er veel belanghebbenden in dit gebied zijn (bewoners, forenzen, winkelend publiek, bewoners, etc.) is er voor gekozen om een participatietraject te starten. Op 12 maart 2020 is door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft voorstellen opgeleverd voor de inrichting van het gebied rekening houdend met de verschillende belangen. De gemeente heeft op basis van deze voorstellen en de gemeentelijke belangen een Programma van Eisen opgesteld. De eigenaar van het winkelcentrum (A.s.r.) heeft op haar beurt een architect in de hand genomen om aan de hand van dit Programma van Eisen een schetsontwerp te maken.

Ontwerp

Op 29 januari 2024 is er een inloopavond geweest voor o.a. omwonenden en ondernemers. Zij hebben het ontwerp bekeken zoals u dat bij de downloads kunt vinden.

Het ontwerp geeft invulling aan de wensen van bewoners, ondernemers en gemeente.

Het ontwerp geeft grofweg invulling aan 4 thema’s:

  1. Oplossing voor fietsparkeren en mogelijkheid van handhaving;
  2. Verkeersveiligheid fietsers versus voetgangers en bebording;
  3. Vergroenen: dit is een grote behoefte van omwonenden en a.s.r./ondernemers en sluit aan bij de ambitie van de gemeente om de openbare ruimte waar mogelijk te ontstenen en te vergroenen. Het draagt tevens bij aan het verminderen van hittestress en een klimaat adaptieve openbare ruimte.
  4. Leefbaarheid: omwonenden en ondernemers hebben behoefte aan een leefbaar plein, waar ruimte is te verblijven en elkaar te ontmoeten.

Het ontwerp geeft meer ruimte om fietsen te stallen.

Op Piazza staan veel fietsen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Bezoekers struikelen (soms letterlijk) over de fietsen. Tevens geeft de aanblik een erg verrommeld beeld. Op Piazza zijn daarom duidelijk herkenbare fietsvakken voorzien, omheind door hagen. Op het parkeerdek worden de hagen vervangen door cortenstalen schermen.

Dit maakt handhaving ook mogelijk, omdat er daarvoor duidelijk zichtbare fietsparkeervakken vereist zijn en voldoende parkeercapaciteit. Parallel loopt hiervoor het traject voor de juridische borging van handhaving en opstellen van een plan van aanpak.

Het ontwerp verbetert enkele verkeersonveilige situaties op Piazza.

Omdat het fietspad en het plein in hetzelfde materiaal zijn uitgevoerd, komen voetgangers en fietsers met enige regelmaat met elkaar in aanraking. Zeker de oversteek van het fietspad over de wandelstrook richting het winkelcentrum levert regelmatig gevaarlijke situaties op. In het ontwerp heeft de gemeente dan ook belijning opgenomen om het fietspad duidelijker te onderscheiden van het plein. Ook is er een duidelijkere herkenbare oversteekplaats voorzien waar voetgangers het fietspad kunnen oversteken.

Evenementen op Piazza blijven mogelijk.

Hoewel het plein minder open ruimte zal bieden voor evenementen dan in de huidige situatie, blijft het nog wel steeds mogelijk om evenementen te organiseren.

Ambulante handel (standplaats) blijft mogelijk.

In het ontwerp zijn 4 plekken gereserveerd voor ambulante handel. Dit aantal wordt niet verminderd.

Het ontwerp geeft binnen de financiële mogelijkheden maximale invulling aan de ambitie van de gemeente om te ontstenen en vergroenen.

In het ontwerp wordt circa 634 m2 verharding vervangen door groen. Dat sluit goed aan bij de ambitie van de gemeente Houten om de openbare ruimte klimaatadaptiever in te richten. Voor het groen is uitgegaan van 50% jonge beplanting en 50% gras.

Planning

Via deze projectpagina zullen we u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen of nieuwtjes.

De planning is onder voorbehoud:  
  Schetsontwerp uitwerken tot voorlopig ontwerp
Februari/maart 2024 Schetsontwerp uitwerken tot definitief ontwerp
April/mei 2024 Uitwerken ontwerp tot uitvoeringstekeningen
Juni/juli 2024 Aanbesteding
Sept. - nov. 2024 Uitvoering