Agrarische Structuurversterking I

In maart 2020 kocht de gemeente 39 hectare landbouwgrond bij de Trip op het Eiland van Schalkwijk. De gemeenteraad stemde unaniem in met deze beslissing. De boerderij die nu nog aan de Lekdijk 28 is gevestigd, verhuist naar deze locatie.

Dit is de eerste stap om de agrarische structuur van het Eiland van Schalkwijk sterker te maken. De gemeente helpt zo de boeren op Schalkwijk om grotere percelen te krijgen. Daarmee zijn de bedrijven beter voorbereid op de toekomst.

Voor de verschillende locaties binnen het project zijn klankbordgroepen opgericht:

  • Lekdijk 28
  • Kaaidijk  tussen nummer 9-11
  • De Trip

Op 20 januari heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd om de bewoners in Schalkwijk te informeren over de ontwikkeling van de plannen voor het beter maken van de agrarische structuur op het Eiland van Schalkwijk

Beeldkwaliteitsplan besproken, 29 juni 2022

Tijdens deze bijeenkomst hebben we het beeldkwaliteitsplan besproken en een definitieve variant gekozen. Het beeldkwaliteitsplan is het eindproduct wat de klankbordgroep oplevert.

Dit document is de basis voor overleg met provincie en Waterschap en zal daarna worden voorgelegd aan college en raad.

Uitwerking 2 varianten, 8 juni 2022

De uitwerking van de 2 varianten zijn besproken. En we hebben een begin gemaakt met ideeën voor het beeldkwaliteitsplan en landschappelijke inpassing.

Op 29 juni bespreken we de verdere uitwerking hiervan.

1e overleg klankbordgroep

Tijdens de bijeenkomst van 11 mei jl. hebben we met huisjes/blokjes geschoven op de situatietekening om te onderzoeken wat ruimtelijk een gewenste situatie is voor de Lekdijk 28. Hier zijn 2 varianten uitgekomen. Deze 2 varianten worden nu in schetsen verder uitgewerkt en bespreken we op 8 juni opnieuw met de klankbordgroep. Na de bijeenkomst op 8 juni gaan we de varianten voorleggen aan de provincie

Overleg Klankbordgroep 14 juni 2022, Kaaidijk tussen 9-11

Op 14 juni a.s. starten we met de klankbordgroep bijeenkomst voor de Kaaidijk tussen nummer 9-11. Degene die zich heeft aangemeld voor de klankbordgroep heeft een uitnodiging ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst willen we gezamenlijk onderzoeken of er ruimtelijk mogelijkheden om woningen te realiseren op deze locatie. Dit doen we aan de hand van een maquette en losse huisjes/bokjes.

Bijeenkomst, 17 februari 2022

Omwonenden zijn bijgepraat en geïnformeerd over de nieuwe locatie van de boerderij. Dee plannen worden nu verder uitgewerkt.

  • De resultaten uit de klankbordgroepen gebruiken voor verdere uitwerking. 
  • Er wordt een financiële en ruimtelijke onderbouwing gemaakt.
  • Eind 2022 wordt de uitwerking van ASV-1, Lekdijk en Trip voorgelegd aan de gemeenteraad.
  • Na het besluit van de gemeenteraad over ASV-1 wordt het bestemmingsplan opgesteld. 

Door de verplaatsing van het agrarische bedrijf ruilen de boeren in totaal ca. 110 hectare grond op het Eiland van Schalkwijk. Om deze verplaatsing en ruil van gronden te kunnen betalen, mag de gemeente woningen bouwen op het leegkomende perceel aan Lekdijk 28. Dit komt voort uit de ‘Experimenteerstatus’ op het Eiland van Schalkwijk (uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028). Deze status houdt in dat als bewoners of grondeigenaren op het Eiland van Schalkwijk plannen hebben voor de verbetering van de recreatie en/of de agrarische structuur en/of de waterhuishouding op het eiland daarbij enkele woningen gebouwd mogen worden om die plannen te kunnen betalen.

Er zijn twee mogelijkheden voor de bouw van de woningen:

  • 11 woningen aan de Lekdijk of
  • 8 woningen aan de Lekdijk èn 6 woningen aan de Kaaidijk.

Dit heeft te maken met de kosten en opbrengsten van het bouwen aan de Lekdijk 28. Misschien kunnen hier geen 11 woningen worden gebouwd. Want de Lekdijk is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW staat op de nominatie om Unesco Wereld Erfgoed te kunnen worden. Dit betekent dat de onderdelen uit de Hollandse Waterlinie, in dit geval het fort Werk aan de Groene Weg, zichtbaar en ervaarbaar moeten blijven. Het schootsveld rond het fort blijft daarom open. Dit is 300 meter rondom.

En de Lekdijk is ook een belangrijke plek voor toekomstige dijkversterking. Om ruimte te reserveren voor dijkversterking heeft het waterschap ‘vrije ruimte’ opgeëist. Daarin mogen geen woningen komen. Vanwege al deze factoren, stelt de gemeente samen met de provincie en HDSR een Heritage Impact Assessment (HIA) op. De resultaten daarvan verwerkt de gemeente in een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan. 

De gemeente geeft omwonenden en inwoners van Schalkwijk graag duidelijkheid over hoe de locatie er in de toekomst uit kan komen te zien. Via interactieve ontwerpsessies met omwonenden haalt de gemeente ideeën op voor het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan.