Bezuiniging nodig voor sluitende begroting 2024

Bezuiniging nodig voor sluitende begroting 2024

Gemeente Houten moet goed letten op de uitgaven om tot een sluitende begroting te komen. Hiervoor zijn bezuinigingen nodig. 

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om technische maatregelen te nemen. Dit betekent onder andere dat budgetten -die niet volledig worden gebruikt- worden verminderd. Daarnaast zullen we op een aantal posten scherper begroten. Wethouder Sander Bos: "Met deze voorstellen lijkt het maatschappelijk effect beperkt te zijn. Er is hiermee circa 1,7 miljoen euro structureel aan ruimte gevonden om de begroting sluitend te krijgen voor 2024. De hand moet nu echt op de knip.”

Aanleiding van de bezuinigingen zijn de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2024 en berichten van het Rijk uit voorjaar 2023. Hierin staat al duidelijk dat er voor de periode 2024-2027 sprake is van een negatieve ontwikkeling van het begrotingssaldo. Daarom is besloten om richting 2024 een eerste bezuinigingsronde uit te voeren. 

In de volgende jaren, 2025-2027, wordt voorgesteld om op lange termijn te bezuinigen. Hierover zegt wethouder Bos: "De jaren 2025 en verder kennen nog een negatief financieel beeld. Dit wordt in een breder traject met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers opgepakt. Aan maatschappelijke impact valt dan niet meer te ontkomen."

Lees hier de raadsinformatiebrief met alle informatie en begrotingsvoorstellen.