Milieuonderzoek als basis voor het actualiseren van de Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeente heeft in 2021 de eerste Regionale Energie Strategie samen met 15 andere gemeenten, de provincie en vier waterschappen (RES 1.0) vastgesteld. Een strategie die invulling geeft aan het Klimaatakkoord. Dit akkoord heeft als doel om in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te verminderen en op de lange termijn 95% (2050). Het terugdringen van de CO2 uitstoot is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. In de RES staat welke grote maatregelen nodig zijn voor een duurzame leefomgeving, zoals windmolens, zonnevelden en grote zonnedaken.

Waarom actualisatie?

In 2025 willen de 16 gemeenten, de provincie en vier waterschappen de RES actualiseren. Er speelt een aantal recente ontwikkelingen, zoals onder andere een provinciaal onderzoek windmolens, de nieuwe landelijke milieunormen voor windenergie, netcongestie en warmtebronnen. De aangewezen gebieden in de RES 1.0 vormen het vertrekpunt. Dit kan betekenen dat nieuwe gebieden worden aangewezen voor de opwek van duurzame elektriciteit. De ruimte is echter beperkt. En er moeten ook woningen worden gebouwd, we hebben schoon drinkwater nodig en ook de natuur moet de ruimte hebben.

Vanwege de Omgevingswet die per 1 januari 2024 geldt, moet voor een volgende RES eerst een milieuonderzoek worden gedaan. Dat heet een planMER (Milieu Effect Rapport). Uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opnieuw vaststellen van de RES. Wat er precies onderzocht gaat worden, staat in een onderzoeksagenda. Die heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Samenhang overige besluitvorming

Tegelijkertijd met de regionale planMER, voert de provincie Utrecht een eigen proces ter voorbereiding van de realisatie van windmolens. Dit proces staat los van dit regionale planMER. Wel wordt de informatie uit de planMER van de provincie waar mogelijk benut, zodat niet onnodig dubbel onderzoek wordt uitgevoerd.

Stukken inzien

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NDR) en het participatieplan zijn digitaal in te zien op www.energieregioutrecht.nl/ter-inzage. U kunt de stukken ook inzien op het gemeentehuis, Onderdoor 25, Houten. De stukken zijn in te zien van donderdag 18 januari tot en met vrijdag 1 maart 2024. Om de stukken in te zien in het gemeentehuis, kunt u via (030) 6392 611 een afspraak maken.

Reageren

Reageren kan op de volgende manieren:

• Digitaal: door een e-mail te sturen naar zienswijzeRES@utrecht.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES’of via de website: www.energieregioutrecht.nl/ter-inzage.
• Schriftelijk: door een brief te sturen naar het college van B&W Houten, p/a U10, Postbus 16200 3500 CE Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES’