Weiland Houten-Oost in beeld voor tijdelijke huisvesting

Plek voor spoedzoekers, asielzoekers en maatschappelijke organisaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft een andere geschikte plek gevonden voor het tijdelijk huisvesten van woningzoekenden (spoedzoekers), asielzoekers en een aantal maatschappelijke initiatieven. Het plan moet een plek krijgen in een weiland aan de rand van Houten-Oost. Hiermee wil het college op korte termijn bijdragen aan het verlichten van de woningnood en het gebrek aan opvangplekken. De gemeente moet nog een onderbouwing voor een ontheffing bij de provincie indienen om het plan te kunnen realiseren op deze plek.

Een eerdere locatie voor deze huisvesting viel af. Daarom is de gemeente verder gaan zoeken. Na zorgvuldige afweging zien de betrokken partijen het weiland aan de oostkant van voorzieningencentrum de Kruisboog als geschikte plek voor het plan. De betrokken partijen zijn: woningcorporatie Woonin, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Voedselbank Houten, De KrachtFabriek en Doorgeefluik.

Wat houdt het plan in?

Het plan bestaat uit:

  • huisvesting van 150 woningzoekenden in ongeveer 100 tijdelijke woningen;  
  • tijdelijke woonplek voor 175 asielzoekers;
  • onderdak voor drie Houtense maatschappelijke organisaties;
  • tijdelijke huisvesting voor 15 jaar.

Verantwoordelijkheid blijft

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Het Rijk en gemeenten spraken af om extra opvangplekken te maken. De verwachting is dat Houten ongeveer 175 opvangplekken moet realiseren. In het eerdere plan ging het om 100 opvangplekken. Het college ziet de plek in Houten-Oost als een goede mogelijkheid om te voorzien in de opdracht van het Rijk. De asielzoekers komen hier tijdelijk wonen onder 24-uursbegeleiding in woonunits van het COA.

Verlichten woningnood

Op dezelfde locatie wil de gemeente samen met woningcorporatie Woonin tijdelijke woningen voor 15 jaar realiseren voor 150 woningzoekenden. Bijvoorbeeld voor mensen die met spoed onderdak nodig hebben (‘spoedzoekers’), jongeren en statushouders. Zo wil de gemeente iets doen aan het verlichten van de woningnood. Ondertussen werkt de gemeente ook door aan structurele oplossingen met woningbouw in het Centrum, Molenzoom, De Koppeling en in Houten-Oost.

Daarnaast moet het plan onderdak geven aan een aantal maatschappelijke organisaties uit Houten. Dit zijn de Voedselbank, het Doorgeefluik en de KrachtFabriek. Zij zitten nu in gebouwen die gesloopt gaan worden om plaats te maken voor woningen.

Win-win

De combinatie van wonen en maatschappelijke functies biedt kansen voor waardevolle contacten tussen nieuwe bewoners en de maatschappelijke initiatieven. De mensen die hier tijdelijk wonen kunnen bijvoorbeeld aan de slag bij de organisaties op die plek. Zo ontstaat er een ‘win-winsituatie’. Het college ziet met dit plan ook kansen voor nieuwe contacten tussen huidige en nieuwe inwoners. Het rekent daarbij ook op de steun van de Houtense samenleving om de nieuwe bewoners een welkom gevoel te geven.

Experimentlocatie

De gewenste locatie in Houten-Oost ligt buiten stedelijk gebied en past niet binnen de provinciale omgevingsverordening. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is een ontheffing van de provincie nodig. Hiervoor moet de gemeente Houten bij de provincie nog een onderbouwing indienen voor de geschiktheid van deze specifieke locatie. In het Actieplan Flexwonen heeft de provincie de ruimte gegeven voor drie experimentlocaties aan de randen van het stedelijk gebied; Houten-Oost is de derde.

Inloopbijeenkomst 27 november

Op 27 november is er over het plan een inloopbijeenkomst voor bewoners en andere geïnteresseerden. Er zijn medewerkers van de gemeente, COA, woningcorporatie Woonin en de betrokken maatschappelijke organisaties. Voor de directe buren en de ondernemers/organisaties op ‘De Kruisboog’ zijn er bijeenkomsten op andere momenten. Tijdens de bijeenkomsten is er alle ruimte om vragen te stellen, wensen, zorgen en ideeën te delen. Ook kunnen bezoekers reageren op de eerste verkennende inrichtingsschetsen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het online participatieplatform ‘Houten Praat Mee’.

Hoe verder?

Het college van burgemeester en wethouders wil het voorstel op 12 december a.s. met de gemeenteraad bespreken. Als de raad instemt met het voorstel dan gaan de samenwerkende partijen verder met de uitwerking. Ook dan gaan we weer in gesprek met de omgeving en andere betrokkenen.