Provincie biedt opening voor gesprek over gebiedsontwikkeling Houten Oost

Opname in programma Wonen en Werken nog niet haalbaar, nader onderzoek wenselijk

De provincie Utrecht oordeelt dat Houten Oost op dit moment nog niet kansrijk is om opgenomen te worden als uitbreidingslocatie in het provinciaal programma Wonen en Werken. Zij wil wel nauw betrokken worden bij het ontwerpend onderzoek van Houten Oost dat de gemeente momenteel uitvoert. De provincie blijft van mening dat eerst moet worden ingezet op het beter benutten van de binnenstedelijke capaciteit. Bebouwing van Houten Oost ziet de provincie als een mogelijke invulling van de regionale opgave binnen het Kromme Rijn Linielandschap.

In december 2023 is Houten Oost, mede op verzoek van de provincie, ambtelijk aangemeld als een mogelijke uitbreidingslocatie. Uit de beoordeling blijkt dat de provincie in Houten Oost mogelijkheden ziet voor een groen en landschappelijk woonmilieu waarbij de stad-landrelaties zowel functioneel en ruimtelijk kunnen worden opgezocht, benut en versterkt. Uitdaging is te komen tot een haalbaar en betaalbaar plan waarbij stad, dorp en landelijk gebied op elkaar worden afgestemd en er aandacht is voor de regionale context. Hierbij wil zij de drie (deels potentiële) ontwikkellocaties (Odijk-Kersenweide, Integrale ontwikkeling Bunnik Zuid en Houten Oost) integraal en in samenhang met elkaar en met de kwaliteiten van het Kromme Rijngebied onderzoeken.

'Verheugd'

Wethouder Paul van Ruitenbeek: “Wij zijn verheugd dat de provincie nu mede aan tafel komt want wij zien in de beoordeling inhoudelijk belangrijke aandachtspunten waar we graag nader over in gesprek gaan. Zo delen wij de zorg over het Kromme Rijngebied. We hebben regelmatig met de gemeente Bunnik overleg over de ontwikkelingen in ons gezamenlijke buitengebied en werken samen met de omliggende gemeenten, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de provincie aan het ontwikkelperspectief voor het Kromme Rijn Linie Landschap. Het advies om de binnenstedelijke capaciteit te benutten, adresseren wij door middel van het opstellen van gebiedsvisies voor het centrum, de Molenzoom en De Koppeling.”

Hoe nu verder?

De punten uit de beoordeling zijn niet belemmerend voor het ontwerpend onderzoek dat de gemeente middels een viertal scenario’s voor Houten Oost momenteel uitvoert. Na besluitvorming over het 3e Provinciale programma Wonen en Werken zal een nieuwe cyclus van regionaal programmeren starten. Nu de gemeente, gezamenlijk met de provincie, Houten Oost verder onderzoekt, ligt het in lijn der verwachting voor Houten Oost t.z.t. een nieuwe aanmelding voor opname in het provinciale programma te kunnen doen.

Meer over het proces van het programma Wonen en Werken van de provincie

De provincie wil samen met gemeenten (regio’s) komen tot een programmering op het gebied van wonen en de daarbij behorende locatiekeuzes. Het programma Wonen en Werken heeft de status van een provinciaal Omgevingswetprogramma. In lijn met de provinciale omgevingsvisie wordt het Provinciaal Programma Wonen en Werken in nauwe samenwerking met de gemeenten en de drie regio’s (U16, Amersfoort en Foodvalley) opgesteld.

Het programma hanteert een tweejaarlijks proces van bestuurlijke besluitvorming. In oktober 2024 wordt het Ontwerp Programma vastgesteld. In februari 2025 volgt de definitieve vaststelling van het 3e Provinciale Programma Wonen en Werken. In de afgelopen periode zijn er meerdere momenten geweest waarop gemeenten hun uitbreidingslocaties konden aanmelden. In december 2023 is Houten Oost, mede op verzoek van de provincie, ambtelijk aangemeld als een mogelijke uitbreidingslocatie.

In deze ronde beoordeelt de provincie locaties als ‘kansrijk’, ‘kansrijk met randvoorwaarden’ en ‘niet-kansrijk’ voor deze ronde. Alleen kansrijke locaties en kansrijke locaties met randvoorwaarden worden voorgedragen voor programmering in de besluitvormingsperiode zoals hierboven beschreven.