Welke kansen ziet u voor Houten in 2040?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De omgevingsvisie is één van de verplichte kerninstrumenten onder de Omgevingswet. Gemeenten zijn dan wettelijk verplicht om voor 1 januari 2027 een vastgestelde omgevingsvisie te hebben. In Houten streven we ernaar de omgevingsvisie eind 2025 vast te kunnen stellen. 

Waarom een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een belangrijk document dat de toekomstplannen voor onze gemeente vastlegt. Het beschrijft de richting waar we heen willen, voor alles dat te maken heeft met onze fysieke omgeving. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, sportvelden, bedrijventerreinen, winkelcentra, landschap, natuur, cultureel erfgoed en recreatie. Maar ook over de bodem, het water, het milieu en hoe we omgaan met de klimaatverandering.

De omgevingsvisie blijft actueel

Met de omgevingsvisie kijken we ver vooruit. De stip op de horizon is 2040: hoe ziet Houten er dan uit? Het duurt dan ook een aantal jaren om de ambities uit een omgevingsvisie te realiseren. Daarnaast is er regelmatig sprake van nieuwe ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de Houtense leefomgeving. Daarom checken we regelmatig of de visie nog actueel is en hoe het staat met de voortgang. We bekijken of we op de goede weg zitten om de ambities te behalen of dat er bijsturing nodig is.

In drie fases naar de omgevingsvisie

We werken in drie fases aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. In elke fase participeren we met onze partners, relevante partijen en de inwoners van Houten. Zo halen we veel ideeën en meningen op. In elke fase staat een ander doel centraal. Daarmee is ook de participatievorm per fase verschillend.

 

Fase 1: Omgevingspalet

We zitten nu middenin de eerste fase van de omgevingsvisie. In deze fase brengen we de huidige situatie van de gemeente Houten in beeld én zetten we een op een rij wat we verwachten wat de komende decennia op ons af gaat komen. Dit doen we door:

  • Een beleidsanalyse van onze huidige wetten, regels en plannen.
  • Trends en ontwikkelingen die op gemeente Houten afkomen. Deze laten zien hoe bepaalde thema’s in de toekomst veranderen of hetzelfde blijven.
  • Kansen en uitdagingen voor de (middel)lange termijn. Wat willen we behouden, versterkt of veranderd zien in 2040? Hierbij horen we graag van u wat er in de samenleving speelt.

 

U kunt nog tot en met donderdag 25 april 2024 uw input geven voor het omgevingspalet. Via Houten praat mee (project van Omgevingswet naar omgevingsvisie) kunt u op de kaart van Houten aangeven waar u de grootste kansen voor Houten ziet. Ook kunt u uw keuze toelichten

Naast input vanuit de samenleving vragen wij ook aan stakeholders (o.a. overheden en maatschappelijke organisaties), de klankbordgroep inwoners en onze interne collega’s om mee te denken. Al deze input wordt meegenomen en samengevoegd in het Omgevingspalet, dat voor de zomer wordt aangeboden aan de Raad.

Het Omgevingspalet vormt ook het startpunt van Fase 2 van de omgevingsvisie. In Fase 2 we gaan onderzoeken of we uitdagingen en kansen met elkaar kunnen combineren en waar in de gemeente ze een plek kunnen krijgen. Dit doen we door het maken van verschillende toekomstscenario’s voor de gemeente Houten. De scenario’s worden openbaar gepresenteerd en iedereen die geïnteresseerd is kan de scenario’s bekijken en hierop reageren.

Ter informatie, fase 2 (de omgevingsagenda) en fase 3 (de omgevingsvise zélf) vinden plaats in respectievelijk de periode augustus 2024 tot en met januari 2025 en februari 2025 tot en met december 2025.