Mobiliteitsplan

Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk

In 2017 werd de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027 vastgesteld. Deze visie brengt in beeld hoe we de verkeerssituatie op het eiland de komende jaren verbeteren én hoe we ontwikkelingen mogelijk maken. Daarbij ligt de focus op het versterken van het fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer enhet verbreden van de weg op de Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk. De visie kwam samen met inwoners en ondernemers van het eiland tot stand. Alle plannen zijn  te zien in deze infographic. (pdf, 837 KB) 

Waar staan we nu?

Nu we een aantal jaren verder zijn, zien we dat de ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk anders liepen dan in 2017 gedacht. De verwachtte intensivering van het recreatief gebruik van Fort Honswijk en recreatiegebied ’t Waal vond niet of nauwelijks plaats. Dat zien we terug in lagere verkeersintensiteiten. Dat heeft gevolgen voor de nut en noodzaak van enkele projecten uit de mobiliteitsvisie.

Agenda Buitengebied

Samen met inwoners en stakeholders stellen we een Agenda Buitengebied op die beschrijft wat inwoners en stakeholders belangrijk vinden voor de toekomst van het buitengebied, welke wensen en kansen zij zien. Mobiliteit is onderdeel van deze agenda. Daarmee sluiten we ook aan op de landelijke, provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen. De Agenda Buitengebied is input voor het opstellen van de omgevingsvisie en voor korte termijn verbeteracties. Na het opstellen van de Agenda Buitengebied koppelen we de Agenda aan iedereen terug. Het College en de gemeenteraad stelt de Agenda Buitengebied vast. Daarna krijgt de agenda plek in de omgevingsvisie.

Voor het Eiland van Schalkwijk stellen we geen nieuwe of geactualiseerde visie op. Delen van de huidige mobiliteitsvisie komen straks terug in de Houtense Omgevingsvisie. We vullen dat aan met de opbrengst uit de participatie over de Agenda Buitengebied. Onder de nieuwe Omgevingswet bestaat geen aparte visie meer voor het Eiland van Schalkwijk. Projecten uit de huidige mobiliteitsvisie die nog niet zijn opgestart en niet vervallen, nemen we mee bij het proces voor het opstellen van de Agenda Buitenbied. Hierin kijken we vanuit alle invalshoeken samen naar het buitengebied.

De gemeente ging afgelopen jaren samen met inwoners, belangenorganisaties en andere belanghebbenden aan de slag om de projecten uit de mobiliteitsvisie uit te voeren en de verkeerssituatie op het Eiland van Schalkwijk te verbeteren. Alle projecten zijn verbeeld in deze kaart (pdf, 837 KB). De actuele stand van zaken van de projecten leest u onderin.

Fietspad langs het spoor (1)

De fiets is voor forensen, recreanten of scholieren vaak een uitstekend alternatief voor de auto of openbaar vervoer.. Zo behouden we rust en ruimte op het Eiland van Schalkwijk. Met een nieuw fietspad langs het spoor verbeteren we de lokale en regionale bereikbaarheid. Hierdoor zal het aantal fietsers op de Provincialeweg verminderen. Dit komt de veiligheid op deze weg ten goede. We verkennen de mogelijkheden voor een regionale fietsroute samen met de gemeente Culemborg en de provincies Utrecht en Gelderland. 

Status: Loopt; afronding planstudiefase en bestuurlijke besluitvorming,komt terug in Agenda Buitengebied.

Fietsoversteken en verkeersremmende maatregelen Provincialeweg (2)

Dit project is samen met bewoners uitgewerkt en bestaat uit een reconstructie van het gedeelte Provincialeweg in de 30 km/u zone.  De onveilige situatie bij het pannenkoekenhuis is ook aangepakt. Er zijn echter nog aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig die nu onderzocht worden. 

Status: project is uitgevoerd, aanvullende maatregelen nodig dieterugkomen in Agenda Buitengebied

Stimuleringsmaatregelen voor initiatieven rondom transferia (3)

De parkeerterreinen bij het fort en de recreatieplassen staan een paar keer per jaar vol. Over het algemeen is er voldoende parkeerruimte. Recreatieschap Stichtse Groenlanden deed onderzoek naar het Knooppunt Tull en ‘t waal, als recreatief knooppunt annex transferium. Dit vereist een wijziging van de bestemming. Het initiatief voor dit project ligt bij het Recreatieschap. Zij zullen na 2027 opnieuw naar de nut en noodzaak van stimuleringsmaatregelen kijken.

Status: Afwachten, afhankelijk van derden.

Camerapoorten op de Lekdijk bij Fort Honswijk en Achterdijk bij de Groeneweg (4)

In het voorjaar van 2022 vond er een bewonersbijeenkomst plaats over het toepassen van camerapoorten. Bewoners gaven toen het volgende aan:

  • Men ervaart verkeerdrukte op het eiland op reguliere momenten (doordeweeks) niet als te hoog. Het doel uit de mobiliteitsvisie (verlagen verkeersdruk omdat wegen aan hun capaciteit zitten/ om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken) wordt niet herkend. Dit betekent: dit wordt niet gezien als aanleiding om afsluitingen op het hele eiland in te stellen. Wel rijdt er soms veel verkeer door de kernen Tull en ’t Waal en Schalkwijk en wordt er hard gereden.
  • Eigen bewegingsvrijheid is voor bewoners belangrijk.
  • In plaats van afsluitingen voor het hele eiland kunnen alternatieven met opwaardering van de Kanaaldijk Zuid in combinatie met de herinrichting van de Lekdijk zorgen voor minder verkeer over het eiland.
  • Overlast op recreatieve piekmomenten door tourritten kan volgens de bewoners (het beste) met gerichte maatregelen aangepakt worden, zoals handhaving op snelheid en geluidoverlast, en afsluitingen in het weekend inclusief handhaving.
  • Bewoners hebben geloof in: gerichte aanpak overlast op recreatieve piekmomenten, de effectiviteit van handhaving, en het opwaarderen van Kanaaldijk Zuid.
  • Bewoners hebben geen geloof in: afsluiting van het hele eiland met camerapoorten of afsluiting van het hele eiland met verkeersborden.

Status: Loopt, camerapoorten onvoldoende draagvlak, alternatieven onderzoeken, komt terug in Agenda Buitengebied.

Parkeerverbod langs de Lekdijk en direct omliggende straten (5)

Juridisch gezien kan het parkeren op de berm niet worden verboden. Dit kan alleen verhinderd worden als het fysiek niet mogelijk is. Dit is meegenomen in het ontwerp van de Lekdijk.

Status: Samengevoegd met ontwerp Versterkte Lekdijk (project nr 19).

Toegang transporteurs Tull en ’t Waal (6)

Er is een extra oprit gemaakt naar de  Lekdijk en met de aanpassing van de Waalseweg wordt dit in het dorp ook opgelost.  

Status: afgerond.

Haalbaarheidsstudie naar OV-route Fort Honswijk, Tull en ‘t Waal en recreatiegebied (7)

Hiervoor wordt U-flex ingezet: een flexibele OV-service waarbij de bus niet volgens een vaste dienstregeling rijdt, maar op bestelling. Je boekt je bus via de Qmove-app (bellen kan ook via 0900 - 0104), gaat naar de bushalte en stapt in. Op het Eiland van Schalkwijk zijn er al 22 bushaltes voor U-flex.

Status: afgerond

Haalbaarheidsonderzoek naar betaald parkeren bij Fort Honswijk en andere recreatieve bestemmingen (8)

Dit past niet binnen het beleid van het coalitieakkoord waarin staat dat geen betaald parkeren zal worden ingevoerd.

Status: Vervallen

Onderzoek naar mobiliteitsgedrag recreanten (9)

Dit onderzoek is gekoppeld aan de stimuleringsmaatregelen rond transferia (project nr. 3). Pas als deze maatregel is geïmplementeerd, is het zinvol om een onderzoek naar mobiliteitsgedrag uit te voeren. 

Status: afhankelijk van project nr. 3

Verplicht mobiliteitsplan bij evenementen (10)

Dit is geregeld bij de vergunningverlening en passen we toe.

Status: uitgevoerd

Optionele camerapoort bij de Waalseweg (11)

Deze camerapoorten zijn bedoeld om sluipverkeer te voorkomen door Tul en 't Waal.  Deze maatregel is gekoppeld aan het haalbaarheidsonderzoek naar de Kanaaldijk Zuid. Inmiddels is duidelijk dat de Kanaaldijk Zuid onvoldoende bijdraagt aan een oplossing van dit probleem. (Zie ook project nr. 22)

In 2024 wordt de Waalseweg door het dorp gereconstrueerd. Hier worden ook snelheidsremmende maatregelen in opgenomen. Daarnaast wordt de Lekdijk vanaf 2025 verbreed. Dit kan mogelijk leiden tot minder doorgaand verkeer door het dorp.

Voor het vervolg is onderzoek nodig naar omvang, tijdstip en seizoenen van het doorgaand verkeer en extra onderzoek naar de noodzaak voor (andere) mogelijke maatregelen, naast degene die al worden uitgevoerd.

Status: camerapoorten onvoldoende draagvlak, alternatieven onderzoeken , komt terug in Agenda Buitengebied

Optionele camerapoort bij de Jonkheer Ramweg (12)

De Grote driehoek in Schalkwijk zal leiden tot extra verkeer.  Nut en noodzaak van de camerapoort of ander mogelijke maatregelen om doorgaand verkeer op de Jonkheer Ramweg te verminderen, nemen we mee met de ontwikkeling van de Grote Driehoek.

Status: wordt meegenomen met de ontwikkeling van de Grote Driehoek

Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (13)

De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal is onderdeel van het regionaal Fietsnetwerk van de provincie en een belangrijke schakel in de toekomstige doorfietsroute tussen Vianen en Houten. Hiervoor is besluitvorming en financiering nodig op landelijk niveau.

Status: in afwachting van bestuurlijke besluitvorming  op regionaal en landelijk niveau.

Verbeteren fietspad Blasenburgseweg (14)

Het fietspad langs de Blasenburgseweg is verbreed met dichtasfaltbeton.

Status: uitgevoerd

Fietsvriendelijke inrichting Achterweg bij gemeentegrens Nieuwegein (15)

In 2024 wordt de Waalseweg opnieuw ingericht. Het was niet mogelijk het wegvak tot aan de gemeentegrens met Nieuwegein in dit project mee te nemen. Gemeente Nieuwegein gaf het opknappen van de Achterweg een lage prioriteit.

Status: afhankelijk van prioritering door gemeente Nieuwegein, afwachten

Vervoer over water stimuleren (16)

Stichting Honswijk doet onderzoek naar de mogelijkheid om bezoekers met de boot op te halen om de weg te ontlasten. Dit kan het aantal bezoekers verhogen en mogelijkheden bieden voor het organiseren van grotere evenementen.

Het liniepontje maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is de verbinding tussen Werk aan het Spoel, Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg in de gemeenten Culemborg, Vijfheerenlanden en Houten. Uiterwaarde verzorgt deze veerverbinding in samenwerking met deze gemeenten en met vrijwilligers. De maximum capaciteit per vaartocht bedraagt 12 passagiers.  Dit liniepontje gaat niet naar Fort Honswijk . Het past niet binnen de exploitatie. De komende vijf jaar is dit nog niet aan de orde.    

Status: afwachten, initiatief ligt bij derden.

Goede bewegwijzering naar transferia en recreatiebestemmingen (17)

Aanpassing van de bewegwijzering is nu niet aan de orde. Deze maatregel is alleen zinvol als de transferia door het recreatieschap zijn ingericht.

Status: uitgesteld, eventueel combineren met stimuleringsmaatregelen project nr. 3.

Aanpassen kruising Schalkwijkseweg-Kanaaldijk-Zuid (18)

Aanpassing van dit kruispunt is mede afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar de Kanaaldijk Zuid en de ontwikkeling van de Grote driehoek in Schalkwijk.  Dit project wordt meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de Grote Driehoek.

Status: wordt meegenomen met de ontwikkeling van de Grote Driehoek

Herinrichten profiel van de Lekdijk ten westen van Fort Honswijk (19)

Herinrichten profiel van de Lekdijk ten westen van Fort Honswijk (19)

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de opdracht de Lekdijk te versterken zodat deze weer voldoet aan de huidige (veiligheids)eisen. De gemeente Houten wordt in de gelegenheid gesteld om te participeren in dit dijkversterkingsproject. Houtense projecten worden dan tegelijkertijd meegenomen in de uitvoering. De kosten van deze projecten zijn voor de gemeente.

De dijk tussen Honswijk en Nieuwegein wordt verbreed en heringericht in 2025-2027. Honswijk-Culemborgse veer wordt meegenomen in het meerjaren onerhoudsplan (MJOP).  Voor Culemborgseveer- Wijk bij Duurstede volgen de plannen na de waterveiligheidsopgave dijkversterking. De weg rond het fort wordt meegenomen in het westelijke deel.

Voor Houten gaat het onder andere om de wegverbreding en weginrichting van de weg op de Lekdijk tussen de gemeentegrens van Nieuwegein en Fort Honswijk en de aanleg van twee passeerstroken op de weg rond het Fort Honswijk. Bij de weginrichting gaat het om de realisatie van een wegprofiel dat lijkt op een fietsstraat in rood asfalt met een rijloper voor de weggeleiding in het midden. Daarnaast worden aan beide zijden van de weg grasbetontegels aangelegd en worden verkeersremmende maatregelen genomen via verkeersdrempels.

Status: loopt, uitvoering vanaf 2025.

Invoering  OV-lijn zoals vermeld onder 7, mits haalbaar gebleken (20)

Zie ook maateregel 9: er is gekozen voor een U-Flex systeem, in plaats van een reguliere bus.

Status: afgerond

Invoering betaald parkeren zoals vermeld onder 8, mits haalbaar gebleken (21)

Invoering van betaald parkeren is niet aan de orde. Zie de toelichting onder maatregel 8.

Status: vervallen

Recreatieve fietsroute over de Kanaaldijk, toegankelijk voor landbouwverkeer (22)

Deze maatregel is gekoppeld aan studie Kanaaldijk Zuid. De Kanaaldijk Oost wordt in 2024 opgepakt en betaald door Rijkswaterstaat. Het onderzoek Kanaaldijk Zuid is relevant voor dit project. Als autoroute blijkt de Kanaaldijk Zuid niet bij te dragen aan het oplossen van een mobiliteitsprobleem. De recreatieve fietsroute wordt meegenomen bij een herijking van de projecten.

Status: loopt, komt terug in Agenda Buitengebied