Mobiliteitsplan

Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk

In 2017 stemde de gemeenteraad unaniem in met de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027. De visie brengt in beeld hoe we de verkeerssituatie op het Eiland de komende jaren kunnen verbeteren én hoe we ontwikkelingen mogelijk maken. Daarbij ligt de focus op het versterken van het fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer, het verbreden van de weg op de Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk. Alle plannen zijn in één oogopslag te zien in een infographic. (pdf, 837 KB) 

De mobiliteitsvisie is gebaseerd op de ontwikkelingen zoals vastgelegd in de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk. Verder houdt de mobiliteitsvisie rekening met het voorgestelde intensievere gebruik van recreatiegebied ’t Waal en de herontwikkeling van Fort Honswijk. De visie is tot stand gekomen in een intensief participatieproces met bewoners en ondernemers van het eiland.

Bij de raadsbehandeling zijn twee moties aangenomen

Bij de uitwerking van de visie wordt de inhoud van deze twee moties betrokken. De raad heeft € 1.000.000 beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met de uitvoering van de visie. 

De komende jaren gaat de gemeente samen met inwoners, belangenorganisaties en andere belanghebbenden aan de slag met de uitvoering van de mobiliteitsvisie. Met als doel om de verkeerssituatie op het Eiland van Schalkwijk te kunnen verbeteren. Alle projecten zijn verbeeld in een kaart (pdf, 837 KB). Een uitgebreidere beschrijving van de projecten leest u hieronder. 

Fietspad langs het spoor (1)

De fiets is vaak een uitstekend alternatief voor de auto of openbaar vervoer. Voor forensen, recreanten of scholieren. Zo behouden we rust en ruimte op het Eiland van Schalkwijk. Met een nieuw fietspad langs het spoor verbeteren we de lokale en regionale bereikbaarheid. Daarnaast zal het aantal fietsers op de Provincialeweg verminderen. Dit komt de veiligheid op deze weg ten goede. We verkennen de mogelijkheden samen met de gemeente Culemborg en de provincies Utrecht en Gelderland.

Fietsoversteken en verkeersremmende maatregelen Provincialeweg (2)

Dit project is aangedragen door inwoners van Schalkwijk. Zij maken zich al lange tijd zorgen over de verkeersveiligheid van fietsers op de Provincialeweg, vanaf de kruising met de Jonkheer Ramweg tot aan de Lekdijk. In 2021 is een conceptontwerp vastgesteld. Op dit moment wordt de realisatie verder voorbereid. 

Stimuleringsmaatregelen voor initiatieven rondom transferia (3)

Om rust en ruimte op  het Eiland van Schalkwijk te bewaren, leeft de wens om het gebied zo veel mogelijk autoluw te laten en/of te maken. Een van de manieren om dit te bereiken is het realiseren van goede overstapvoorzieningen aan de randen van het eiland bij de transferia zoals ‘Pand Pannenkoek’ en ‘Linielanding’. Denk bijvoorbeeld  aan goede auto-parkeervoorzieningen, beschikbaarheid van huurfietsen, e-bikes, segways, etc. en een goede reparatie- en servicedienst.

Camerapoorten op de Lekdijk bij Fort Honswijk en Achterdijk bij de Groeneweg (4)

Op verzoek van de gemeenteraad wordt hiermee gewacht tot het moment dat de urgentie ervan duidelijker is geworden. Dit project wordt dus later opgepakt. 

Parkeerverbod langs de Lekdijk en direct omliggende straten (5)

Tijdens het recreatieseizoen staan veel auto’s geparkeerd op de Lekdijk en de haaks daarop lopende wegen. Om de verkeersdoorstroming en veiligheid te waarborgen is het noodzakelijk om een parkeerverbod in te stellen.

Toegang transporteurs Tull en ’t Waal (6)

In Tull en ’t Waal zijn twee transportbedrijven gevestigd, waarvan de vrachtwagens een onnodig lange route door het dorp afleggen. Dit zorgt voor een verkeersonveilig gevoel bij sommige inwoners. Dit probleem is deels te verhelpen door een dijkoprit in westelijke richting aan te passen. Daarnaast is een verlaging van het wegdek in de tunnel aan de Waalseweg onder de A27 noodzakelijk om de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Haalbaarheidsstudie naar OV-route Fort Honswijk, Tull en ‘t Waal en recreatiegebied (7)

Om het autogebruik te verminderen is het wenselijk dat er ook in het recreatieve deel van het eiland een OV-voorziening komt, bijvoorbeeld van Houten-Castellum via Schalkwijk, Fort Honswijk, en recreatiegebied ’t Waal naar Nieuwegein-centrum.

Haalbaarheidsonderzoek naar betaald parkeren bij Fort Honswijk en andere recreatieve bestemmingen (8)

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op het Eiland van Schalkwijk verder te vergroten kan de invoering van betaald parkeren een nuttige maatregel zijn. Een haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in de effecten van de invoering.

Betaald parkeren is dus een van de opties, naast maatregelen als het verbeteren van fietsbereikbaarheid, collectief vervoer, benutten van transferia en het varieren in bereikbaarheid voor auto’s.

Onderzoek naar mobiliteitsgedrag recreanten (9)

De precieze effecten van alternatieven voor de auto op het gedrag van eilandbezoekers zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Onderzoek moet in beeld brengen welke effecten alternatieve vervoersvormen hebben op het huidige en te verwachten mobiliteitsgedrag van recreanten. Het gaat dan om collectief verkeer, openbaar vervoer, fiets en vervoer over water.

Verplicht mobiliteitsplan bij evenementen (10)

Vanwege de beperkte weg-en parkeercapaciteit op het Eiland van Schalkwijk is het nodig om bij evenementen de mobiliteitseffecten vooraf goed in beeld te brengen en maatregelen te bedenken die op deze beperkingen inspelen. Organisatoren van evenementen leggen dit vast in een mobiliteitsplan.

Optionele camerapoort bij de Waalseweg (11)

Op dit moment geldt er een gesloten-verklaring voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer voor de Waalseweg. In de praktijk blijkt dat er toch nog heel wat doorgaand verkeer door Tull en ’t Waal rijdt. Er wordt niet of nauwelijks op gehandhaafd. De bewoners hebben daarom gevraagd of de gesloten-verklaring kan worden ondersteund met een camerapoort.

Optionele camerapoort bij de Jonkheer Ramweg (12)

Weren doorgaand verkeer dorpskern Schalkwijk. Op verzoek van de gemeenteraad wordt hiermee gewacht tot het moment dat de urgentie ervan duidelijker is geworden. Dit project wordt dus later opgepakt.

Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal (13)

Door over het Amsterdam-Rijnkanaal een fietsbrug te maken, ergens tussen het Elpad en de A27, ontstaat er een goede doorgaande fietsverbinding. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van het eiland voor fietsers flink. Aanleg van deze brug dient drie doelen:
• recreatieve voorzieningen op het eiland vanuit Houten en omgeving goed bereikbaar maken voor fietsers.
• eilandbewoners een betere verbinding geven met Houten-centrum
• een doorgaande regionale fietsroute realiseren in noord-zuidrichting.

Verbeteren fietspad Blasenburgseweg (14)

Het fietspad langs de Blasenburgseweg is erg smal. Dit fietspad wordt verbreed zodat er meer ruimte is om elkaar te kunnen passeren.

Fietsvriendelijke inrichting Achterweg bij gemeentegrens Nieuwegein (15)

Dit project wordt later opgepakt.

Vervoer over water stimuleren (16)

Dit project wordt later opgepakt.

Goede bewegwijzering naar transferia en recreatiebestemmingen (17)

Langs de randen van het Eiland van Schalkwijk (en er net buiten) zijn diverse transferia aanwezig. Deze worden echter niet of nauwelijks bewegwijzerd en gepromoot. Hierdoor rijdt autoverkeer onnodig over het eiland. Dit kan deels voorkomen worden door de bewegwijzering te verbeteren en misschien dynamisch uit te voeren.

Aanpassen kruising Schalkwijkseweg-Kanaaldijk-Zuid (18)

Met de Kanaaldijk als doorgaande route. Dit project wordt later opgepakt.

Herinrichten profiel van de Lekdijk ten westen van Fort Honswijk (19)

Om te zorgen dat recreatievoorzieningen ook met de auto bereikbaar blijven, moet de weg op de Lekdijk tussen de A27 en Fort Honswijk over het gehele dijkvak een breedte te hebben van 5,10 meter. In samenwerking met het Hoogheemraadschap wordt bij de toekomstige dijkversterking deze weg aangelegd.

Invoering  OV-lijn zoals vermeld onder 7, mits haalbaar gebleken (20)

Dit project wordt later opgepakt.

Invoering betaald parkeren zoals vermeld onder 8, mits haalbaar gebleken (21)

Dit project wordt later opgepakt.

Recreatieve fietsroute over de Kanaaldijk, toegankelijk voor landbouwverkeer (22)

De Kanaaldijk verkeert in een zeer slechte staat. De weg (met uitzondering van het gedeelte tussen de Schalkwijkseweg en de Trip) wordt opnieuw ingericht en omgevormd tot een regionaal fietspad. Daarbij wordt het (landbouw-)verkeer naar de aanliggende percelen toegestaan (landbouwverkeer te gast).