Vergunning plaatsen materiaal openbare weg

Wilt u gebruik maken van de openbare ruimte voor het tijdelijk plaatsen van niet gestapelde containers voor (ver)bouwwerkzaamheden, niet gestapelde bouwketen/schaftketen, mobiele toiletten, steigers en of losse bouwmaterialen? In veel gevallen heeft u dan geen vergunning meer nodig voor het gebruiken van de openbare ruimte.

Voor de plaatsing van de genoemde bouwobjecten ten behoeve van tijdelijke bouwactiviteiten heeft u geen vergunning nodig als u voldoet aan de volgende voorwaarden;

 • Bouwobjecten mogen niet langer worden geplaatst dan strikt noodzakelijk en in ieder geval niet langer dan 30 dagen.
 • Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, nutsvoorzieningen en nooduitgangen moeten altijd worden vrijgehouden zodat hier onbelemmerd gebruik van kan worden gemaakt.
 • De weg (openbare ruimte inclusief voetpaden, fietspaden en dergelijke) moet bruikbaar en toegankelijk blijven voor iedereen, ook voor minder valide personen. Dat betekent dat de vrije loopruimte voor voetgangers minstens 1,2 meter breed moet zijn en dat de vrije rijbaan voor overig verkeer een minimale breedte moet hebben van 3,5 meter.
 • In algemene zin mag de brandveiligheid niet in gevaar worden gebracht.
 • Open containers met brandbare materialen moeten op tenminste 2,5 meter afstand van het dichtstbijzijnde gebouw staan.
 • Open containers met brandbare materialen moeten ’s nachts worden afgedekt.
 • In algemene zin mag de verkeersveiligheid niet in gevaar worden gebracht.
 • Bouwobjecten moeten indien van toepassing worden voorzien van een afzetting en markeringen die voldoen aan de voorwaarden uit de landelijke richtlijnen van het CROW (96B).
 • Bouwobjecten mogen niet meer dan strikt noodzakelijk en in ieder geval niet meer dan 50m2 aan ruimte innemen.
 • Bouwobjecten mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven de weg te verrichten beheer, (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.
 • Aanwijzingen van gemeente, politie, brandweer of andere bevoegde instanties moeten direct worden opgevolgd. Als dit onvoldoende gebeurt, kan de gemeente de bouwobjecten op kosten van de gene die deze heeft geplaatst, laten verwijderen.
 • De bouwobjecten moeten zijn voorzien van naam en telefoonnummer van de eigenaar en gebruiker.

Voor meer informatie zie onder downloads onderaan de pagina “het aanwijzingsbesluit voorwerpen op de weg” .

Op 16 december 2023 is de Verordening op heffing en invordering van leges 2024 vastgesteld. De verordening kunt u terugvinden op: Verordening op de heffing en invordering van leges 2024.

Voldoet u niet aan (één van) de genoemde voorwaarden dan heeft u een vergunning nodig. Wilt u een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg aanvragen? Vraag deze dan digitaal aan.

Afhankelijk van uw aanvraag wordt in de vergunning een aantal voorschriften opgenomen. De vergunningaanvraag moet u tenminste vier weken voor plaatsing van de voorwerpen indienen.  

Vraag direct aan

Soort Tarief  
In behandeling nemen van de aanvraag voor verwijs-, bouw- en makelaarsborden € 188,15  
In behandeling nemen van de aanvraag voor het plaatsen van voorwerpen op de weg € 156,75  
Indien er geen algemeen belang door het plaatsen van het bord wordt gediend, zal een verhoging worden toegepast per vierkante meter. Voor de hoogte van deze bedragen, zie de laatst vastgestelde legesverordening.