Riool en afvalwater

Woningen en bedrijven in Houten produceren jaarlijks ruim 4 miljard liter afvalwater. De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van dit afvalwater via het rioolstelsel. 350 rioolgemalen zorgen ervoor dat alle afvalwater wordt weggepompt naar de zuivering via 400 kilometer aan rioolbuizen.

In een deel van Houten wordt regenwater apart opgevangen en afgevoerd via de hemelwaterriolering. Dit komt de capaciteit van het riool ten goede. De gemeente onderhoudt dit uitgebreide en kostbare rioolstelsel ter waarde van 0,2 miljard door het regelmatig te reinigen, te inspecteren, te repareren en delen te vervangen.

Bekijk de film 'Water op straat na hevige regenval'

De grootste veroorzakers van verstopping zijn (vloeibaar) frituurvet en reinigingsdoekjes, maandverband, motorolie, kleding, condooms en bouwafval. Kijk wat wel en niet in het riool mag op www.nietinhetriool.nl

Heeft u een probleem met de riolering van uw huis, dan moet u onderstaande stappen volgen. 

Let op! De gemeente vergoedt kosten alleen als u onderstaande stappen volgt en de verstopping zich op het gemeentelijke deel van de riolering bevindt.

Hebben uw buren ook problemen met de riolering?

Vraag eerst aan uw buren of zij hetzelfde probleem hebben. Hebben zij het probleem ook, dan kan het probleem zich voordoen in het gedeelte van het riool dat van de gemeente is. Neem in dat geval contact op met de gemeente via het Meldpunt Openbare Ruimte. Rioolstoringen kunt u 7 dagen in de week 24 uur per dag doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer 030 - 63 92 101.

Heeft alleen u problemen met de riolering ?

Heeft alleen u problemen met de afvoer en uw buren niet, dan moet u het ontstoppingsstuk van de riolering opgraven en openen. Het ontstoppingsstuk is een hulpstuk in de leiding met een deksel. U vindt het ontstoppingsstuk vlak bij uw erfgrens op een diepte van ongeveer een meter. Het kan zijn dat de bouwer van uw woning geen ontstoppingsstuk heeft geplaatst, dan moet u de leiding vrijgraven bij de perceelgrens en deze aanboren. De eigenaar van de woning moet aantonen waar de verstopping zit.

Hulp bij het graven

Bent u niet in staat om te graven, of weet u niet waar het ontstoppingsstuk zit, neem dan contact op met het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente. De gemeente kan u de leidinginformatie geven als deze bekend is. De gemeente kan ook de gemeentelijke onderhoudsaannemer inschakelen om u te helpen, als dat nodig is.

Het ontstoppingsstuk is opgegraven en geopend

Wanneer het ontstoppingsstuk is opgegraven en geopend zijn er twee mogelijkheden.

 1. Verstopping op uw terrein.
  De verstopping bevindt zich op uw terrein; het ontstoppingsstuk staat dan nagenoeg droog. U dient de verstopping zelf te (laten) verhelpen. Heeft u gekozen voor hulp van de gemeentelijke aannemer, dan zijn de ontstane kosten voor uw rekening. De gemeentelijke onderhouds-aannemer kan als u dat wilt deze werkzaamheden voor u uitvoeren.
 2. Verstopping op openbaar terrein.
  De verstopping bevindt zicht op openbaar terrein, het ontstoppingsstuk staat dan geheel onder water. De gemeente inspecteert de situatie en geeft de onderhoudsaannemer opdracht om de verstopping te verhelpen. De gemeente betaalt dan de kosten van het opgraven van het ontstoppingsstuk en het doorspuiten (wanneer dit door de gemeentelijke onderhoudsaannemer is uitgevoerd).

Wacht niet te lang

Wacht niet te lang met het melden van een storing aan de riolering aan de gemeente. Op tijd handelen voorkomt schade, kosten en overlast. Een storing in de riolering wordt vaak langzaam steeds erger. Een slechter wordende afvoer, of geluiden bij het doorspoelen zijn voortekenen van problemen.

Noodsituatie riolering

Als uw rioleringsaansluiting naar het hoofdriool verstopt of overbelast is kan het regenwater dat op uw dak valt via de WC of een ander een laag gelegen punt (zoals een douchputje) uw huis in lopen. U moet dan snel handelen om overlast en schade te beperken. Er is dan sprake van een noodsituatie.

Advies: Maak bij noodsituaties net boven de grond een gat in de regenwaterafvoeren. Via deze gaten zal het water van het dak de tuin inlopen. Dat voorkomt overlast in het pand.

Noodsituaties kunt u 7 dagen in de week 24 uur per dag doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer 030 - 63 92 101.

Wateroverlast voorkomen bij buien en verstoppingen

Om te voorkomen dat u door regenval en verstoppingen wateroverlast in huis krijgt, kunt u zelf een zogenaamd 'ontlastputje' plaatsen. De ontlastputje wordt onderaan de regenpijpen aan de voorkant en achterzijde van de woning geplaatst. Dit putje zorgt ervoor dat áls de doorstroming in het riool wat gehinderd is, het regenwater afkomstig uit de dakgoot geen schade aanricht. Het water kan dan namelijk vrijelijk over het maaiveld wegstromen zonder dat het via het toilet naar binnen komt. Op de tekeningen en foto’s ziet u hoe een ontlastputje eruitziet en hoe deze moet worden ingebouwd.

Het plaatsen van een ontlastputje is eenvoudig zelf te doen. De benodigde materialen zijn bij de plaatselijke Paxis of Welkoop te koop voor ca. 20 euro. U kunt ook een van de plaatselijke installateurs vragen ontlastputjes te plaatsen. Indien een ontlastputje niet mogelijk is, dan kunt u ook een gaatje boren in elke regenpijp net boven de grond. Het is voor het plaatsen van het ontlastingspunt raadzaam om te onderzoeken of een stankafsluiting aanwezig is.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met de afdeling Voorbereiding en Ontwikkeling Beheer, 030 – 63 92 611.

Hoe ontstaat wateroverlast

De klimaatverandering heeft ook merkbare gevolgen voor de verwerking van regenwater in Houten. Er is steeds vaker sprake van hevige neerslag in een korte periode. Een bui waarbij binnen één uur circa 40 mm water of meer valt is geen uitzondering meer. Dit komt neer op 40-60 liter water per vierkante meter. Het rioleringsstelsel is ontworpen volgens de algemene normen die in Nederland gelden. Dit houdt in dat een regenbui die, statistisch gezien, één keer in de twee jaar voorkomt, geen water op straat mag veroorzaken.

Bij zwaardere regenbuien mag er tijdelijk water blijven staan op straat die wordt benut als berging. Echter ook bij extreme neerslag is het niet nodig dat er wateroverlast in woningen of bedrijven ontstaat. Het hoogteverschil tussen het vloerpeil van een pand en het peil van de weg is normaal gesproken 20 cm. Zelfs wanneer er 15 cm water op straat staat zal een aangesloten pand droog moeten blijven.

Rioolstank

Heeft u rioolstank in uw woning, controleer dan of de aansluiting (manchet) van uw closetpot goed afsluit. Kijk ook in de afvoerputjes en sifons of het waterslot nog aanwezig is. Bent u lang afwezig, gooi dan een beetje slaolie in de sifons. Dit voorkomt het uitdrogen en daarmee stank.

Rioolstank is nogal hardnekkig. Het kan een tijd duren voordat de stank het huis uit is. Veel luchten is de remedie.

Waarom borrelt mijn riolering?

Een vraag die mensen vaak stellen is; hoe komt het dat tijdens hevige regenbuien de afvoeren van de WC, het aanrecht en wastafels kunnen borrelen?

Het borrelen heeft te maken met een niet goed werkende ontluchting van de binnenhuisriolering. In Houten ligt op veel plaatsen een gemengd rioolstelsel waarin het huishoudelijk afvalwater samen met het hemelwater (regen, hagel of sneeuw) wordt afgevoerd naar de zuivering. Normaal gesproken staat het hoofdriool vrijwel leeg, maar tijdens hevige regenval vult het rioolstelsel zich snel met regenwater. De lucht die in het hoofdriool aanwezig is moet plaats maken voor het water. De afvoer van lucht gebeurt via de huisaansluiting en de ontspanningsleiding van de woning. De ontspanningsleiding steekt door het dak van de woning en heeft een open verbinding met de buitenlucht.

Wanneer de ontspanningsleiding onvoldoende werkt kan de lucht via de sifons van de wastafel, de WC of een keukenafvoer ontsnappen. Hierbij ontstaan borrelende geluiden, spetterend water en stankoverlast. Met een voldoende gedimensioneerde ontspanningsleiding is de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, 030 – 63 92 611.

Storing mechanische riolering

Wanneer u een rode storingslamp op een kast ziet branden verzoeken wij u dit aan de gemeente te melden. Rioolstoringen kunt u 7 dagen in de week 24 uur per dag doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer 030 - 63 92 101.

Na een melding zal de gemeente zelf zo snel mogelijk de storing verhelpen. Het is gevaarlijk en niet toegestaan om zelf aan gemalen en pompen te werken.

De mechanische rioolsystemen met de bijbehorende kasten en putten, zijn veelal aangelegd op particulier terrein. In verband met het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen van storingen is het van belang dat de installaties goed bereikbaar en zichtbaar blijven. De gemeente vraagt hiervoor uw medewerking.

Geen regenwater aansluiten op mechanische rioleringssystemen

Bij mechanische rioleringssystemen word het vuilwater afgevoerd via minigemalen (pers-druk) of vacuümputten (onderdruk). Door de geringe capaciteit van deze systemen mag er geen hemelwater, zoals de afvoer van regenwater, op worden aangesloten. Dit leidt onherroepelijk tot wateroverlast in uw woning.

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel vanaf de perceelgrens naar de hoofdleiding. Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en de aansluitvoorwaarden riolering van de gemeente. De zorgplicht voor regenwater ligt in eerste instantie bij de eigenaar van het gebouw. Conform het Water en Rioleringsplan dient de grondeigenaar bij nieuwbouw en verbouw minimaal 15 mm ondergrondse infiltrerende berging per verharde m2 te creëren. Overtollig regenwater, huishoudelijk afvalwater en grondwater worden separaat aangeboden op de erfgrens, iedere leiding beschikt over een ontstoppingsstuk op eigen terrein. De grondeigenaar verstrekt de gemeente informatie omtrent het leiding verloop op eigen terrein.

U kunt de aansluiting op de riolering of drainage bij de gemeente digitaal aanvragen. 

 • Vraag tijdig uw rioolaansluiting aan. Houdt rekening met een doorlooptijd van 8 weken bij aansluiting op bestaande gemeentelijke riolering.
 • Een uniek adres heeft recht op één aansluitpunt voor het lozen van hemelwater, vuilwater en of gemengd afvalwater tenzij er sprake is van een (appartementen)complex.
 • Een uniek adres heeft betrekking op een locatie die apart wordt aangeslagen voor rioolheffing.
 • Standaard aansluitingen op de gemeentelijke riolering liggen 0.5 meter binnen de erfgrens, hebben een diameter van 125 mm, liggen op 0.70 m onder de as van de weg.
 • Stuur na uitvoering het gewijzigde aansluitplan naar de gemeente via riolering@houten.nl.
Aansluiting riool particulier Aansluiting riool bedrijf

Aansluiting pand op openbaar drainage

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het drainagestelsel vanaf de perceelgrens naar de hoofdleiding. U kunt de aansluiting op de riolering of drainage bij de gemeente aanvragen via het aanvraagformulier

Vethoudend afvalwater lozen op het riool

In principe moeten horecabedrijven beschikken over een vetafscheider, afhankelijk van het type bedrijf. Dit is van belang om te voorkomen dat het vethoudende afvalwater dat vrijkomt bij het bereiden van voedingsmiddelen in het riool terecht komt. Zeker als er meer bedrijven op hetzelfde rioolstelsel lozen, kan dat leiden tot vetafzetting en vetophoging in het riool. De gemeente heeft dan grote kosten als het gaat om het beheer van het riool. Vanuit milieuwetgeving gelden er regels voor de afvalwaterlozing bij het bedrijfsmatig bereiden van voedingsmiddelen. Horecabedrijven moeten de vetafscheider regelmatig ledigen. Bij controlebezoeken door de gemeente wordt hierop gelet.

Weten waar uw huisaansluiting zich bevindt? Bekijk de kaart

Bekijk op de kaart de huisaansluitingen

Elk jaar wordt volgens plan 5% van de hoofdriolering gereinigd en geïnspecteerd. De reiniging bestaat uit het schoonspuiten van het riool en de afvoer van rioolslib en andere vervuiling. De inspectie wordt uitgevoerd om de technische staat van de riolering in beeld te brengen. Tijdens de inspectie legt een camera beelden vast, waardoor eventuele mankementen op de exacte locatie opgespoord kunnen worden.

Op basis van inspecties, aanvullend onderzoek beslist de gemeente welke maatregelen nodig zijn om gebreken te verhelpen. De reiniging en inspectie van het rioolstelsel zijn onderdeel van de reguliere onderhoudswerkzaamheden.

Informatie over rioolheffing en de hoogte daarvan, vindt u op de website van de BGHU. 

Ga naar website BGHU

Rioolstelsel

Het rioolstelsel kunnen we in twee hoofdgroepen onderverdelen, namelijk vrijverval riolering en mechanische riolering

Vrijverval riolering

We spreken over een vrijverval riolering als er gebruik gemaakt wordt van de zwaartekracht om het afvalwater naar de gewenste bestemming te brengen. Het riool wordt dan onder een kleine helling aangebracht. Het vuil- en regenwater wordt nu via natuurlijk stroming afgevoerd. Voordeel van deze manier van aanleg is dat er geen of heel weinig pompen nodig zijn. Nadeel is dat het stelsel soms op grote diepte moet worden aangebracht. In de kernen van de gemeente Houten ligt 350 km vrijverval riolering.

Mechanisch riolering

Wanneer de aanleg van vrijverval riolering niet mogelijk is wordt mechanische riolering toegepast. Buiten de kernen in het buitengebied is de afstanden tussen gebouwen groot, hier ligt veelal mechanische riolering. Hierbij is het afvalwater van woningen en bedrijven aangesloten op een minigemaal. Zodra het waterpeil in het minigemaal een bepaald niveau heeft bereikt wordt het gemaal automatisch geleegd.

Mechanische riolering is alleen geschikt om huishoudelijk afvalwater te verwerken. Het is niet toegestaan om regenwater of grondwater aan te sluiten. Dit leidt onherroepelijk tot wateroverlast in uw woning en overlast elders in het systeem. In de gemeente Houten staan 375 rioolgemalen, waaronder 280 minigemalen en vacuümputten.

Storing mechanische riolering

Wanneer u een rode storingslamp op een kast ziet branden verzoeken wij u dit aan de gemeente te melden. Rioolstoringen kunt u 7 dagen in de week 24 uur per dag doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer 030 - 63 92 101. Na een melding zal de gemeente zelf zo snel mogelijk de storing verhelpen. Het is gevaarlijk en niet toegestaan om zelf aan gemalen en pompen te werken.

Bereikbaarheid

De mechanische rioolsystemen met de bijbehorende kasten en putten zijn veelal aangelegd op particulier terrein. In verband met het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen van storingen is het van belang dat de installaties goed bereikbaar en zichtbaar blijven. De gemeente vraagt hiervoor uw medewerking.