Handhavingsverzoeken

Heeft u het vermoeden dat iemand regels overtreedt? Dan kunt u een verzoek om handhaving indienen bij de gemeente. De gemeente moet binnen acht weken een beslissing nemen over uw verzoek.

Het gaat hier overtredingen op het gebied van:

  1. Milieu (Bodem/Lucht/Geluid)
  2. Bestemmingsplannen
  3. Bouwen zonder vergunning

De gemeente bekijkt of er inderdaad regels worden overtreden. Als dat zo is dan neemt de gemeente maatregelen. De gemeente kan een dwangsom opleggen, een vergunning intrekken of bestuursdwang toepassen. Tegen het besluit om wel of niet tot handhaving over te gaan, kunt u bezwaar en beroep aantekenen.