Spreekrecht voor burgers en instellingen - rondetafelgesprek

De gemeenteraad vindt het belangrijk alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit. Daarom zijn inwoners en belanghebbenden van harte welkom bij een rondetafelgesprek. U kunt hiervoor uitgenodigd worden.

Rondetafelgesprekken zijn openbaar. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 09.00 uur op de betreffende vergaderdag.
In uitzonderlijke gevallen, kan u gevraagd worden om u eerder aan te melden. Ook kan gevraagd worden om u aan te melden als bezoeker van het rondetafelgesprek. Dat doet u door op de knop Aanmelden bezoeker RTG te klikken.

Aanmelden inspreken rondetafelgesprek

Met verzenden bent u akkoord, dat deze informatie wordt gedeeld met raads-/commissieleden en het college. 

U kunt uw spreekrecht wel gebruiken om:

 • een toelichting te komen geven op (aspecten van) een raadsvoorstel
 • een toelichting te komen geven op een brief die u gericht heeft aan de raad
 • uw mening kenbaar te maken over onderwerpen die niet op de agenda staan van de rondetafelgesprekken, maar wel op de agenda van een (daaropvolgende) raadsvergadering.

U kunt uw spreekrecht niet gebruiken voor:

 • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan
 • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
 • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u weten wat op de agenda staat? U vindt het in ons raadssysteem iBabs.

U kunt ook het woord voeren bij het agendapunt “spreekrecht voor burgers” over onderwerpen die niet op de agenda van de rondetafelgesprekken staan. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld:

 • raadsvoorstellen die niet in de rondetafel aan de orde komen
 • een toelichting op een brief die u heeft gestuurd en die voor de komende raad op de lijst van doorlopende stukken is geplaatst.

Er is dus geen open spreekrecht over willekeurige onderwerpen. De raad wil graag naar de inbreng van burgers en instellingen luisteren. Maar het is belangrijk dat de aanwezige politici zich wel kunnen voorbereiden op de inhoud. Vandaar dat aan het spreekrecht toch een schriftelijk stuk vooraf moet gaan.

Wat is het doel van een rondetafelgesprek

 • Het stelt de raad in de gelegenheid zich breed te informeren over alle voor- en nadelen, ideeën en meningen ten aanzien van bepaalde onderwerpen;
 • biedt aan burgers en instellingen de mogelijkheid hun stem te laten horen;
 • is de plaats waar collegeleden en ambtenaren op verzoek van de raad hun voorstellen nader kunnen toelichten.

Tijdens een RTG is het nadrukkelijk niet de bedoeling te debatteren. Wel mogen de raads- en of commissieleden bij ieder voorstel kort aangeven wat ze van het voorstel vinden, zodat toehoorders enigszins kunnen inschatten of de raad met het voorstel zal instemmen. Het zogenaamde “statement”.

Spelregels

 • Van elke fractie zit één persoon aan tafel.
 • Een inspreker neemt plaats aan tafel op verzoek van de voorzitter bij het bordje “inspreker”.
 • Aanmelden inspreken tot uiterlijk 09.00 uur op de dag van vergadering bij de griffie via het aanmeldformulier, De informatie van het formulier komt beschikbaar voor de raadsleden, maar wordt niet openbaar gemaakt. 
 • In uitzonderlijke gevallen, kan u gevraagd worden om u eerder aan te melden. Ook kan gevraagd worden om u aan te melden als bezoeker van het rondetafelgesprek.
 • Een inspreker krijgt 3 minuten spreektijd.
 • Een inspreker blijft tijdens het onderwerp waar hij/zij op ingesproken heeft aan tafel zitten. Raadsleden kunnen nog vragen stellen.
 • Een inspreker kan altijd zijn/haar (kern van) betoog mailen naar griffie@houten.nl. De griffie zorgt voor verdere doorgeleiding naar raads- en commissieleden.
 • Een inspreker wordt verzocht om een kwartier voor aanvang van de rondetafelgesprekken aanwezig te zijn. Hij/zij kan dan kennismaken met de voorzitter.
 • Er worden geen verslagen gemaakt van de rondetafelgesprekken, alleen de toezeggingen van de wethouders worden genoteerd. Deze toezeggingen en de antwoorden hierop worden openbaar gepubliceerd.
 • De griffie is bereikbaar op telefoonnummer 030 - 63 92 611
 • Agenda en stukken rondetafelgesprekken online beschikbaar op https://ris2.ibabs.eu/houten
 • Alle insprekers worden gebeld door de griffie om de gang van zaken tijdens het rondetafelgesprek door te nemen en u krijgt de “spelregels’ gemaild.

Wat gebeurt er met het raadsvoorstel na de rondetafelgesprekken

Aan het einde van de bespreking van het onderwerp vraagt de voorzitter van het rondetafelgesprek aan de aanwezige commissieleden of het voorstel geagendeerd moet worden voor de debatraad of dat het direct door kan naar de besluitvormende raad. Dit is vaak afhankelijk van het onderwerp en/of de aanwezige commissieleden voldoende antwoord op hun vragen hebben gehad.

Is de conclusie agenderen voor de debatraad, dan wordt er in (meestal) na 2 weken in de raadsvergadering gedebatteerd over het voorstel en kunnen amendementen en moties worden ingediend.

Wanneer geconcludeerd wordt  dat een raadsvoorstel rechtstreeks naar de besluitvormende raad gaat, dan wordt er geen debat meer gevoerd en is de verwachting dat het voorstel zal worden aangenomen.

Kan ik na het rondetafelgesprek nogmaals mijn mening geven?

Een inspreker kan alleen gebruik maken van het spreekrecht tijdens de rondetafelgesprekken. Dit kan dus niet meer bij de raadsvergadering.

Wat nog wél kan, is vóór de desbetreffende raadsvergadering de gemeenteraad een brief sturen (via griffie@houten.nl) of de fractievergaderingen bezoeken. Op deze wijze kunt u nogmaals aandacht vragen voor uw standpunt.

De e-mailadressen van de fracties staan op onze website https://www.houten.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/leden-van-de-raad/

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan vooral contact op met de griffie. Wij zijn van maandag t/m donderdag aanwezig.

Email: griffie@houten.nl

Telefoon: 030 - 63 92 611          

Contact

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Of heeft u iets wat u aan alle raadsleden wilt meedelen? Stuur dan een e-mail naar griffie@houten.nl.