Werkwijze gemeenteraad

De werkwijze van de gemeenteraad heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij het raadswerk en daarmee bij het bestuur van de gemeente.
  2. Het verhogen van de efficiency en effectiviteit van de besluitvorming door de raad.
  3. Het verbeteren van de uitvoering van de drie hoofdtaken van de raad, te weten de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

Aanpak

De werkwijze kenmerkt zich door een duidelijke scheiding tussen de verschillende stappen in de besluitvorming door de raad. De eerste stap is een informatieronde voor de raad: de zogenoemde rondetafelgesprekken. De tweede stap is het debat en de laatste stap is besluitvorming. Alle vergaderingen vinden plaats op dinsdag, zodat dat een vast moment in de week is waarop (een deel van) de raad actief is.

Tijdens het rondetafelgesprek - een openbare vergadering - staat voor de raad het inwinnen van informatie centraal.

  • De meeste voorstellen die de raad behandelt, zijn afkomstig van het college van burgemeester en wethouders. Het college is, voordat de raad een voorstel ontvangt, bezig geweest met de voorbereiding van het voorstel.
  • Meestal worden de burgers en instellingen die in dat traject bij een bepaald voorstel betrokken zijn geweest,  door de griffie geattendeerd op de naderende behandeling. Ook kunnen deze burgers en instellingen zich aanmelden voor het spreekrecht.
  • Inwoners en/of instellingen kunnen zich ook spontaan aanmelden om een toelichting te geven op (aspecten van) een raadsvoorstel.
  • Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat de raad burgers of instellingen expliciet uitnodigt om een toelichting of een presentatie te geven tijdens het rondetafelgesprek.

Zie spelregels rondetafelgesprekken  (pdf, 89 KB)

De raad kan tijdens het rondetafelgesprek ook informatie ontvangen van het college van burgemeester en wethouders. Er is daarom altijd een lid van het college aanwezig voor het geven van een toelichting of het beantwoorden van vragen.

Politici mogen hun voorlopige standpunt over een bepaald onderwerp in de vorm van een korte verklaring kenbaar maken tijdens de rondetafelgesprekken. Het is geen verplichting en het is ook niet de bedoeling dat er naar aanleiding van deze zogenaamde statements een debat ontstaat. Hierdoor wordt voor de aanwezige burgers duidelijk hoe zijn/haar uitleg tijdens het rondetafelgesprek door de verschillende politieke partijen is ontvangen. Op die manier kunnen zij bepalen of het nodig is om partijen voor de debatraad nog eens te benaderen voor een uitgebreider gesprek.

In principe neemt per fractie één commissie- of raadslid aan een rondetafelgesprek deel, waardoor het mogelijk is dat tegelijkertijd meerdere sessies plaatsvinden. Per avond zijn er maximaal vier sessies; twee van 20.00 tot 21.00 uur (met uitloop tot 21.15 uur) en twee van 21.30 tot 22.30 uur. Incidenteel kan de raad ervoor kiezen bij zwaarwichtige onderwerpen een enkele sessie te houden, desgewenst bijgewoond door een groter deel van de raad.

In deze week vergaderen de fracties ter voorbereiding op de debatraad. Burgers kunnen bij het fractieberaad aanwezig zijn - op uitnodiging of door zichzelf bij een fractie aan te melden. In de week van het fractieberaad stelt de agendacommissie de agenda voor de debat- em de besluitvormende raad vast.

Over de stukken waarover debat nodig is, wordt maximaal 45 minuten per onderwerp vergaderd. De voorstellen op dezelfde avond ook geagendeerd voor de besluitvormende raad. In enkele gevallen zal het betreffende voorstel toch worden verplaatst naar de agenda van de besluitvormende raad van drie weken later. Dat is het geval als er rechtstreekse belangen van burgers bij het voorstel betrokken zijn, indien de belangen van burgers door de versnelde behandeling worden geschaad en indien er tijdens de debatraad moties en/of amendementen zijn ingediend die betrekking hebben op het voorstel.

Door het coronavirus vergadert de gemeenteraad anders dan normaal. De raadsvergaderingen zijn niet meer fysiek toegankelijk voor publiek. De gemeenteraadsleden vergaderen zelf in de raadszaal samen met het college en de griffier. De raads- en collegeleden zitten op een andere plek in de raadszaal dan anders om 1.5 meter afstand tot elkaar te kunnen houden.

U kunt de raadsvergadering wel live volgen op het internet. De uitzending van de raadsvergadering vindt u hier https://houten.notubiz.nl/.

De Rondetafelgesprekken (RTG’s) zijn ook nog niet toegankelijk voor publiek. Deze worden daarom ook live via internet uitgezonden . U mag wel aanwezig zijn in de raadszaal als u wilt inspreken. U kunt u bij de griffie aanmelden om in te spreken in de RTG’s door u aan te melden via https://www.houten.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/aanmelden-spreekrecht/