Gebouw de Grund

Herontwikkeling locatie De Grund

In 2022 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030  vast. Het Oude Dorp is een plek waar je graag bent om te ontspannen, te winkelen, elkaar te ontmoeten en te wonen. Op verschillende plaatsen in het Oude Dorp komt ook nieuwbouw. Zoals aan De Poort 77-81 waarvoor het sociaal-cultureel centrum De Grund plaats gaat maken.

De nieuwe woningen op de locatie van De Grund zijn in lijn met de Woonvisie 2021. Dat betekent dat er ook betaalbare woningen voor ouderen komen. Ook sluit de nieuwe inrichting van het terrein aan bij de mooie kwaliteiten van het naastgelegen Amaliapark. En helpt de gemeente de huidige gebruikers van De Grund - muziekvereniging Kunst Na Arbeid en Voedselbank Houten - bij het vinden van een nieuwe locatie. Dat zijn de richtlijnen die staan in de vastgestelde Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030.

Eerste stap: lijst van eisen en voorwaarden voor nieuwbouw

Een eerste stap bij het ontwikkelen van nieuwbouw is het opstellen van een startnotitie: een lijst met eisen en voorwaarden voor de nieuwbouw. Volgende onderwerpen komen in de startnotitie aan bod: woningtypen, stedenbouw, parkeren en verkeer, duurzaamheid, groen en financiën. In mei 2024 legt het College de startnotitie voor aan de gemeenteraad om het document vast te stellen. Daarna start de aanbesteding voor een mogelijke ontwikkelaar.

Vraag en antwoordnotitie Inloopavond 8 november 2023 verspreid

Alle vragen, opmerkingen en suggesties die de bezoekers van de inloopavond van 8 november 2023 hebben aangeleverd zijn verwerkt in “Ontvangen wensen en ideeën met reactie van de gemeente (pdf, 489 KB)

Ook de reacties die binnen zijn gekomen op Gemeentehuis@houten.nl zijn in deze notitie verwerkt.  In deze notitie is ook de reactie van de gemeente weergegeven. De notitie bevat nog geen plan of kader voor de herontwikkeling.

De volgende stap in het proces is het vaststellen van de startnotitie door de gemeenteraad waarin de kaders worden vastgelegd waarbinnen de nieuwbouw op de locatie De Grund mag plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt zal de gemeenteraad de startnotitie De Grund in mei 2014 behandelen.

Inloopavond, vragen en antwoorden

Aanleiding

Waarom moet De Grund gesloopt worden?

Het gebouw verkeert in een slechte onderhoudsstaat. De kosten voor renovatie zijn te hoog.

Is het al zeker dat De Grund moet verdwijnen?

De gemeenteraad heeft in 2021 de Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030 vastgesteld en daarin is afgesproken dat op de plek van De Grund woningen komen.

Plan/Planning

Is er al een plan?

Nee, er is nog geen plan. We verzamelen nu input die we kunnen gebruiken voor de startnotitie.

Wanneer is er wel een plan?

We verwachten dat de gemeenteraad in april 2024 een startnotitie vaststelt. Daarin staan de eisen en wensen waar het woningbouwplan aan moet voldoen. Daarna worden die randvoorwaarden uitgewerkt in een plan.

Wanneer wordt De Grund gesloopt?

De huidige planning gaat uit van sloop in het eerste kwartaal 2025. Dit kan nog wijzigen.

Wanneer zijn de nieuwe woningen gereed?

De huidige planning gaat uit van oplevering in het derde kwartaal 2026. Dit kan nog wijzigen.

 Hoe zorgen jullie dat het slopen en bouwen (bouwverkeer) veilig verloopt?

#...

Woningtype/aantal/voor wie

 Welk type woningen komt er?

Volgens de gemeentelijke woonvisie moet 30% van het woningbouwplan bestaan uit sociale huurwoningen. Volgens de gemeentelijke doelgroepenverordening moet 66% van de woningen in het plan betaalbaar zijn (koopwoningen tot €355.000,= en/of middenhuur (ongeveer €800-1.100); prijspeil 2023). Als niet een bouwbedrijf, maar een groep particulieren de grond koopt en het plan ontwikkelt (collectief particulier opdrachtgeverschap, CPO), vervalt de eis om sociale huur of betaalbaar te bouwen.

Hoeveel woningen komen er?

Er is nog geen plan dus dat is nog niet bekend.

Hebben Houtense inwoners voorrang?

Volgens de huidige wetten en regels bestaat het recht op vrije vestiging. Nu kunnen we alleen op basis van de huidige Huisvestingsverordening bij de eerste verhuring van sociale huurwoningen hierover afspraken maken met de woningbouwcorporatie.

Stedenbouw/Groen/Architectuur

Hoe hoog worden de woningen?

Er is nog geen plan. We verzamelen nu input die we kunnen gebruiken voor de startnotitie. We horen graag van omwonenden en anderen wat zij wenselijk en acceptabel vinden.

Waar komen de woningen te staan?

Er is nog geen plan. We verzamelen nu input die we kunnen gebruiken voor de startnotitie. We horen graag van omwonenden en anderen wat zij wenselijk en acceptabel vinden.

Wordt er in het Amaliapark gebouwd?

Nee, het Amaliapark is onderdeel van de woonomgeving van het Oude Dorp en zal buiten het plangebied vallen. Het park is bovendien beschermd omdat het op een archeologisch rijksmonument ligt.

Blijven de grote bomen staan?

Er is nog geen plan. We verzamelen nu input die we kunnen gebruiken voor de startnotitie. We horen graag van omwonenden en anderen hoe zij hier tegenaan kijken. Feit is wel dat een aantal bomen in de omgeving van De Grund op de gemeentelijke lijst Bomen met bijzondere waarde (BBW) staat. Zo’n boom kan niet zonder vergunning worden gekapt.

Verkeer/Parkeren

Hoe worden de woningen ontsloten?

Er is nog geen plan. We verzamelen nu input die we kunnen gebruiken voor de startnotitie. We horen graag van omwonenden en anderen hoe zij hier tegenaan kijken. De Grund heeft nu een prima ontsluiting op De Poort, die zou gebruikt kunnen worden. Ook de locatie van het parkeerterrein hoeft niet perse  te veranderen. Het moet wellicht wel opnieuw ingedeeld worden.

Hoe veel parkeerplaatsen heeft De Grund nu?

Bij De Grund zijn nu 37 parkeerplaatsen beschikbaar.

Hoe wordt het parkeren opgelost?

Er is nog geen plan. We verzamelen nu input die we kunnen gebruiken voor de startnotitie. We horen graag van omwonenden en anderen hoe zij hier tegenaan kijken. Wel zal het plan moeten voldoen aan de Houtense parkeernorm. Die varieert – afhankelijk van het type woningen - tussen 1,0 en 1,7 parkeerplekken per woning. Met deelauto’s kan de parkeernorm lager worden.

Kan er een ondergrondse parkeergarage komen?

Een ondergrondse parkeergarage is relatief duur om te bouwen. Of ondergronds parkeren bij de woningen op locatie De Grund haalbaar is, is onder andere afhankelijk van het type en aantal woningen. Deze vraag valt op dit moment nog niet concreet te beantwoorden. 

Diversen

Blijft de WAS-paal staan (bekend van de maandelijkse testsirene)?

Nee, de mast moet verplaatst worden. We zijn nu al op zoek naar een betere plek.

Waar gaat KNA naartoe?

De gemeente is met de gebruikers van De Grund in gesprek over andere huisvesting.

Waar gaat de Voedselbank naartoe?

 De gemeente is met de gebruikers van De Grund in gesprek over andere huisvesting.

Waar gaat UW Bedrijven naartoe?

 De gemeente is met de gebruikers van De Grund in gesprek over andere huisvesting.

Wat gaat er met mijn input gebeuren?

De gemeente neemt de wensen en suggesties van omwonenden en anderen mee bij het opstellen van de startnotitie “Herontwikkeling De Grund” die de gemeenteraad naar verwachting in april 2024 vaststelt. We proberen in de startnotitie zoveel mogelijk rekening te houden met de ontvangen wensen en suggesties, maar kunnen niet garanderen dat ze allemaal worden overgenomen.

Wel worden alle ontvangen reacties gebundeld als bijlage bij het raadsvoorstel zodat de raad daarvan kennis kan nemen en dit kan meewegen in haar besluit.

Planning

Dit is de planning* van Herontwikkeling locatie De Grund:

  • mei 2024: vaststellen startnotitie in gemeenteraad
  • mei-augustus 2024: aanbesteding bouwer/ontwikkelaar/collectief particulier opdrachtgeverschap
  • augustus-december 2024: meedenken over nieuwbouwplannen met ontwikkelaar
  • medio 2025: verlenen omgevingsvergunning/start bouw
  • eind 2026: opleveren bouw

*Dit is een algemene planning die mogelijk in het planproces kan wijzigen.