Lokaal eigendom

Energieprojecten, zoals een zonneveld of een windmolenpark werden in het verleden vaak alleen door bedrijven gerealiseerd. De opbrengst (winst) die door het verkopen van de opgewekte stroom werd gemaakt, kwam dan alleen terecht bij deze bedrijven. Omwonenden van het project die wel (over)last ondervinden van het project deelden niet mee in deze winst en hadden geen zeggenschap over de vormgeving van het park. De afgelopen jaren is hier een omslag ingekomen. Door middel van lokaal eigendom kunnen inwoners en ondernemers samen (of soms helemaal) eigendom zijn van een project. Hierdoor kunnen ze meebeslissen over het project en over een deel of alle opbrengsten. Deze opbrengsten blijven zo in de eigen gemeenschap en daarmee beschikbaar voor de energietransitie en andere maatschappelijke doelen.

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat bij het opwekken van duurzame energie op land burgers voor minstens 50% moeten kunnen profiteren van het project. Lokaal duurzame energie opwekken | Participatie: Doe mee | Klimaatakkoord

In de gemeente Houten hebben we een aantal vrijwilligersorganisaties die actief zijn om lokaal eigendom te realiseren door middel van een energiecoöperatie. Deze organisaties zijn actief in lokale energieprojecten. Meer informatie vind je op hun website:

Regionaal en landelijk zijn er verenigingen die de energiecoöperaties helpen bij het realiseren van lokaal eigendom:

Drie belangrijke vragen en antwoorden:

Lokaal eigendom betekent dat bewoners of bedrijven uit de lokale gemeenschap eigenaar of mede-eigenaar zijn van een zonneveld of windmolen. Dat eigendom is vaak een collectief eigendom, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie of en andere passende rechtsvorm. Soms is het collectief van bewoners of bedrijven voor 100% eigenaar van het zonneveld of windmolen, soms voor een gedeelte, waarbij er wordt samengewerkt met een commerciële projectontwikkelaar.

Nee, wanneer de lokale omgeving (mede-)eigenaar wordt van een wind- en of zonnepark, dan hoort daar ook investeren en ondernemen bij. Hoeveel de omgeving zelf wil ondernemen, is onderdeel van de lokale afspraken. Samen een project ontwikkelen en/of beheren kan bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie. Bron: 50% lokaal eigendom: veelgestelde vragen | HIER

Local4local betekent samen met je energiegemeenschap je eigen energievoorziening organiseren volgens je eigen spelregels tegen een prijs die je ook zelf (samen) in de hand hebt. Lokaal opgewekte energie lokaal delen met de leden van een energiegemeenschap tegen kostprijs. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar heeft echt de toekomst.

Bron: Siward Zomer, Energie Samen: “Energiearmoede moeten we gewoon oplossen met zijn allen.” - NVDE - Nederlandse Vereniging Duurzame Energie