Wet Bibob

Vraagt u een vergunning, ontheffing of subsidie aan? Of doet u mee aan een gemeentelijke aanbesteding? Dan kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Zo willen we voorkomen dat we indirect bijvoorbeeld criminele activiteiten faciliteren. Ook willen we op die manier de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermen. Bibob staat voor Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

Bibob-onderzoek kan in de gemeente Houten plaatsvinden bij:

  • vergunningen en ontheffingen
  • subsidies
  • bepaalde categorieën van overheidsopdrachten
  • vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is

In de beleidsregels Wet Bibob gemeente Houten staat wanneer de gemeente Houten een Bibob-onderzoek uitvoert. Meestal wordt het Bibob-onderzoek uitgevoerd bij de behandeling van een aanvraag.

Soms wordt dit onderzoek niet direct uitgevoerd, maar op een later moment. Bijvoorbeeld als u uw vergunning of subsidie al hebt ontvangen, of als u de aanbesteding al hebt gewonnen. Ook wordt soms in overleg met een aanvrager vóór het indienen van een aanvraag al een Bibob-onderzoek uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld wenselijk wanneer er grote investeringen gedaan moeten worden.

Wanneer de gemeente een Bibob-onderzoek doet, dan moet u een Bibobvragenformulier invullen (zie downloads). De gemeente bekijkt het ingevulde Bibobvragenformulier, de bijgevoegde bijlagen en open bronnen zoals de Gemeentelijke Basis Administratie of het Kadaster. Zo willen we inzicht krijgen in alle personen die bij de onderneming betrokken zijn. Ook willen een volledig beeld krijgen van de omstandigheden waaronder de activiteiten plaatsvinden en wie de zeggenschap erover heeft.

Zorg bij het inleveren van een Bibobvragenformulier ervoor dat alle gevraagde bijlagen erbij zitten!

Heeft de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels? Dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een advies uit te brengen. Het Landelijk Bureau Bibob valt onder het Ministerie van Justitie en adviseert over de mate van gevaar op misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties.

Vragen wij advies bij het Landelijk Bureau Bibob? Dan krijgt u hiervan bericht.  

Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert of zou kunnen faciliteren? Dan kunnen wij een aanvraag tot vergunning/subsidie weigeren, gunning van een opdracht weigeren en/of er voor kiezen om geen vastgoedtransactie aan te gaan. We kunnen ook lopende vergunningen/subsidies intrekken, gegunde opdracht intrekken en een al aangegane vastgoedtransactie ontbinden.

In sommige gevallen wordt er niet geweigerd, maar worden er Bibobvoorwaarden opgelegd.