Verkeersonderwijs voor basisscholen

Ervaart u de verkeersveiligheid rond de school als onveilig? Doe daar dan iets aan. De gemeente kan u helpen om de verkeerssituatie rond de school veiliger te maken.

Wat kan iedereen doen?

 • Benader de school; stel voor om het probleem samen onder de aandacht te brengen van de gemeente.
 • Doe feitenonderzoek: gemeente, school, ouders en leerlingen brengen het haal- en brengverkeer en de verkeersstromen in beeld.
 • Bespreek de meetresultaten.
 • Spreek ouders en leerlingen die ongewenst verkeersgedrag vertonen aan.
 • Bespreek met de gemeente welke maatregelen het beste bij de meetresultaten passen, zoals: aanpassen verkeerssituatie, bijvoorbeeld door parkeervakken te maken, of paaltjes te plaatsen om parkeren te voorkomen.

Scholen kunnen veelal kosteloos gebruik van maken van de verkeerspakketten.  Soms vraagt de gemeente  om een waarborgsom. Verder is verkeersonderwijs als leerdoel in het jaarplan  opgenomen en wordt binnen alle groepen een verkeersmethode ingezet. Ook nemen leerlingen deel aan het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.

Standaard verkeerspakket

Verkeersveiligheid is een speerpunt binnen de gemeente Houten. Daarom stelt zij u de volgende faciliteiten ter beschikking:

 • DVD ‘Kinderen hebben eigen spelregels’ – deze film laat het verkeersinzicht van jonge kinderen zien. Dat is anders dan volwassenen dat waarnemen. Geschikt om in te zetten bij ouderavonden. Tegen betaling van een borg van € 20,00 stelt de gemeente de DVD beschikbaar. Na inlevering wordt de borg aan uw school terugbetaald.
 • Theorie- en praktijkles over gevaren van de dode hoek voor bovenbouw groepen. Een instructeur van De Rooy Transport Logistiek is met vrachtwagen een aantal dagen aanwezig op uw school. De leerlingen ervaren wat de gevaren van de dode hoek zijn en hoe ze die kunnen ontwijken.
 • In beeld brengen van verkeersstromen rondom de school, met medewerking van leerlingen en ouders. Aan de hand daarvan vaststellen welke maatregelen nodig zijn om de verkeers‑ situatie te verbeteren.
 • Ondersteunen en meewerken aan andere (ludieke) verkeersacties, zoals bijvoorbeeld het inzetten van fietsschool van de Fietsersbond. Vraag de gemeente om advies.
 • Voor een maand gebruikmaken van vrolijke Dick Bruna borden rondom uw school. Deze attentieborden wijzen verkeersdeelnemers op de gevaren van te hard rijden en de aanwezigheid van kinderen.

Als uw school gebruik wil maken van het standaard verkeerspakket dan zorgt uw school voor:

 • een kopie van het jaarplan  waarin verkeersveiligheid als leerdoel is opgenomen.
 • inzet van een verkeersmethode binnen de groepen 1 t/m 8
 • deelname van leerlingen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Houten
 • een aanspreekpunt voor verkeer of een verkeersouder
 • organisatie van een jaarlijkse fietsverlichtingscontrole en toont u dit aan door bv een artikel uit schoolkrant of nieuwsbrief te overleggen

Naast dit standaardpakket kan uw school meer bieden aan de leerlingen. Hiervoor is het plus+ verkeerspakket.

 

Plus+ verkeerspakket

Uw school kan meer bieden aan de leerlingen. Naast het standaard verkeerspakket is er een plus+ verkeerspakket. Dit biedt de volgende faciliteiten:

 • ANWB Streetwise -  een verkeerseducatieprogramma voor de basisschool waar kinderen in vier programma’s praktische onderdelen leren over het verkeer:
  - Toet toet voor groep 1 en 2
  - Blik en klik voor groep 3 en 4
  - Hallo auto voor groep 5 en 6
  - Trapvaardig voor groep 7 en 8
  Een school kan om het jaar van Streetwise gebruik van maken.
 • VVN Schoolpleinpakket – praktijklessen voor alle groepen van de basisschool. De lessen zijn gericht op het oefenen van verkeersgedrag en het leren toepassen van verkeersregels. Samen vormen de lessen een volledige leerlijn 'Lopen en Fietsen in de praktijk'.  De lessen vormen een prima aanvulling op theorielessen en lessen in fietsbehendigheid. Dit pakket is tegen betaling van een borg van € 1.000,00 beschikbaar via VVN, afdeling Houten. Na inlevering van het pakket in goede staat wordt de borg aan uw school terugbetaald.
 • Verkeerstuin Utrecht – als de leerlingen van groep 6 en 7 de verkeersborden kennen, kunnen zij in de verkeerstuin oefenen met verschillende verkeerssituaties. Zij leren zich ook te verplaatsen in andere verkeersdeelnemers.
 • Shell/VVN Verkeersplein – leerlingen uit groep 4, 5 en 6 leren met het mobiele oefenplein beter te  fietsen. Zij krijgen al theorieles op school, en door het verkeersplein raken zij vertrouwd met de verschillende verkeerssituaties in de praktijk.

Naast datgene wat voor het standaardpakket geldt, vraagt de gemeente bij gebruik van het plus+ verkeerspakket aanvullend om:

 • De aanwezigheid van een verkeerscommissie en één of meerdere verkeersouders. Uw school stelt een lijst van deelnemers met e-mailadressen van de commissie en de verkeersouders beschikbaar.