Principeverzoek/ Ruimtelijk initiatief

Wanneer uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan past, kunt u een principeverzoek indienen. Een principeverzoek houdt in dat u het college van b. en w. verzoekt om in principe medewerking te verlenen aan uw bouwplan. Afhankelijk van de aard en de omvang van uw bouwplan kan een principeverzoek aangemerkt worden als een ruimtelijk initiatief. Het gaat hier om de grotere bouwplannen zoals het bouwen van één of meer woningen.

Uw verzoek of ruimtelijk initiatief wordt als concept aanvraag beoordeeld, waarbij voor zover mogelijk op alle relevante ruimtelijke aspecten wordt getoetst. U krijgt een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Dit is echter nog geen formeel besluit, hiervoor dient u een concrete aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Bij het indienen van een principeverzoek/ruimtelijk initiatief  hoeft u nog geen gedetailleerde bouwtekeningen in te dienen. Een ingevuld aanvraagformulier ‘Principeverzoek of ruimtelijk initiatief’ is dan voldoende. Daarin moeten staan:

  • De gegevens van de aanvrager.
  • Een duidelijke omschrijving van het bouwplan.
  • Een omschrijving van de motieven, waarom u van mening bent dat medewerking aan uw bouwplan in afwijking van het bestemmingsplan nodig is.
  • Een tekening op schaal 1:100 met een plattegrond en situatietekening.

Meer informatie over het principeverzoek en het ruimtelijk initiatief vindt u in de toelichting.

Niet voor bezwaar/beroep vatbare beslissing

Een principeverzoek/ruimtelijk initiatief is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Tegen een reactie op een principeverzoek/ruimtelijk initiatief is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek/ruimtelijk initiatief heft de gemeente leges. Meer informatie over de leges en  het bedrag dat in mindering wordt gebracht na het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u vinden in de Verordening leges gemeente Houten op www.overheid.nl. Bij het indienen van particuliere initiatieven is de nota kostenverhaal (pdf, 542 KB) van toepassing. In deze nota is beschreven op welke wijze de gemeente de kosten voor planbegeleiding verhaalt op de initiatiefnemer.