Omgevingsvergunning

Wilt u bijvoorbeeld gaan bouwen, verbouwen of een boom kappen? Dan heeft u in de meeste situaties een omgevingsvergunning nodig. 

De omgevingsvergunning is een samengevoegde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen en maakt voor u de aanvraagprocedure eenvoudiger. Hieronder ziet u een opsomming van de  belangrijkste vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn samengevoegd.

  • Aanlegvergunning
  • Bouwvergunning
  • Gebruiksvergunning
  • Kapvergunning
  • Milieuvergunning
  • Ontheffingen van het bestemmingsplan/ beheersverordening
  • Sloopvergunning
  • Monumentenvergunning

In sommige situaties hoeft u geen vergunning aan te vragen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning kunt u digitaal aanvragen via de website www.omgevingsloket.nl. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan zowel op papier als digitaal worden ingediend. 

De gemeente behandelt uw aanvraag in één keer en neemt één besluit. Er is ook slechts één bezwaar- en beroepsprocedure. Bekijk de aanvraagprocedure.

Bij het in behandeling nemen van uw aanvraag kunnen 2 procedures van toepassing zijn. Namelijk de reguliere- en de uitgebreide procedure. 

Meer informatie over deze procedures kunt vinden op de pagina 'Omgevingsvergunning reguliere- en uitgebreide procedure'. Op pagina 'Indieningsvereisten' kunt u meer informatie vinden over gegevens die u moet indienen bij eenvoudige aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning met de activiteit milieu worden behandeld door de RUD. De gemeente blijft wel uw eerste aanspreekpunt en het loket voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

 Wilt u  meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u telefonische contact opnemen met de Gemeente 030 639 2 611.

Zijn uw plannen nog niet vastomlijnd? Of wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om af te wijken van het bestemmingsplan. Dan kunt u een principeverzoek of ruimtelijk initiatief indienen via pagina Principeverzoek/Ruimtelijk initiatief.

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit.

De horecavergunning en vergunningen die vallen onder de huisvestingsverordening, zoals de splitsingsvergunning en de omzettingsvergunning behoren niet onder de omgevingsvergunning. Meer informatie over deze vergunningen kunt u vinden via de onderstaande links.  

Woont u aan een sloot of waterkering of gaat u (grond-)water onttrekken of lozen op een watergang? Dan heeft u wellicht ook een Watervergunning van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nodig.  Een watervergunning kan via hetzelfde loket worden aangevraagd als de omgevingsvergunning. U kunt een watervergunning ook bij het waterschap aanvragen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het waterschap, via (030) 634 58 33.

Gaat u bouwen of slopen, of andere grondwerkzaamheden uitvoeren? Dan hebt u misschien ook een archeologievergunning nodig, kijk dan op de pagina  Archeologie

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleent de gemeente omgevingsvergunningen en voert hierop toezicht uit. Zo nodig treedt de gemeente handhavend op.

In het bij de Wabo behorende Besluit omgevingsrecht zijn kwaliteitseisen voor de handhaving vastgelegd. De belangrijkste daarvan is dat de gemeente dient te beschikken over een vastgesteld handhavingsbeleid. Dit beleid geldt tevens voor de uitvoering van enkele taken door de RUD Utrecht (www.rudutrecht.nl).

Onder de downloads vindt u de vastgestelde documenten. 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges.  Meer informatie over de leges en de kosten kunt u vinden in de Verordening leges gemeente Houten op www.overheid.nl.