Omgevingsvergunning

Wilt u bijvoorbeeld gaan bouwen, verbouwen of een boom kappen? Dan heeft u in de meeste situaties een omgevingsvergunning nodig. 

De omgevingsvergunning is een samengevoegde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen en maakt voor u de aanvraagprocedure eenvoudiger. Hieronder ziet u een opsomming van de  belangrijkste vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn samengevoegd.

  • Aanlegvergunning
  • Bouwvergunning
  • Gebruiksvergunning
  • Kapvergunning
  • Milieuvergunning
  • Ontheffingen van het bestemmingsplan/ beheersverordening
  • Sloopvergunning
  • Monumentenvergunning

In sommige situaties hoeft u geen vergunning aan te vragen. Via omgevingswet.overheid.nl kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Vooroverleg omgevingsvergunning (principeverzoek of bouwinitiatief)

Zijn uw plannen nog niet vastomlijnd? Of wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om af te wijken van het bestemmingsplan. Dan kunt u een vooroverleg aanvragen via de pagina Vooroverleg omgevingsvergunning (principeverzoek of bouwinitiatief)

Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning kunt u digitaal aanvragen via omgevingswet.overheid.nl. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan zowel op papier als digitaal worden ingediend. 

De gemeente behandelt uw aanvraag in één keer en neemt één besluit. Er is ook slechts één bezwaar- en beroepsprocedure. Bekijk de aanvraagprocedure.

Bij het in behandeling nemen van uw aanvraag kunnen 2 procedures van toepassing zijn. Namelijk de reguliere- en de uitgebreide procedure. 

Meer informatie over deze procedures kunt vinden op de pagina 'Omgevingsvergunning reguliere- en uitgebreide procedure'. Op pagina 'Indieningsvereisten' kunt u meer informatie vinden over gegevens die u moet indienen bij eenvoudige aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning met de activiteit milieu worden behandeld door de RUD. De gemeente blijft wel uw eerste aanspreekpunt en het loket voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan: een nieuwe wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken in Nederland. Het doel van de wet is om de regels voor de fysieke leefomgeving samen te voegen en te vereenvoudigen, zodat projecten sneller kunnen starten en eerder klaar zijn.

De invoering van de wet heeft voor inwoners en gemeenten behoorlijk wat gevolgen, vooral als het gaat om de manier van vergunningverlening via het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). 

Sinds 1 januari is het proces van de aanvraag van een omgevingsvergunning veranderd. Concreet betekent dit er in principe nog maar één vergunning nodig is voor een plan, ook als er meer overheden bij het plan betrokken zijn. Verder komt er in veel gevallen sneller een beslissing op een plan: binnen 8 weken na de aanvraag volgt hetzij een toekenning dan wel een afwijzing. Deze termijn van 8 weken kan in sommige gevallen verlengd worden naar 26 weken. De aanvrager wordt van deze verlenging op de hoogte gesteld.

Er komt meer ruimte voor eigen initiatief en regie zodat er meer mogelijkheden zijn om als burger of bedrijf een plan uit te voeren. Het plan moet dan wel passen in het omgevingsplan van de gemeente. De initiatiefnemer moet voorafgaand aan de aanvraag het plan hebben besproken met de directe omgeving (belanghebbenden).

Als gemeente hebben we door de Omgevingswet meer mogelijkheden om lokaal regels aan te scherpen of uitzonderingen te maken. In Houten willen we voorafgaand aan de formele procedure voor een vergunningaanvraag, graag met de initiatiefnemer in gesprek gaan. Aan de hand van de leidraad omgevingsinitiatieven en participatie willen we samen met de initiatiefnemer bereiken dat deze voor zijn of haar initiatief een zorgvuldig participatief traject in gang zet.

Het kan zijn dat een ruimtelijk initiatief niet in het omgevingsplan past, maar waar we als gemeente wel aan mee willen werken. Dat kan met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit; dat is een soort vergunning waarmee het wordt toegestaan af te wijken van de regels in het omgevingsplan dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeenteraad heeft aangegeven dat in een aantal gevallen het college van b&w geen vergunning mag verlenen zonder dat de gemeenteraad daarover een bindend advies (voorheen verklaring van geen bedenkingen) heeft uitgebracht.

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit.

De horecavergunning en vergunningen die vallen onder de huisvestingsverordening, zoals de splitsingsvergunning en de omzettingsvergunning behoren niet onder de omgevingsvergunning. Meer informatie over deze vergunningen kunt u vinden via de onderstaande links.  

Woont u aan een sloot of waterkering of gaat u (grond-)water onttrekken of lozen op een watergang? Dan heeft u wellicht ook een Watervergunning van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nodig.  Een watervergunning kan via hetzelfde loket worden aangevraagd als de omgevingsvergunning. U kunt een watervergunning ook bij het waterschap aanvragen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving van het waterschap, via (030) 634 58 33.

Gaat u bouwen of slopen, of andere grondwerkzaamheden uitvoeren? Dan hebt u misschien ook een archeologievergunning nodig, kijk dan op de pagina  Archeologie

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleent de gemeente omgevingsvergunningen en voert hierop toezicht uit. Zo nodig treedt de gemeente handhavend op.

In het bij de Wabo behorende Besluit omgevingsrecht zijn kwaliteitseisen voor de handhaving vastgelegd. De belangrijkste daarvan is dat de gemeente dient te beschikken over een vastgesteld handhavingsbeleid. Dit beleid geldt tevens voor de uitvoering van enkele taken door de RUD Utrecht (www.rudutrecht.nl).

Onder de downloads vindt u de vastgestelde documenten. 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges.  Meer informatie over de leges en de kosten kunt u vinden in de Verordening leges gemeente Houten op www.overheid.nl.