Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan, op 1 januari 2024 is het zover! Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving zoals wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De invoering van de wet is niet alleen voor ons een behoorlijke omslag, maar ook voor inwoners, ondernemers en organisaties.

Eén wet, één loket, één procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze (fysieke) leefomgeving. Een garage bij je thuis ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Met de Omgevingswet geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 weken naar 8 weken.

De Omgevingswet (versie 2023)

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet
De Omgevingswet.
In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond.
Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures.
Dat is voor iedereen van belang.
Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte
of veiligheidseisen...
Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.
Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst.
En bnnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en caf
Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie.
Zo kunt u bijvoorbeeld met de overheid en ontwikkelaars
meedenken over grote bouwprojecten.
Meer weten over de Omgevingswet?
Kijk op de website van uw overheid.
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief
van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.

Samen aan de slag!

Als gemeente bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet. De belangrijkste instrumenten voor de gemeente zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan en omgevingsvergunning. Hier gaan we mee aan de slag samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere belanghebbenden.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie komt te staan hoe Houten zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld over ruimte voor wonen, werken, milieu, verkeer, natuur en water. In de omgevingsvisie staat ook hoe het is gesteld met de kwaliteit van de leefomgeving en hoe deze kwaliteit behouden of verbeterd wordt.

Op termijn vindt u hier meer informatie over de omgevingsvisie. 

Omgevingsplan

Het (tijdelijke) omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen. Onder de Omgevingswet moet Houten uiterlijk eind 2031 één omgevingsplan voor de hele gemeente vastgesteld hebben. Het omgevingsplan gaat straks over meer dan alleen een goede ruimtelijke ordening. Want alle regels voor de fysieke leefomgeving komen samen in het omgevingsplan. Het wordt straks makkelijker om te zien welke regels gelden in uw omgeving. Zo kun je makkelijk toetsen of een initiatief mogelijk is.

Op termijn vindt u hier meer informatie over het omgevingsplan. 

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is nodig voor veel werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Als u bijvoorbeeld een nieuwe woning wilt bouwen, dan regelt het omgevingsplan of u hiervoor een vergunning nodig heeft en aan welke voorwaarden u moet voldoen. De procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is in principe altijd acht weken. Als deze termijn is verlopen, dan betekent dit niet dat u de vergunning automatisch krijgt.

Op termijn vindt u hier meer informatie over de omgevingsvergunning. 

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving die geldt voor de invoering van de Omgevingswet.

Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Neemt u dan contact op met team VTH via telefoonnummer 030 6392611.

1