Omgevingswet

Eén wet, één loket, één procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze (fysieke) leefomgeving. Een garage bij je thuis ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Met de Omgevingswet geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 weken naar 8 weken.

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.

Omgevingswet.

In Nederland bestaan veel wetten en regels
over onze fysieke leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2024 staan
de regels samen in een nieuwe wet.

De Omgevingswet.

Eén wet, één digitaal loket
voor informatie en aanvragen.

U krijgt met de Omgevingswet te maken
als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving.

Bijvoorbeeld als u plannen hebt om
uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren...

of als u als ondernemer een loods wilt laten
plaatsen naast uw bedrijfspand.

Hebt u een plan of een idee?

U bent dan initiatiefnemer
en moet uitzoeken...

of u een vergunning nodig hebt
of een melding moet doen.

Dat kan in het nieuwe
digitale Omgevingsloket.

Hier vindt u informatie over de regels en plannen van
gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

U vindt het omgevingsplan van uw gemeente
bijvoorbeeld in het nieuwe Omgevingsloket.

U checkt in het Omgevingsloket of u
een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

In datzelfde loket doet u daarna uw aanvraag.

U kunt ook met de
Omgevingswet te maken krijgen,

als iemand anders
iets wil veranderen in uw leefomgeving.

Bijvoorbeeld als uw buren
een garage willen neerzetten,

of als een bedrijf in de buurt
het kantoor wil vergroten.

U bent dan belanghebbende.

Als belanghebbende kunt u benaderd worden
om mee te denken over deze plannen.

Dat noemen we participatie.

Meer weten over de Omgevingswet?

Kijk op de website van de Rijksoverheid...

of op de website van uw gemeente, waterschap of provincie.

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.

Samen aan de slag!

Als gemeente bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet. De belangrijkste instrumenten voor de gemeente zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan en omgevingsvergunning. Hier gaan we mee aan de slag samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere belanghebbenden.

Omgevingsvisie

Project omgevingsvisie in hogere versnelling

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Eén van de activiteiten die hieruit voortkomt, is het realiseren van een omgevingsvisie. De afgelopen periode zijn we volop bezig geweest met voorbereidingen om een omgevingsvisie voor Houten te gaan maken. Nu de Omgevingswet ook écht is ingevoerd, kan het projectteam vol gas aan de slag.

Waar bestonden de voorbereidingen uit?

Op de eerste plaats hebben we een (interne) projectgroep samengesteld, bestaande uit 9 collega-experts met een diverse, specialistische achtergrond. Ook hebben we een brede interne klankbordgroep in het leven geroepen die bestaat uit een kleine 40 collega’s. Op deze manier vliegen we het project vanuit de gemeentelijke organisatie verder aan.

Verder hebben we een plan van aanpak geschreven waarin staat hoe we tot de omgevingsvisie gaan komen. Dit is eind oktober jl. door het college van burgemeester en wethouders (b&W) vastgesteld. In dit plan beschrijven we onder andere welke afspraken er gelden over hoe we het proces gaan doorlopen, over de aanpak en over de rolverdeling. Ook geven we daarin aan hoe b&w, de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en de ‘samenleving’ dit samen gaan oppakken en hoe we met de (tussentijdse) resultaten omgaan. En we laten zien wanneer bestuurlijke (bij)sturing of vaststelling van onderdelen van de omgevingsvisie staan gepland. Op die manier weten alle in- en externe betrokkenen waar ze aan toe zijn en wat ze wanneer kunnen verwachten.

Op dit moment, begin januari 2024, loopt de procedure voor de selectie van een extern bureau dat ons bij het maken van de omgevingsvisie gaat helpen. Zo gauw bekend is met welk bureau we in zee gaan, kunnen we écht stappen gaan maken. Ook zijn we op dit moment bezig met de samenstelling van een klankbordgroep inwoners. Ons uitgangspunt is dat dit een zo breed mogelijke afspiegeling van de Houtense samenleving is. Deze klankbordgroep zal uit ongeveer 15 personen gaan bestaan, via diverse organisaties en verenigingen gaan we mogelijke deelnemers rechtstreeks benaderen.  

Voor de omgevingsvergunning gaat u naar Home - Omgevingsloket (overheid.nl)

Omgevingsplan

Het (tijdelijke) omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen. Onder de Omgevingswet moet Houten uiterlijk eind 2032 één omgevingsplan voor de hele gemeente vastgesteld hebben. Het omgevingsplan gaat straks over meer dan alleen een goede ruimtelijke ordening. Want alle regels voor de fysieke leefomgeving komen samen in het omgevingsplan. Het wordt straks makkelijker om te zien welke regels gelden in uw omgeving. Zo kun je makkelijk toetsen of een initiatief mogelijk is.

Op termijn vindt u hier meer informatie over het omgevingsplan. 

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is nodig voor veel werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Als u bijvoorbeeld een nieuwe woning wilt bouwen, dan regelt het omgevingsplan of u hiervoor een vergunning nodig heeft en aan welke voorwaarden u moet voldoen. De procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is in principe altijd acht weken. Als deze termijn is verlopen, dan betekent dit niet dat u de vergunning automatisch krijgt.

Op termijn vindt u hier meer informatie over de omgevingsvergunning. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van deze wet is het verhogen van de kwaliteit van bouwwerken. Nu controleert de gemeente vooraf of een bouwplan aan de regels voldoet. Na invoering van de Wkb verandert dat bij bouwwerken met een laag risico. Dan wordt dit gedaan door een onafhankelijke partij. Dit noemen we een kwaliteitsborger. Wie vanaf 1 januari 2024 een bouwplan heeft, moet zelf een kwaliteitsborger inhuren.

Goed om te weten

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór 1 januari 2024? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Vragen? Neem dan contact op met team VTH via telefoonnummer 030 6392611.