Waterbeheer, wie doet wat?

De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen en provincie werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water.

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde 'rijkswateren'. Dit beheer is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. In Houten beheert Rijkswaterstaat onder andere het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek.

De provincie is verantwoordelijk voor de algemene kaders waarbinnen waterschappen en gemeenten moeten werken en voor de kwaliteit van het grondwater. Ook is zij aanspreekpunt voor grotere of specifieke grondwateronttrekkingen. De provincie Utrecht houdt ook toezicht op de kwaliteit van het zwemwater van de officiƫle zwemplaatsen tijdens het zwemseizoen. Lees meer over het waterbeleid van de provincie Utrecht.

De gemeente Houten ligt in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) die hoofdwatergangen en de afvalwaterzuiveringsinstallatie bij de Staart beheert. Daarnaast is het waterschap, samen met de provincies verantwoordelijk voor het reguleren van grondwater onttrekkingen. De werkzaamheden die het waterschap uitvoert worden betaald uit de waterschapsbelasting.

Meer informatie over de taken, het beleid en de plannen van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt u op www.hdsr.nl/werk.

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Op dit punt (vanaf de perceelgrens) neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater. Bij grondwaterproblemen is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de burger.

De gemeente beheert de watergangen in de wijken. De verantwoordelijkheid van de gemeente is beschreven in de wet op de gemeentelijke watertaken. Het Water en Rioleringsplan beschrijft de visie van Houten het beheer van het watersysteem en de waterketen in Houten. Hoofddoel is een samenhangend, doelmatig, beheer, de werkzaamheden die de gemeente uitvoert op het taakveld stedelijk water worden betaald uit de rioolheffing.

Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water waar wij van drinken, en dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden wordt in Houten geleverd door drinkwaterbedrijf Vitens.

Ook de inwoners van Houten hebben verantwoordelijkheden in het waterbeheer.

Riolering

  • Als eigenaar van een pand bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen de perceelgrens. De riolering binnen uw perceelgrens moet voldoen aan de regelgeving.
  • Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen. Wat mag u eigenlijk door het riool spoelen? Ligt een lozingspunt (zoals een wc of schrobputje) lager dan de weg, maak dan gebruik van bijvoorbeeld een terugslagklep of pomp.

Regenwater

  • Als eigenaar van een pand of perceel dient u zelf het afvloeiende hemelwater in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen waar u dit als particulier redelijkerwijs kan worden gevraagd.
  • Om te voorkomen dat het regenwater van uw dak het gebouw instroomt bij verstopping of overbelasting is het raadzaam om ontlastputjes onder aan de regenpijpen te monteren. wateroverlast in een gebouw te voorkomen.
  • Een tuin met weinig verharding draagt bij aan de biodiversiteit en het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval.

Grondwater

  • De eigenaar van een pand is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast.

Watergangen

  • De eigenaar van een aan water grenzend perceel is onderhoudsplichtig voor zowel het schonen als het baggeren van het eigen deel van de watergang en in stand houden van de beschoeiing/oeverbescherming.