Hulp en opvang ontheemden Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. Inwoners en organisaties in Houten leven met hen mee en willen helpen waar mogelijk. In Houten heeft de gemeente vier locaties ingericht voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

Hieronder leest u het laatste nieuws over de opvang. Verder vindt u op deze pagina antwoord op veelgestelde vragen.

De gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden zijn vol. Soms ontstaat er wel eens ruimte als er Oekraïners vertrekken naar elders.  In dat geval plaatsen we nieuwe mensen die via de Jaarbeurs komen. Het opvangen van Oekraïense ontheemden door particulieren is nog steeds toegestaan, maar wel volledig voor eigen verantwoordelijkheid. Als gemeente kunnen we namelijk geen plaats garanderen voor doorstroming vanwege gebrek aan ruimte in de gemeentelijke opvang.

Als iemand binnen de gemeente Houten verhuist naar een ander adres of vanuit een andere gemeente in Nederland verhuist naar de gemeente Houten, dan moet aangifte gedaan worden van de verhuizing bij burgerzaken in de gemeente Houten. Dit moet binnen 5 werkdagen na de verhuizing.

De aangifte van de verhuizing kan alleen worden verwerkt als de "inwoner" dat zelf aan de gemeente doorgeeft. De gemeente kan niet op basis van informatie van derden een verhuizing binnen de gemeente verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP).

Aangifte doen van een verhuizing moet met het "Aangifteformulier van adreswijziging binnen de gemeente (pdf, 99 KB)" (in Nederlands en Oekraïens).

Download het aangifteformulier (pdf, 99 KB)

Dit formulier kunt u ook afhalen in het gemeentehuis bij de receptiebalie.

Formulier inleveren of opsturen

Dit kan op een aantal manieren:

 • Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en samen met een kopie van een identiteitsbewijs inleveren bij de receptie in het gemeentehuis.
  Adres: Onderdoor 25,  3995 DW Houten
   
 • OF: Het formulier samen met een kopie van een identiteitsbewijs opsturen naar de gemeente.
  Postadres: Postbus 30, 3990 DA Houten.
   
 • OF: Het formulier met een kopie van een identiteitsbewijs mailen naar: publiekszaken@houten.nl.
   
 • OF: Het formulier samen met een kopie van een identiteitsbewijs uploaden via deze webpagina. 

Als de verhuizing is doorgegeven, dan wordt de “inwoner” uitgeschreven op het oude adres.

Als iemand verhuist naar een ander adres in Nederland, dan moet de “inwoner” zich in de nieuwe gemeente inschrijven bij de gemeente.
Daarna wordt hij / zij uitgeschreven op het oude adres in Houten.

Als een Oekraïense vluchteling definitief Nederland verlaat, dan moet aangifte gedaan worden van de emigratie bij burgerzaken in de gemeente Houten.
Dit moet binnen 5 werkdagen voor het vertrek.

De emigratie kan alleen worden verwerkt als de emigrant dat zelf aan de gemeente doorgeeft. De gemeente kan niet op basis van informatie van derden vertrek uit Nederland verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP).

Aangifte doen van emigratie (vertrek uit Nederland) moet met het formulier "Aangifte van emigratie” (pdf, 109 KB) (in Nederlands en Oekraïens). Het formulier kunt u ook afhalen in het gemeentehuis bij de receptiebalie.

Download het aangifteformulier Emigratie (pdf, 109 KB)

Formulier inleveren of opsturen

Dit kan op een aantal manieren:

 • Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en samen met een kopie van een identiteitsbewijs inleveren bij de receptie in het gemeentehuis.
 • Adres: Onderdoor 25,  3995 DW Houten
                 
 • OF: Het formulier samen met een kopie van een identiteitsbewijs opsturen naar de gemeente.
 • Postadres: Postbus 30, 3990 DA Houten.
   
 • OF: Het formulier mailen naar: publiekszaken@houten.nl.
   
 • OF: Het formulier samen met een kopie van een identiteitsbewijs uploaden. 
  Upload hier het formulier + kopie van een identiteitsbewijs.

Als de emigratie is doorgegeven, dan wordt de “inwoner” uitgeschreven op het oude adres.

1. Wat wordt gedaan om eventuele overlast voor omwonenden te voorkomen?

Bij locaties Vuurtoren, Merantihout en De Molen zijn beheerscommissies ingesteld, bestaande uit o.a. 'van Houten&co' (die de community building en het welzijn begeleidt), de huismeester/beheerder HOD en de gemeente. Wekelijks ontvangt de gemeente rapportages van de surveillancediensten. Ook heeft de gemeente regelmatig contact met een vertegenwoordiger van de omwonenden. Indien nodig worden er maatregelen genomen om het prettig samenleven van de verschillende gemeenschappen te verbeteren.

Voor alle locaties geldt dat ze worden opgenomen in de reguliere surveillance-route van de politie en de gemeentelijke boa's. Op alle grotere locaties is dagelijks gedurende een dagdeel een huismeester/beheerder aanwezig. 

2. Zijn er voldoende voorzieningen voor zorg, onderwijs, dagbesteding en werk voor de vluchtelingen?

Tot op heden zijn er geen bijzonderheden te vermelden over een extra belasting voor de zorg of scholen. De basisscholen in Houten hebben vier coördinatoren aangesteld om Oekraïense leerlingen te verdelen over de scholen in Houten. De middelbare scholieren gaan met het openbaar vervoer naar de schakelklas in Utrecht.

Er melden zich regelmatig werkgevers bij de gemeente om werkmogelijkheden voor de vluchtelingen aan te bieden. Zij worden via de Houtense Werktafel aan elkaar gekoppeld. Een groot deel van de Oekraïense ontheemden werkt.

3. Wat gebeurt er na twee jaar met de panden?

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de Vuurtoren en de voormalige schoolwoningen aan Merantihout was oorspronkelijk voor twee jaar vanaf juli 2022. Inmiddels is besloten dat de opvanglocaties langer openblijven. De vraag naar opvangplekken is onverminderd hoog.

4. Zijn er voldoende parkeerplaatsen bij de opvanglocaties?

Niet alle vluchtelingen komen met een eigen auto. Op alle locaties zijn er vooralsnog voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om in de parkeerbehoefte te voorzien.

5. Is het ophalen van huishoudelijk afval goed geregeld?

Het ophalen van het huisvuil wordt via het reguliere ophaalrooster verzorgd.

6. Kunt u, ten behoeve van de privacy van bewoners en omwonenden, op locatie Merantihout zorgen voor een groene haag langs het hek om het oude schoolplein?

De inrichting van de buitenruimte zal in het begin van 2024 verder worden opgepakt. Ook bij de Vuurtoren komen schermen met daarop klimop.

7. “Locaties Merantihout en Vuurtoren zijn geschikt”, zegt de gemeente. Hoe hebben jullie dat onderzocht?

Er is door de gemeente een verkenning gedaan naar geschikte panden. Op basis hiervan heeft het college van b. en w. de Vuurtoren en de voormalige schoolwoningen aangewezen. Belangrijke argumenten daarbij: beide gebouwen zijn in gemeentelijk bezit, op korte termijn beschikbaar en met kleine aanpassingen voor opvang geschikt te maken. 

8. Mag er volgens het bestemmingsplan gewoond worden in de schoolwoningen en Vuurtoren? 

Ja, de opvang in de schoolwoningen en in De Vuurtoren past binnen de bestemmingsplannen. Maatschappelijke voorzieningen en wonen zijn beide mogelijk. Ter plaatse van De Vuurtoren geldt de beheersverordening Houten Noord en Zuid (vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 20-6-2013). Ter plaatse van Merantihout geldt het bestemmingsplan Leebrug II 2e Fase en het uitwerkingsplan Leebrug II 2e fase Noord.

9. Gaat de huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen ten koste van de huisvesting van mensen uit Houten? 

Nee, de gebouwen werden niet gebruikt voor huisvesting. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de panden na de opvang.

10. Weten we al hoelang de Oekraïense vluchtelingen blijven? 

Nee, het is niet duidelijk hoelang de Oekraïense vluchtelingen blijven. Dat is in belangrijke mate afhankelijk van het verloop van de oorlog in Oekraïne. De realiteit toont aan dat er weliswaar mensen naar Oekraïne zijn teruggegaan, maar dat meer nieuwe mensen het land ontvluchten. Per saldo neemt het aantal vluchtelingen nog steeds toe.

Nieuwe Regeling medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne

Per 1 juli 2022 geldt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk. 

De verzekeringsplicht voor werkende ontheemden is per 1 augustus 2022 vervallen.

Lees meer over wat er verandert op de website van de Rijksoverheid.

Voor meer (vertaalde informatie) kijk op: Welke zorg wordt vergoed uit de RMO (Regeling Medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne)? - Uit Oekraïne - Zorgverzekeringslijn

Mag een vluchteling uit Oekraïne werken in Nederland? 

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-en-inkomen 

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen bij Midden-Utrecht Werkt Door terecht voor advies en informatie op het gebied van werk. U kunt contact opnemen met Ayhan Ali van de Houtense werktafel: a.ali@wil-lekstroom.nl of +31 30 7022 533

Krijgen de vluchtelingen geld van de overheid? 

Voor algemene informatie over leefgeld kunt u terecht op: Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Openen bankrekening

Oekraïners kunnen afhankelijk van het paspoort een bankrekening openen.
De Rabobank accepteert alleen biometrische (internationale) paspoorten. Dit geldt ook voor de SNS Bank in Houten. Bij de ING kan men wel terecht als men alleen een nationaal paspoort heeft. ING heeft momenteel geen kantoor in Houten.

Gaan de Oekraïense kinderen hier naar school? 

De basisschoolkinderen worden verdeeld over de scholen in Houten en gaan niet naar een gezamenlijke klas. We blijven tot augustus monitoren of dit goed werkt. Maar er wordt ook gekeken naar centralisatie. Aanmelding gaat via een coördinator. Gastgezinnen kunnen voor meer informatie hierover bij hun contactpersoon terecht.

Kinderen voor het voortgezet onderwijs kunnen zich aanmelden bij Ithaka in Utrecht. Eventueel kan (in combinatie met online les vanuit Oekraïne) maatwerk worden geleverd. Reiskosten naar Utrecht worden vergoed op basis van de kosten van een maandabonnement en is afhankelijk van de locatie waar een leerling geplaatst wordt. Voor een maandabonnement heb je een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Download de instructie in het Oekraïens (pdf, 301 KB) om deze persoonlijke OV-chipkaart aan te vragen. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen hebben we een bewijs van inschrijving bij Ithaka nodig.

Wat als er behoefte is aan speciaal onderwijs?

De toelating voor het speciaal onderwijs is anders dan bij regulier onderwijs. Dit is echt maatwerk. Neem contact op met de gemeente in dit geval. Als het goed is, kennen we deze kinderen.

Waar vind ik voorlichtingsmateriaal in het Oekraïens over stress, slaapgebrek en psychische klachten?

Uitgebreide informatie in meerdere talen, waaronder Oekraïens en Russisch, vind je op https://www.pharos.nl/kennisbank/als-je-stress-hebt-veel-denkt-en-slecht-slaapt-oekraiens/

Ik ben gevlucht uit Oekraïne en heb niet de Nederlandse nationaliteit. Heb ik recht op een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand?

Nee. U heeft geen recht op een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand. Als u een geldig verblijfsdocument hebt dan mag u in Nederland werken en kunt u uw eigen inkomen verdienen. Heeft u (nog) geen werk of is uw inkomen te laag? Dan kunt u leefgeld ontvangen volgens de richtlijnen zoals vastgelegd door de nationale overheid.

Hoe zit het met de taaloriëntatie voor volwassenen?

Vanuit de gemeente worden Nederlandse taallessen aangeboden.

Hoe zit het met tandartszorg?

Mondzorg die in het basispakket zit van de Zorgverzekeringswet wordt vergoed via het CAK. Over de mondzorg die buiten het basispakket valt van de Zorgverzekeringswet zijn nog geen landelijke afspraken gemaakt.

Hoe zit het met huisdieren van Oekraïense vluchtelingen?

Hoe zit het met de opvang van Oekraïense huisdieren?

Het meldpunt www.hulpvoordierenuitoekraïne.nl biedt adressen van gastgezinnen voor vluchtelingen uit Oekraïne die hun dier bij zich willen houden. Vluchtelingen kunnen hiertoe een vragenformulier invullen op https://www.hulpvoordierenuitoekraïne.nl/nl/hulp-voor-mijn-dier/. Het formulier kan in het Oekraïens, Russisch of Nederlands worden ingevuld. Na aanmelding worden gastgezin en vluchteling snel gematcht.

Het meldpunt heeft goed zicht op vraag en aanbod van hulp voor mens en dier en adviseert al vele gemeenten hierin.

Op de website van het meldpunt is ook meer algemene informatie te vinden over de hulp en ondersteuning bij de opvang van huisdieren.

Als vluchteling ben ik bijna 90 dagen in Nederland en eindigt het rechtsgeldig verblijf. Wat betekent dat?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Lees wanneer u onder deze richtlijn valt. En wat u moet doen als u onder de richtlijn valt.

Meer info: Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne | IND

Moeten de vluchtelingen asiel aanvragen? 

Nee, een groot deel van de Oekraïense vluchtelingen hoeft nu geen asiel aan te vragen. Zij krijgen een tijdelijke bescherming tot 4 maart 2025. Lees meer op: https://europadecentraal.nl/raad-akkoord-met-tijdelijke-bescherming-oekrainers/  

Vluchtelingen die tijdelijk in Oekraïne waren, bijvoorbeeld als buitenlandse student, moeten mogelijk wel asiel aanvragen.

Ik maak mij zorgen over de veiligheid in Nederland. Waar kan ik terecht voor meer informatie? 

Meer informatie over veiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid

​​​​​​​Vraag aan de gemeente?

De informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag over hulp of opvang van Oekraïense ontheemden in de gemeente Houten en u vindt hier het antwoord niet? Mail uw vraag naar oekraine@houten.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie van de rijksoverheid over de opvang van ontheemden uit Oekraïne zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine.