Hulp en opvang vluchtelingen Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. Inwoners en organisaties in Houten leven met hen mee en willen helpen waar mogelijk. In Houten heeft de gemeente twee locaties ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen: het vroegere wijkcentrum De Vuurtoren en de voormalige schoolwoningen aan het Merantihout.

Hieronder leest u het laatste nieuws over de opvang. Verder vindt u op deze pagina antwoord op veelgestelde vragen.

Houten helpt mee! Bekijk de hulpacties

Als iemand binnen de gemeente Houten verhuist naar een ander adres of vanuit een andere gemeente in Nederland verhuist naar de gemeente Houten, dan moet aangifte gedaan worden van de verhuizing bij burgerzaken in de gemeente Houten. Dit moet binnen 5 werkdagen na de verhuizing.

De aangifte van de verhuizing kan alleen worden verwerkt als de "inwoner" dat zelf aan de gemeente doorgeeft. De gemeente kan niet op basis van informatie van derden een verhuizing binnen de gemeente verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP).

Aangifte doen van een verhuizing moet met het "Aangifteformulier van adreswijziging binnen de gemeente (pdf, 99 KB)" (in Nederlands en Oekraïens).

Download het aangifteformulier (pdf, 99 KB)

Dit formulier kunt u ook afhalen in het gemeentehuis bij de receptiebalie.

Formulier inleveren of opsturen

Dit kan op een aantal manieren:

 • Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en samen met een kopie van een identiteitsbewijs inleveren bij de receptie in het gemeentehuis.
  Adres: Onderdoor 25,  3995 DW Houten
   
 • OF: Het formulier samen met een kopie van een identiteitsbewijs opsturen naar de gemeente.
  Postadres: Postbus 30, 3990 DA Houten.
   
 • OF: Het formulier met een kopie van een identiteitsbewijs mailen naar: publiekszaken@houten.nl.
   
 • OF: Het formulier samen met een kopie van een identiteitsbewijs uploaden via deze webpagina. 

Als de verhuizing is doorgegeven, dan wordt de “inwoner” uitgeschreven op het oude adres.

Als iemand verhuist naar een ander adres in Nederland, dan moet de “inwoner” zich in de nieuwe gemeente inschrijven bij de gemeente.
Daarna wordt hij / zij uitgeschreven op het oude adres in Houten.

Als een Oekraïense vluchteling definitief Nederland verlaat, dan moet aangifte gedaan worden van de emigratie bij burgerzaken in de gemeente Houten.
Dit moet binnen 5 werkdagen voor het vertrek.

De emigratie kan alleen worden verwerkt als de emigrant dat zelf aan de gemeente doorgeeft. De gemeente kan niet op basis van informatie van derden vertrek uit Nederland verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP).

Aangifte doen van emigratie (vertrek uit Nederland) moet met het formulier "Aangifte van emigratie” (pdf, 109 KB) (in Nederlands en Oekraïens). Het formulier kunt u ook afhalen in het gemeentehuis bij de receptiebalie.

Download het aangifteformulier Emigratie (pdf, 109 KB)

Formulier inleveren of opsturen

Dit kan op een aantal manieren:

 • Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en samen met een kopie van een identiteitsbewijs inleveren bij de receptie in het gemeentehuis.
 • Adres: Onderdoor 25,  3995 DW Houten
                 
 • OF: Het formulier samen met een kopie van een identiteitsbewijs opsturen naar de gemeente.
 • Postadres: Postbus 30, 3990 DA Houten.
   
 • OF: Het formulier mailen naar: publiekszaken@houten.nl.
   
 • OF: Het formulier samen met een kopie van een identiteitsbewijs uploaden. 
  Upload hier het formulier + kopie van een identiteitsbewijs.

Als de emigratie is doorgegeven, dan wordt de “inwoner” uitgeschreven op het oude adres.

Onderstaande vragen 1 t/m 9 zijn gesteld door omwonenden tijdens de inloopavonden op 13 april (Vuurtoren) en 14 april (Merantihout).

1. Wat wordt gedaan om overlast voor omwonenden te voorkomen?

Bij zowel locatie Vuurtoren als Merantihout wordt een beheerscommissie ingesteld, bestaande uit o.a. 'van Houten&co' (die de community building zullen begeleiden), de huismeester/beheerder, de wijkagent, een BOA, een vertegenwoordiger van de omwonenden, een bewoner van de opvanglocatie en de gemeente. Zij bespreken en maken afspraken over het beheer van de locatie en de omgeving. 

Voor beide locaties geldt dat ze worden opgenomen in de reguliere surveillance-route van de politie en de gemeentelijke BOA's. Op beide locaties is dagelijks gedurende een dagdeel een huismeester/beheerder aanwezig. 

2. Zijn er voldoende voorzieningen voor zorg, onderwijs, dagbesteding en werk voor de vluchtelingen?

Tot op heden zijn er geen bijzonderheden te vermelden over een extra belasting voor de zorg of scholen. De basisscholen in Houten hebben vier coördinatoren aangesteld om Oekraïense leerlingen te verdelen over de scholen in Houten. De middelbare scholieren gaan met het openbaar vervoer naar de schakelklas in Utrecht.

Er heeft zich een aantal werkgevers bij de gemeente gemeld om werkmogelijkheden voor de vluchtelingen aan te bieden. Zij worden via de Houtense Werktafel aan elkaar gekoppeld. Een aantal vluchtelingen is al aan het werk.

In overleg met de contactpersonen van 'van Houten&co' wordt gezocht naar zinvolle dagbesteding voor de vluchtelingen. Dat is waar de vluchtelingen zelf ook behoefte aan hebben en wat onderdeel zal zijn van de zogenoemde community building. In samenspraak met de maatschappelijke organisaties wordt gekeken naar welke mogelijkheden er nog meer zijn. 

3. Wat gebeurt er na twee jaar met de panden?

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de Vuurtoren en de voormalige schoolwoningen aan Merantihout is vanaf juli 2022 voor maximaal twee jaar. Het is nog niet bekend wat daarna met de panden gebeurt.

4. Zijn er voldoende parkeerplaatsen bij de opvanglocaties?

Niet alle vluchtelingen komen met een eigen auto. We verwachten dat op beide locaties voldoende parkeerplaatsen in de buurt zijn om in de parkeerbehoefte te voorzien.

5. Wilt u tijdens de verbouwing van de panden het bouwverkeer reguleren?

Tot op heden is het verkeer dat gemoeid is met de verbouwing beperkt gebleven. We hebben hier verder geen bijzondere meldingen over ontvangen.

6. Is het ophalen van huishoudelijk afval goed geregeld?

Het ophalen van het huisvuil wordt via het reguliere ophaalrooster verzorgd.

7. Kunt u, ten behoeve van de privacy van bewoners en omwonenden, op locatie Merantihout zorgen voor een groene haag langs het hek om het oude schoolplein?

De inrichting van de buitenruimte zal in samenspraak met bewoners en omwonenden na de zomer verder worden opgepakt. Daarbij zullen ook leerlingen van de hoveniersopleiding van Yuverta worden betrokken. Wel zal vanaf 6 juli alvast een groene heg rond het schoolplein worden geplaatst. Ook bij de Vuurtoren komen schermen met daarop klimop.

8. Kunnen omwonenden van locatie Merantihout grond van de gemeente kopen ten behoeve van hun tuinen?

Binnen de gemeentelijke organisatie hebben de burgemeester en de wethouder om advies hierover gevraagd. Daarvoor vindt op dit moment nader onderzoek plaats.   

Vangt Houten vluchtelingen uit Oekraïne op?  

Het kabinet heeft aan de 25 veiligheidsregio's gevraagd om op korte termijn 2.000 opvangplekken per regio te organiseren.

Op verschillende adressen in de gemeente worden op dit moment Oekraïners bij particulieren opgevangen. Vangt u Oekraïners op? Meldt dit bij de gemeente met het speciale formulier.

Daarnaast openen we begin juli twee opvangplekken, namelijk in wijkcentrum De Vuurtoren en in de voormalige schoolwoningen aan Merantihout. In totaal ongeveer 100 Oekraïense vluchtelingen kunnen hier tijdelijk onderdak krijgen.  

Is al duidelijk welke locaties Houten beschikbaar stelt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen?  

Het college van b. en w. heeft twee gebouwen beschikbaar gesteld voor Oekraïense vluchtelingen: wijkcentrum De Vuurtoren en de voormalige schoolwoningen aan Merantihout. Hier is plek voor in totaal ongeveer 100 mensen. De locaties worden zes maanden tot maximaal twee jaar ingezet voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

“Locaties Merantihout en Vuurtoren zijn geschikt”, zegt de gemeente. Hoe hebben jullie dat onderzocht?

Er is door de gemeente een verkenning gedaan naar geschikte panden. Op basis hiervan heeft het college van b. en w. de Vuurtoren en de voormalige schoolwoningen aangewezen. Belangrijke argumenten daarbij: beide gebouwen zijn in gemeentelijk bezit, op korte termijn beschikbaar en met kleine aanpassingen voor opvang geschikt te maken. 

Welke vluchtelingen worden opgevangen op de locaties Merantihout en Vuurtoren? 

De gemeente gebruikt hiervoor een afwegingskader. We kijken onder andere naar gezinssamenstelling en naar de behoefte aan onderwijs en zorg. We proberen ook rekening te houden met wensen van de Oekraïense vluchtelingen zelf.

Gaat het COA de locaties Vuurtoren en Merantihout beheren?

Nee, voor het beheer is de gemeente Houten verantwoordelijk.

Wie bepaalt welke vluchteling op welke locatie wordt opgevangen? 

De gemeente in samenwerking met ‘van Houten&co’.  

Mag er volgens het bestemmingsplan gewoond worden in de schoolwoningen en Vuurtoren? 

Ja, de opvang in de schoolwoningen en in De Vuurtoren past binnen de bestemmingsplannen. Maatschappelijke voorzieningen en wonen zijn beide mogelijk. Ter plaatse van De Vuurtoren geldt de beheersverordening Houten Noord en Zuid (vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 20-6-2013). Ter plaatse van Merantihout geldt het bestemmingsplan Leebrug II 2e Fase en het uitwerkingsplan Leebrug II 2e fase Noord. 

Weten we al hoeveel vluchtelingen er naar Houten komen?  

Op dit moment zijn er meer dan 100 vluchtelingen in Houten. Zij worden opgevangen in de gemeentelijke opvanglocaties Vuurtoren en Merantihout en bij particulieren. Onbekend is of, hoeveel en wanneer er nog meer vluchtelingen naar Houten komen.

Gaat de huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen ten koste van de huisvesting van mensen uit Houten? 

Nee, de gebouwen werden niet gebruikt voor huisvesting. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de panden na de opvang.

Weten we al hoelang de Oekraïense vluchtelingen blijven? 

Nee, het is niet duidelijk hoelang de Oekraïense vluchtelingen blijven. Dat is in belangrijke mate afhankelijk van het verloop van de oorlog in Oekraïne.

Zijn er ook bedrijven die helpen bij de huisvesting van vluchtelingen?

Ja. Op ons verzoek om hulp is positief gereageerd door hotel Van der Valk Houten (100 plekken) en een aantal fruittelers (50 plekken). Bij de fruittelers gaat het om accommodatie waar in de pluktijd seizoenswerknemers verblijven. Samen met de aangeboden logeerplekken bij particulieren thuis is nu opvangruimte beschikbaar voor zo'n 160 vluchtelingen die daar indien nodig per direct tijdelijk terecht kunnen. 

Houten is toch ook bezig met opvang voor ‘reguliere’ vluchtelingen en/of statushouders? Moeten zij nu met Oekraïners concurreren voor een opvangplek?

Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan gepresenteerd voor de tijdelijke opvang van maximaal 100 vluchtelingen in woonunits op het buitenterrein van Essenkade 2. Op dezelfde locatie willen we ook andere woningzoekenden huisvesten, zoals zogenoemde spoedzoekers, jongeren, statushouders en arbeidsmigranten. Ook dit is tijdelijke huisvesting.

De gesprekken met betrokken partijen zijn volop in gang.

Zie nieuwsbericht: College wil onderdak bieden aan vluchtelingen, spoedzoekers en maatschappelijke initiatieven op Essenkade 2 (houten.nl) 

Op 10 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspunten van het plan. Dat wordt nu verder uitgewerkt. 

Zie nieuwsbericht: Gemeenteraad stemt in met uitgangspunten plan-Essenkade 2

Wat doet de gemeente nog meer voor vluchtelingen? 

De gemeente is (samen met professionele organisaties) de zorg voor vluchtelingen aan het voorbereiden: sporten, bewegen, onderwijs, jeugdzorg, onderwijs, psychische en medische zorg en ontspanning. Hierbij kunnen we hulp gebruiken. Kunt u of uw (vrijwilligers)organisatie hierbij ondersteunen? Neem dan contact op met de informatielijn: oekraine@houten.nl of (030) 6392611. 

Hoe blijf ik op de hoogte van de opvang van vluchtelingen in Houten? 

 • Meer informatie over de ontwikkelingen rondom opvang van vluchtelingen in Houten leest u op www.houten.nl/oekraine 
 • U kunt uw vraag ook mailen naar oekraine@houten.nl of bellen met 030 63 92 611.  
 • Verder houden wij u van de belangrijkste Houtense ontwikkelingen op de hoogte via social media. 

Waar kan ik het verslag vinden van de informatieavond voor gastgezinnen (7 april 2022)?

Op 7 april 2022 was er een informatieavond voor particulieren die thuis Oekraïense vluchtelingen opvangen of overwegen om dat te gaan doen. Zie voor meer informatie het verslag van de bijeenkomst (pdf, 37 KB), de dia's van de presentatie (pdf, 381 KB) die is gehouden en een toelichting op de rol van contactpersonen (pdf, 198 KB) bij de opvang.

Wat houdt de 'handreiking particuliere opvang Oekraïners' van de Rijksoverheid in?

In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en Takecarebnb. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De Rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.

Zie de handreiking op rijksoverheid.nl.

Ik wil graag Oekraïners thuis opvangen, wat moet ik daarvoor regelen? 

Als u een Oekraïense vluchteling onderdak wil bieden, dan vragen wij u dat te melden bij de gemeente. Dat kan via het speciale digitale formulier. Het is voor de gemeente belangrijk om zicht te hebben op het aantal vluchtelingen en opvangplekken. Ook kunnen we u dan informeren over welke steun en zorg we u en de vluchtelingen kunnen bieden.

Hoe worden particulieren die thuis vluchtelingen willen opvangen gescreend? 

We vragen particulieren die een logeeradres willen aanbieden om zich te melden bij Takecarebnb. Takecarebnb verzorgt de screening waarbij een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) een vereiste is. Daarnaast zijn er particulieren die op eigen initiatief Oekraïners in huis hebben opgevangen. We proberen daar zo snel als mogelijk het contact mee te leggen en vragen een VOG aan te vragen. 

Risico's voor de veiligheid van Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen bij Nederlanders thuis zijn "nooit allemaal uit te sluiten", zegt staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg. Uiteraard doen we er alles aan om de opvang zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen bij een gastgezin?

Inmiddels zijn veel Oekraïners verhuisd naar de locaties op de Merantihout en Zijdemos. Sommigen zitten nog bij gastgezinnen. We hebben nog niet alle mensen kunnen plaatsen voor de middellange termijn. Sommigen zitten nog steeds bij een gastgezin, omdat er een wachtlijst is.

Nieuwkomers

Op dit moment verwijzen we alle nieuw aangekomen Oekraïners naar de centrale opvang en registratie in Utrecht. Vanwege de beperkte capaciteit kunnen we nieuwe gastgezinnen, dat wil zeggen nieuwe gastgezinnen die mensen opnemen zonder vooroverleg met de gemeente, geen zicht geven op doorstroming.

Ik heb me aangemeld als gastgezin bij de gemeente en Takecarebenb; is het zeker dat ik Oekraïners in huis krijg?

Nee, dat is niet zeker. Op dit moment zijn er meer gastgezinnen dan op te vangen Oekraïners in Houten. Maar dit kan natuurlijk veranderen als we weer instroom krijgen. Het kan ook zijn dat we op termijn gastgezinnen vragen om andere gastgezinnen af te lossen. Daarnaast opent de gemeente in Houten twee opvanglocaties (schoolwoningen Merantihout en wijkcentrum De Vuurtoren) die naar verwachting zes maanden tot maximaal twee jaar voor opvang in gebruik blijven.

Krijg ik een vergoeding als ik Oekraïense vluchtelingen bij mij thuis opvang? 

Gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding van de overheid.  

Vluchtelingen uit Oekraïne (volwassenen en kinderen tot en met 17 jaar) krijgen per maand €260 leefgeld per persoon. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand (de zogenoemde wooncomponent). Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht. Ze kunnen daar onderling afspraken over maken.

Moeten de vluchtelingen zich registreren? 

Ja, het is belangrijk dat de Oekraïense vluchtelingen zich registreren. Dit kan door een afspraak voor ze te maken bij de gemeente. Door deze registratie kunnen we de vluchtelingen helpen, zoals bijvoorbeeld met scholing en psychische zorg. Het is belangrijk dat de vluchtelingen naar de afspraak ook een paspoort meebrengen. Meer informatie leest u op de pagina Vanuit het buitenland naar Houten verhuizen

Ik vang al Oekraïners op maar heb nog geen VOG aangevraagd.

Iedereen die op eigen initiatief Oekraïners opvangt, wordt verzocht dit te melden bij de gemeente en bij Takecarebenb (voor zover nog niet gedaan). Dit heeft te maken met de eisen van de verzekeringsmaatschappijen en met afgifte van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Dit loopt via Takecarebenb. Dit geldt ook als u familieleden in huis heeft. U kunt dit ook navragen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Ik vang Oekraïense vluchtelingen in mijn huis op. Moet ik nu meer gemeentelijke belastingen betalen?

Bij het opstellen van de belastingaanslag in een jaar kijkt de gemeente naar de situatie op 1 januari van dat jaar. De opvang van vluchtelingen op particuliere adressen leidt op dit moment dus niet automatisch tot hogere gemeentelijke belastingen. Als op 1 januari 2023 nog vluchtelingen op een adres worden opgevangen én zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres, dan zal de belasting voor een éénpersoonshuishouden hoger worden. 

Voor de hondenbelasting geldt een uitzondering. Die belasting is verschuldigd vanaf het moment dat er een of meer honden op een adres worden gehouden.

Ik krijg een uitkering van WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) en vang tijdelijk een of meerdere Oekraïense vluchtelingen op. Wat moet ik doorgeven aan WIL?

Zie Q&A op website WIL

Ik wil tijdelijk een Oekraïense vluchteling opvangen. Heeft dit financiële gevolgen voor mijn bijstandsuitkering?

Zie Q&A op website WIL

De gemeente is onder de indruk van de solidariteit en de hulpbereidheid van inwoners. Het is hartverwarmend om te zien dat we in tijden van nood klaar staan voor mensen die hun land moeten verlaten door oorlog. Om inwoners te informeren en om initiatiefnemers met elkaar te verbinden, houden we op onze site een overzicht bij van hulpacties .

Wat kan ik doen om te helpen? 

Veel Oekraïners hebben snel noodhulp nodig: zowel mensen die op de vlucht zijn, als mensen die in Oekraïne achterblijven. Daar is veel geld voor nodig. Samenwerkende hulpverleningsorganisaties zijn een actie begonnen op Giro555. Met uw gift kunnen de hulporganisaties en de lokale hulpverleners noodhulp bieden, zowel in Oekraïne als in de buurlanden. Door geld te doneren zorgen zij bijvoorbeeld voor opvang en plekken om te schuilen, medische zorg, dekens, voedsel en schoon drinkwater. 

Waar vind ik meer informatie over hulpacties?

Lokale initiatieven voor hulpacties, zoals inzamelingen van kleding en spullen, vermelden wij op www.houten.nl/oekraine. Meer informatie over hulpacties vindt u op de website van VluchtelingenWerk: www.vluchtelingenwerk.nl/nl/veelgestelde-vragen-over-hulp-voor-oekrainers   

Ik wil graag vrijwilliger zijn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Houten. Waar kan ik mij aanmelden?  

Fijn, dat u dat wilt doen. U kunt zich aanmelden voor vrijwilligerswerk via oekraine@houten.nl. Dan nemen wij contact met u op als er behoefte is aan vrijwilligers in Houten.  

Nieuwe Regeling medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne

Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk. 

Ook de verzekeringsplicht voor werkende ontheemden is per 1 augustus vervallen.

Lees meer over wat er verandert op de website van de Rijksoverheid.

Voor meer (vertaalde informatie) kijk op: Welke zorg wordt vergoed uit de RMO (Regeling Medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne)? - Uit Oekraïne - Zorgverzekeringslijn

Mag een vluchteling uit Oekraïne werken in Nederland? 

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-en-inkomen 

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen bij Midden-Utrecht Werkt Door terecht voor advies en informatie op het gebied van werk. U kunt contact opnemen met Ayhan Ali van de Houtense werktafel: a.ali@wil-lekstroom.nl of +31 30 7022 533

Krijgen de vluchtelingen geld van de overheid? 

Voor algemene informatie over leefgeld kunt u terecht op: Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Openen bankrekening

Oekraïners kunnen afhankelijk van het paspoort een bankrekening openen.
De Rabobank accepteert alleen biometrische (internationale) paspoorten. Dit geldt ook voor de SNS Bank in Houten. Bij de ING kan men wel terecht als men alleen een nationaal paspoort heeft. ING heeft momenteel geen kantoor in Houten.

Gaan de Oekraïense kinderen hier naar school? 

De basisschoolkinderen worden verdeeld over de scholen in Houten en gaan niet naar een gezamenlijke klas. We blijven tot augustus monitoren of dit goed werkt. Maar er wordt ook gekeken naar centralisatie. Aanmelding gaat via een coördinator. Gastgezinnen kunnen voor meer informatie hierover bij hun contactpersoon terecht.

Kinderen voor het voortgezet onderwijs kunnen zich aanmelden bij Ithaka in Utrecht. Eventueel kan (in combinatie met online les vanuit Oekraïne) maatwerk worden geleverd. Reiskosten naar Utrecht worden vergoed op basis van de kosten van een maandabonnement en is afhankelijk van de locatie waar een leerling geplaatst wordt. Voor een maandabonnement heb je een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Download de instructie in het Oekraiens (pdf, 301 KB) om deze persoonlijke OV-chipkaart aan te vragen. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen hebben we een bewijs van inschrijving bij Ithaka nodig.

Wat als er behoefte is aan speciaal onderwijs?

De toelating voor het speciaal onderwijs is anders dan bij regulier onderwijs. Dit is echt maatwerk. Neem contact op met de gemeente in dit geval. Als het goed is, kennen we deze kinderen.

Waar vind ik voorlichtingsmateriaal in het Oekraïens over stress, slaapgebrek en psychische klachten?

Uitgebreide informatie in meerdere talen, waaronder Oekraïens en Russisch, vind je op https://www.pharos.nl/kennisbank/als-je-stress-hebt-veel-denkt-en-slecht-slaapt-oekraiens/

Ik ben gevlucht uit Oekraïne en heb niet de Nederlandse nationaliteit. Heb ik recht op een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand?

Nee. U heeft geen recht op een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand als u geen geldig verblijfsdocument heeft. Als u een geldig verblijfsdocument krijgt dan mag u in Nederland werken en kunt u uw eigen inkomen verdienen. Heeft u dan nog geen werk of is uw inkomen te laag? Dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Dat weten wij op dit moment nog niet zeker. Het Rijk maakt hier regelingen voor. Hoe deze er precies uitzien en vanaf wanneer deze gelden is op dit moment nog niet bekend.

Hoe zit het met de taaloriëntatie voor volwassenen?

Veel volwassenen willen vooral hun Engels verbeteren, blijkt uit de intakes. Verder staat ontmoeting met landgenoten voorop. Nederlandse taalles heeft nog geen prioriteit, maar staat wel op ons lijstje.

Hoe zit het met tandartszorg?

Mondzorg die in het basispakket zit van de Zorgverzekeringswet wordt vergoed via het CAK. Over de mondzorg die buiten het basispakket valt van de Zorgverzekeringswet zijn nog geen landelijke afspraken gemaakt.

Hoe zit het met huisdieren van Oekraïense vluchtelingen?

Hoe zit het met de opvang van Oekraïense huisdieren?

Het meldpunt www.hulpvoordierenuitoekraine.nl biedt adressen van gastgezinnen voor vluchtelingen uit Oekraïne die hun dier bij zich willen houden. Vluchtelingen kunnen hiertoe een vragenformulier invullen op https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/hulp-voor-mijn-dier/. Het formulier kan in het Oekraïens, Russisch of Nederlands worden ingevuld. Na aanmelding worden gastgezin en vluchteling snel gematcht.

Het meldpunt heeft goed zicht op vraag en aanbod van hulp voor mens en dier en adviseert al vele gemeenten hierin.

Op de website van het meldpunt is ook meer algemene informatie te vinden over de hulp en ondersteuning bij de opvang van huisdieren.

Als vluchteling ben ik bijna 90 dagen in Nederland en eindigt het rechtsgeldig verblijf. Wat betekent dat?

Dat is geen probleem. Nederlandse overheid gaat daarmee nu soepel om. De IND heeft de opdracht gekregen om alle vluchtelingen te spreken en een stempel te gaan geven in het paspoort om een langer verblijf rechtsgeldig te maken.

Meer info: Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne | IND

Moeten de vluchtelingen asiel aanvragen? 

Nee, een groot deel van de Oekraïense vluchtelingen hoeft nu geen asiel aan te vragen. Zij krijgen een tijdelijke bescherming van 1 jaar. Lees meer op: https://europadecentraal.nl/raad-akkoord-met-tijdelijke-bescherming-oekrainers/  

Vluchtelingen die tijdelijk in Oekraïne waren, bijvoorbeeld als buitenlandse student, moeten mogelijk wel asiel aanvragen.

Heeft Houten een contract met Gazprom? 

Ja, Houten heeft samen met 16 andere Utrechtse gemeenten een contract bij Gazprom. Het contract loopt tot 31 december 2022.

Blijft Houten bij gasleverancier Gazprom?  

Gezien de verschrikkelijk ontwikkelingen in Oekraïne beraadt het college van b. en w. zich op de vraag hoe de gemeente hiermee verder wil. Daarvoor zijn we ook in overleg met de aangesloten regiogemeenten.  

Ik maak mij zorgen over de veiligheid in Nederland. Waar kan ik terecht voor meer informatie? 

Meer informatie over veiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid: Russische inval in Oekraïne | Rijksoverheid.nl 

​​​​​​​Vraag aan de gemeente?

De informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft u een vraag over hulp of opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Houten en u vindt hier het antwoord niet? Mail uw vraag naar oekraine@houten.nl.

Meer informatie

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de Utrechtse regio. Ook op hun website staat een overzicht met vragen en antwoorden: www.vru.nl/faq 

Voor meer informatie van de rijksoverheid over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine.

De website RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. Op de website is informatie onder meer in het Oekraïens en Russisch beschikbaar. Zie https://www.refugeehelp.com/get-help