College van b. en w.

Houten heeft een burgemeester en vijf wethouders. Samen vormen zij het college. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Burgemeester Gilbert Isabella

Gilbert Isabella is sinds 3 juli 2019 burgemeester in Houten.

Persoonlijke speerpunten-top 3:

 • Een veilig Houten
 • Aanpak ondermijning
 • 'De mens achter het verhaal'

 • Openbare orde en veiligheid en integrale handhaving
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Bedrijfsvoering, personeel en organisatie en dienstverlening en informatie/ict
 • Burgerzaken en dienstverlening
 • Regionale samenwerking
 • Publieke gezondheid

Functiegebonden/onbetaald:

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-West
 • Lid algemeen bestuur Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)
 • Lid Raad van Toezicht Onze Lieve Vrouwe Broederschap
 • Lid dagelijks bestuur M50

Niet-functiegebonden/onbetaald:

 • Voorzitter Fietsersbond
 • Voorzitter bestuur WeConnect. Stichting die via educatieve (multimediale) projecten Nederland verbindt met Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
 • Voorzitter DOX, jeugdtheatergezelschap Utrecht

Voor contact of een afspraak met Gilbert Isabella belt u met het bestuurssecretariaat: (030) 63 92 611
U kunt ook mailen naar secretariaatBO@houten.nl 

Bezoek van de burgemeester voor uw huwelijksjubileum of een 100ste verjaardag? Kijk dan op de pagina Bezoek van de burgemeester.

Wethouder Rosa Molenaar

Rosa Molenaar (ITH) is sinds 28 juni 2022 wethouder in Houten.

Persoonlijke speerpunten-top 3:

 • Bewonersparticipatie
 • Houtens DNA als uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkeling en aanpak woningnood
 • Aantrekkelijk aanbod van winkels en horeca

 • Ruimtelijke ontwikkeling Houten
 • Bouwen binnen de Rondweg
 • Volkshuisvesting
 • Economische zaken en ondernemen
 • Inwonersparticipatie en communicatie
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenzorg, welzijn

Functiegebonden:

 • Lid Raad van Toezicht Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB)
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL)

Wekelijks spreekuur op vrijdag tussen 10.00 -12.00 uur.
U kunt zich aanmelden voor het spreekuur van Rosa Molenaar via secretariaatbo@houten.nl.

Wethouder Ria Frowijn

Ria Frowijn (ITH) is sinds 28 juni 2022 wethouder in Houten.

Persoonlijke speerpunten-top 3:

 • Kansen in onderwijs voor alle kinderen
 • Ondernemerschap in kunst & cultuur
 • Plezier in sport, sportprestaties en gezondheidspreventie

 • Onderwijs
 • Kunst en cultuur
 • Sport
 • Preventie, gezondheid en bewegen
 • Publieke Gezondheid / GGD
 • Dierenwelzijn

Functiegebonden:

 • Lid Raad van Toezicht Onze Lieve Vrouwe Broederschap

Niet-functiegebonden: 

 • Jurylid Nederlands Koorfestival

Wethouder Paul van Ruitenbeek

Paul van Ruitenbeek (NatúúrlijkHouten) is sinds 28 juni 2022 wethouder in Houten.

Persoonlijke speerpunten-top 3:

 • Aandacht voor Houtense jongeren
 • Ambities op het gebied van duurzaamheid realiseren
 • Stappen maken voor de ontwikkeling van Houten-Oost

 • Jeugdzorg
 • Ruimtelijke projecten/gebiedsontwikkeling Houten-Oost, Houten-Noordwest
 • Energietransitie, duurzaamheid, circulariteit en milieu
 • Implementatie Omgevingswet
 • Projectwethouder bestuurlijk-ambtelijk samenspel

Functiegebonden:

 • Lid Algemeen bestuur RUD
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom
 • Lid bestuurlijke werkgroep Regionale Energiestrategie

Niet-functiegebonden:

 • Trainer/docent bij Berghauser Pont Academy. Bezoldigd. Betreft het verzorgen van leergangen griffiemedewerker en het leveren van bijdragen aan de leergangen raadsadviseur en leidinggeven voor griffiers. Tijdsbesteding 20 dagen per jaar
 • Voor diverse opdrachtgevers: begeleiden heisessies, teambuildingsbijeenkomsten e.d. Bezoldigd. Tijdsbesteding gemiddeld 2 dagen per jaar

Wethouder Sander Bos

Sander Bos (VVD) is sinds 19 mei 2020 wethouder in Houten.

Persoonlijke speerpunten-top 3:

 • Stabiele gemeentelijke financiën
 • Streven naar lage belastingen voor onze inwoners
 • Zoveel mogelijk inwoners aan het werk

 • Financiën
 • Grondbeleid/grondzaken
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Werk en inkomen, armoedebeleid
 • Coördinerend wethouder sociaal domein
 • Asiel en integratie
 • Projectwethouder opvang Essenkade
 • Jeugdbeleid

Functiegebonden/onbetaald:

 • Lid bestuur BghU
 • Lid algemeen bestuur, dagelijks bestuur en vicevoorzitter WIL
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL)
 • Voorzitter bestuur stichting Station op Wielen

Voor contact of een afspraak met Sander Bos belt u met het bestuurssecretariaat: (030) 63 92 611
U kunt ook mailen naar secretariaatBO@houten.nl 

Wethouder Wouter van den Berg

Wouter van den Berg (SGP) is sinds 28 juni 2022 wethouder in Houten.

Persoonlijke speerpunten-top 3:

 • Meer aandacht voor ons mooie buitengebied
 • Een schone, opgeruimde en groene buitenruimte
 • De Houtense historie meer beleefbaar maken

 • Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied en kleine kernen
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Openbare ruimte, groen, afval en water, klimaatadaptatie
 • Natuur, groen en biodiversiteit
 • Recreatie/toerisme en erfgoed
 • Vergunningverlening

Functiegebonden:

 • Lid dagelijks bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Lid algemeen bestuur Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Gemeentesecretaris Aletta Barink